Dương công trấn sơn quyết

Dương công trấn sơn quyết

Cổ truyện thiên tinh thiên ky hỗ phối đồ
Đệ nhất tằng: thế quái khởi lệ
Đệ nhị tằng: nhị thập tứ sơn
Đệ tam tằng: hà lạc long thủy giao phối đồ
Đệ tứ tằng: tứ cục thủy pháp đồ
Đệ ngũ tằng: chính linh điểm vị âm dương đối
quái đồ

Thử vi long phối tọa, hướng phối thủy, hợp hà
lạc chi sổ nhất lục, nhị thất, tam bát, tứ cửu, chi phối hỗ thành hợp sổ thu
kiêm linh đường sinh khí, âm dương đối chính thác phân cát hung họa phúc chi
đồ.

Hà lạc chi căn nguyên
Quyết viết: giang đông nhất quái tòng lai cát,
bát thần tứ cá nhất, giang tây nhị quái bài long vị bát thần tứ cá nhị. Nam
bắc bát thần cộng nhất quái, đoan đích ứng vô soa.

Lạc thư nhất lục, nhị thất, tam bát, tứ cửu,
tương phối vi tứ cá nhất, vi tứ đại cục, như nhất bạch long nhập thủ phối lục
bạch tọa sơn, hướng thủy tứ cửu tương phối, hướng phối thủy long phối tọa sơn
vi nhất quái chi dụng, thành tứ cá nhị, thử vi phong thủy chi căn nguyên, ly
thử đạo định xuất thiên soa.

Luận tam quái
Quyết viết: nhị thập tứ long quản tam quái,
nhị thập tứ long bất xuất tam quái nhị phụ mẫu khảm ly chấn đoái tứ sinh tứ
vượng kiền cấn tốn khôn tứ sinh tứ mộ nhi nam bắc đông tây âm dương hội hợp chi
tình, tẫn vu thử hĩ, tam quái giả thiên địa nhân, tứ vượng tử ngọ mão dậu, tứ
sinh dần thân tị hợi, tứ mộ thần tuất sửu vị. Sinh giả vi nhân nguyên, vượng
giả vi thiên nguyên, mộ giả vi địa nguyên. Long tọa hướng thủy đồng tại nhất
nguyên trung vi hội hợp chi tình.

Luận nguyên không quái
Quyết viết: thiên quái giang đông chưởng
thượng tầm tri liễu trị thiên kim, địa thư bát quái thùy nan hội sơn dữ thủy
tương đối.

Chú: thiên quái tức tam nguyên cửu vận chi
quái sổ, như nhất cửu bát tứ niên chí nhị linh linh tam niên vi hạ nguyên thất
vận, nhị linh linh tứ niên đáo nhị linh nhị tam niên vi hạ nguyên bát vận, địa
thư bát quái tức bài phi tinh, thất vận dĩ thất nhập trung phi tẩu cửu cung,
long thủy tọa hướng tái luận sinh khắc.

Nhập thủ luận
Quyết viết: tiên định lai sơn hậu định hướng
liên châu bất tương phóng, tu tri tế mịch ngũ hành
<tung>phú quý kết
kim long.

Chú: nhập thủ tức huyệt tinh thúc khí nhập xử,
tại thử xử hạ la canh khán long tòng hà tự lai, tựu thị hà long nhập thủ, thử
vi khán phong thủy đích đệ nhất bộ, nhất bàn khán phong thủy tựu hành giá nhất
bộ, đãn cổ đại đạt cung quý nhân khán phong thủy hoàn truy long, tòng long thủy
tổ khai thủy truy nhất trực truy đáo kết huyệt nhập thủ giá nhất tiết vi chỉ,
thử vi bài long quyết nội dung, hiện đại dĩ kinh bất hợp dụng liễu.

Tọa hướng luận
Quyết viết: ngũ hành nhược nhiên phiên trị
hướng, bách niên tử tôn vượng,

Âm dương phối hợp diệc đồng luận, phú quý thử
trung tầm.

Chú: tiên khán thị tòng hà tự nhập thủ, hợp
lạc thư nhất lục, nhị thất, tam bát, tứ cửu tương phối, tái hợp tam quái thiên
địa nhân chi dụng vi thượng cát, tại nhất cục chi nội thứ dụng thế quái ai tinh
khả tốc phát phúc, đãn nan trường cửu, tất định yếu lập kiền hướng tốn vi
thượng cát, đãn lập tử nhâm hợi tam sơn dã tại đồng nhất cục trung, sở dĩ vi
thứ cát, xuất thiên luận, lập tuất sơn vi ngoại vị, tha châu an thân hoặc ngoại
xuất chi cục, lập tử kiêm quý hoặc quý sơn dụng thế quái, kỳ dư dã phảng thử.

