Trình tự các giá hầu trong 1 vấn hầu đồng tứ phủ

Trình tự các giá trong một vấn hầu

1.Thỉnh Tam Tòa Quốc Mẫu

2 .Nhà Trần

Đức Ông Trần Triều hiển thánh Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương

– Tứ vị Vương Tử

-Hưng Vũ Vương

-Hưng Hiến Vương

-Hưng Nhượng Vương

-Hưng Trí Vương

Vương Cô Đệ Nhị

-Quyên Thanh Công Chúa

– Đại Hoàng Công Chúa

– Vương Tể Phạm Ngũ Lão

–  Đức Ông Tả Hữu

– Ông Yết Kiêu

-Ông Dã Tượng

Cô Bé Cửa Suốt

Cậu Bé Cửa Đông

3. Hội đồng Chúa

* Tam Vị Chúa Mường(Tam Tòa Chúa Bói)

Chúa Tây Thiên Đệ Nhất

Chúa Nguyệt Hồ Đệ Nhị

Chúa Lâm Thao Đệ Tam

* Chúa Thác Bờ

* Chúa Long Giao

* Chúa Cà Fê

* Chúa Năm Phương

*Chúa Mọi

4. Ngũ Vị Tôn Ông

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

* Quan Điều Thất

* Quan Triệu Tường

5. Thập Nhị Chầu bà

Chầu Đệ Nhất

Chầu Đệ Nhị

Chầu Đệ Tam

Chầu Đệ Tứ

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bát Nàn Tiên La

Chầu Cửu Tỉnh Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Bé Bắc Lệ

6. Tứ Phủ Ông Hoàng

Ông Hoàng Cả Quận Vân

-Ông Hoàng Đôi Người Mán

Ông Hoàng Bơ Thoải Cung

Ông Hoàng Tư

Ông Hoàng Năm

– Ông Hoàng Lục Thanh Hà

Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Ông Hoàng Bát Quốc (Quan Bắc Quốc)

Ông Hoàng Chín Cờn Môn

Ông Hoàng Mười Nghệ An

7. Tứ Phủ Tiên Cô

Cô Cả Thượng Thiên
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Bơ Bông
Cô Bơ Tây Hồ
Cô Tư Ỷ La
Cô Năm Suối Lân
Cô Sáu Lục Cung
Cô Bảy Kim Giao
Cô Tám Đồi Chè
Cô Chín Thượng Ngàn
– Cô Chín Giếng (Cô Chín Sòng)
Cô Mười Mỏ Ba
Cô Bé Đông Cuông
Cô Bé Tân An
Cô Bé Núi Dùm
Cô Bé Minh Lương
– Cô Bé Mỏ Than
Cô Bé Suối Ngang
Cô Bé Thác Bờ
Cô Bé Bản Đền
Cô Đôi Cam Đường

8.Tứ Phủ Thánh Cậu

Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy

– Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

– Cậu Hoàng Đôi

Cậu Hoàng Bơ

-Cậu Hoàng Tư

-Cậu Hoàng Năm

Cậu Hoàng Bé Đồi Ngang

Cậu Bén Bản Đền

9. Quan Hạ Ban

Hoàng Hổ Thần Tướng

Thanh Hổ Thần Tướng

-Xích Hổ thần Tướng

-Bạch Hổ Thần Tướng

-Hắc Hổ Thần Tướng

-Thanh Xà Đại Tướng

-Bạch Xà Đại Tướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *