Untitled Post

Trong khoa Tử Bình cái khó nhất là tìm dụng thần hay gọi là “Dụng Thần thủ pháp”.
Dụng Thần tức là những gì ẩn tàng trong tháng sinh. Nhật can phối hợp nguyệt lệnh mà thành thể tính; hợp với nhu yếu của thể tính là Dụng Thần.
Cái khó nhất trong Mệnh Lý là 12 cách thủ đoán dụng thần : Đối với thập can phối họp 12 tháng , cùng với mỗi tháng , mọi nhân nguyên dụng sự đều nhất nhất phân biệt và đưa thí dụ . Thủ dụng cũng có phương thức không ngoài lý do chế hoá sinh khắc, gôp lại có thể chia thành 5 loại:

I, II – Phù, ức nhật nguyên thủ dụng pháp:


Mệnh lý cần nhất là trung hòa mà trung hòa do ở “phù ức”. Bất cập cần sinh phù, thái quá cần ức chế.

Phù có 2 cách: ấn thụ để sinh, tỷ kiếp để trợ.
Ức cũng có 2 cách: quan sát để khắc , thực thương để tiết chế .

Nhật nguyên sao có lúc nên phù, lúc nên ức; nguyên do là do ở thể tính.

Xuân mộc, Hạ hỏa, Thu kim, Đông thủy, thể tính thái vượng, lấy quan sát để khắc, thực thương để tiết. Đó là lấy ức làm dụng.

Xuân kim, Hạ thủy, Thu mộc, Đông hỏa thể tính thái nhược, lấy ấn thụ để sinh, hoặc tỷ kiếp để trợ . Đó là lấy phù làm dụng .

a/ Phù nhật nguyên thủ dụng pháp:
Phù nhật nguyên không ngòai dụng Ấn, Kiếp , nhưng cái gì nên dụng Ấn, cái gì nên dụng Kíếp nên cần phải xét kỹ.

– Tài quan vượng, dụng Ấn.
Ví dụ:

Đinh hợi – Bính ngọ – Nhâm Dần – Kỷ Dậu.
Nhâm thủy sinh ở Ngọ nguyệt tính cực nhược, kiến thời chi Dậu kim, như tử đắc mẫu, chuyên dụng Ấn thụ sinh Thân, nhưng Dần Ngọ hội cục , Bính Đinh xuất Can, Tài vượng phá Ấn cho nên lấy Nhâm thủy trong Hợi để chế hỏa mới có thể hiểu được cái Dụng của Kim.
Tạo nầy là lấy hạ thủy làm thể, Ấn làm dụng.


– Quan sát vượng dụng Ấn.
Ví dụ:
Đinh mão – Qúi Sửu – Bính Thân – Mậu Tý .
Bính hỏa sinh ở Sửu nguyệt, tuy nói khí tiến nhị dương mà Tý Thân hội cục (thủy) , Qúy thủy xuất Can là đông vận tể nhật, Bính hỏa cực nhược hỷ được Mậu Qúi, Đinh hỏa ôn ất, mới có thể lấy Ất mộc trong Mão sinh Bính.
Tạo nầy lấy Đông hỏa làm thể, Ấn làm dụng.

Cả hai tạo trên (Tài quan vượng) và (Quan sát vượng) , tuy cùng lấy kiếp ấn vì quan sát thái vượng cho nên lấy Ấn là chủ, lấy Kiếp làm phụ tá .

– Tài vượng dụng Kiếp.
Ví dụ:
Quý Dậu – Quý Hợi – Mậu Tý – Đinh Tỵ .
Mậu thổ sinh ở Hợi nguyệt , Tài tinh đương vượng , lưỡng Quý xuất Can, thủy vượng thổ đảng , Ấn bị Tài phá cho nên không thể dụng Ấn, chỉ có thể dụng Kiếp .
Tài vượng dụng Kiếp bèn là Phú cách .
Nguyên lý phú có nói :
“Qui Lộc cách đắc tài thu họach được phúc,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