Long phối tọa sơn chủ yếu thị vượng nhân đinh,
tòng tử long nhập thủ khả dĩ khán đáo do tử khai thủy tử xuất nhất đinh, long
huyệt vượng thành bội tứ đinh. Nhâm xuất nhị đinh vượng vi ngũ đinh, hợi xuất
tam đinh vượng xuất lục đinh, kiền xuất tứ tử vượng thất tử, tuất xuất nhị tử
vượng xuất ngũ tử quý vị dụng thế quái lánh luận, thử nhất cục do tử đáo tuất
lập kiền tối giai, kỳ tha thứ, như bất tại thử nhất quái chi nội vi tổn đinh
cục, lập tân sơn tổn tam tử, dậu sơn tổn tứ tử canh sơn tổn nhị tử, tựu toán
hữu cát tinh lai cứu trợ dã tổn bán, thử vi tả chuyển chính bài. Hữu chuyển lập
tọa hướng vi nghịch bài đinh, như kiền long lập tử sơn tắc tòng kiền nhất khai
thủy đáo tử vi tứ tử, dư long phối sơn dã phảng thử cục.

Tứ đại thủy cục
Quyết viết: tam dương thủy khẩu tẫn nguyên lưu
phú quý vĩnh vô hưu, tam dương lục tú nhị thần đương lập kiến nhập triêu đường,
thủy đáo ngọc nhai quan tiện chí, thần đồng trạng nguyên xuất, ấn thụ nhược
nhiên thủy khẩu xuất, ngự cận thai phô quý.

Chú: tam dương thủy tức nhất cục trung đích
tiểu trung đại tam thần chi thủy, lục tú thị chỉ địa chi đích sa dữ thủy phối
hợp, ngọc nhai thị chỉ kiền tốn, khôn cấn, tứ vị vi ngọc nhai, hữu đích nhân
xưng ngũ lý thần thủy pháp, nhân tòng tiểu thần đáo đại thần chính hảo ngũ vị,
như nhất lục cục, thủy tòng quý lưu nhập nhâm tái lưu nhập kiền tụ, thử vi tiểu
thần chiết nhập trung thần vị, trung thần chiết nhập đại thần vị, phát phú quân
nhi cửu viễn. Như ngọ long nhập thủ lập tốn sơn kiền hướng, thủy tòng quý
phương lai đáo nhâm tiểu đình tái tụ kiền vị, thử vi thượng đẳng phong thủy
huyệt, đãn thực tế trung hợp thử tứ đại cục đích địa thiểu chi hựu thiểu, chích
khả ngộ bất khả cầu, thực tế ứng dụng trung, tam dương trung hữu nhị vị hoặc
nhất vị hàng tụ thủy tựu cú liễu, quý đinh tân ất vi thứ nam địa như thủy tụ
thử phương phát tam lục phòng, nhâm bính giáp canh vi trọng nam địa thủy tụ thử
phát nhị ngũ phòng, kiền khôn cấn tốn vi trường nam vị, thủy tụ thử phát nhất
tứ phòng, như tam dương vị hữu sơn lai phá, na phòng phá bại na phòng, như tốn
sơn kiền hướng kiền phương hữu sơn chích đắc quý nhâm lưỡng phương tụ thủy,
trọng thứ nhị phòng phát tài trường tử phá, do tiểu đáo đại vi cát, đãn hữu
đích thủy thị tòng đại đáo tiểu như nhất cục. Quý đáo kiền hợp cục, đãn kiền
đáo quý vi phản cục chủ thối tài, như đình tụ dã khả dĩ cát luận, như thủy tòng
kiền phương lai đáo nhâm đình tụ tái lưu quý khứ, thử cục trường thứ tử đô thối
bại chích hữu trọng tử phát tài. Thử tứ đại cục trung nhất lục cục phát quý, tứ
cửu cục thanh phú quý, nhị thất, tam bát lưỡng cục thị đại phú cục, dĩ hướng
phối thủy quản tiễn tài, tân nhập kiền cung bách vạn trang quý quy cấn vị phát
văn chương, ất hướng tốn lưu thanh phú quý, đinh khôn chung thị vạn tư tương,
thử tựu thị ngã giảng đích tứ đại thủy cục, bị nhân ngộ nhận vi cứu bần hoàng
tuyền thực chất bất giải kỳ áo loạn dụng.
ài đinh hợp cục
Quyết viết: phụ mẫu âm dương tử tế tầm, tiền
hậu tương kiêm định, tiền hậu tương kiêm lưỡng lộ khán, phân định lưỡng biên
an. Quái nội bát quái bất xuất vị, đại đại xuất tôn quý. Hướng thủy lưu quy
nhất lộ hành, đáo xử hữu thanh danh. Long hành xuất quái vô quan quý, bất dụng
lao tâm lực. Chích bả thiên y phúc đức trang, vị giải kiến vinh quang.

Chú: long phối tọa hướng phối thủy, vi hợp
cục, long phối tọa vi bán cục quản nhân đinh, hướng phối thủy vi bán cục quản
tiễn tài, như đắc nhất thất nhất tựu thiên, hữu tài vô đinh hoặc đinh vượng vô
tài, lạc thư vi căn nguyên, hựu như tử long phối kiền sơn đắc thủy tòng đinh
nhập bính tái tụ tốn hợp thành tài đinh đại vượng chi cục, hựu như kiền long
lập tử sơn dã phối đinh nhập bính tái tụ kiền chi thủy hựu hợp nhất cát cục,
khả kiến long khả biến hóa đãn tam dương thủy cục thị cố định bất biến đích.

Luận thế quái ai tinh
Quyết viết: duy hữu ai tinh vi tối quý, tiết
lậu thiên ky bí. , thiên ky nhược nhiên an tại nội, gia hoạt thường phú quý.
Thiên ky nhược nhiên an tại ngoại, gia hoạt tiệm thối bại. Ngũ tinh phối xuất
cửu tinh danh. Thiên hạ nhâm hoành hành. Kiền duy kiền cấn tốn khôn nhâm dương
thuận, tinh thần luân chi thần, khảm chấn ly đoái quý âm quái nghịch hành thủ
phân định, âm dương quy lưỡng lộ thuận nghịch thôi, bài khứ tri sinh tri tử
diệc tri bần, lưu thủ giáo nhi tôn.

Chú: lai long nhập thủ đích phô vị vi thế quái
vị như tử long nhập thủ, tử chí kiền vi nhất lục quái khí, quý vi phụ vị, hựu
như nhâm long nhập thủ nhâm chí tuất vi nhất lục quái khí, tử vi phụ vị, hựu
như kiền long nhập thủ kiền chí tử vi nhất khí tuất vi phụ vị, nhất khí vị như
tử long lập kiền sơn vi chính vị, phát phúc cửu viễn giác trì. Phụ vị phát phúc
tốc đãn bất năng trường viễn, lệ tử long nhập thủ, lập kiền sơn tốn hướng, như
tại bát vận, tọa phối long vi tương thành, hướng phối thủy khắc xuất, sở dĩ thử
vận hạ táng, bất năng dụng, như cải lập phụ vị quý sơn đinh hướng tử dụng tham
vi ai tinh dĩ nhất nhập trung nghịch hành long tọa sơn sinh nhập, thủy hướng
sinh nhập, thử vi đại cát cục, sở dĩ thử cục dụng thế tốc phát quý. Dư tọa sơn
dụng thế đồng phảng thử, tử quý sửu mão ất thần ngọ đinh vị dậu tân tuất thập
nhị tọa sơn vi âm nghịch khởi phi tinh, cấn dần giáp tốn tị bính khôn thân canh
kiền hợi nhâm thập nhị tọa sơn vi dương thuận khởi phi tinh.

Sinh nhập
2 6 4
3 1 8
7 5 9
Nhập sinh
Nhị thập tứ long khởi thế hướng thủy long tọa sinh khắc cát hung biểu
Long hướng tọa kết luận
Nhâm tương thành khắc xuất vượng tài tổn đinh
Tử, quý sinh nhập sinh nhập đinh tài lưỡng
vượng

Sửu khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Cấn tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Dần sinh nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Giáp khắc nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Mão sinh xuất khắc xuất đại hung
Ất sinh xuất khắc xuất đại hung
Thần khắc xuất tương thành vượng tài tổn đinh
Tốn, tị tương thành khắc xuất vượng tài tổn
đinh

Bính tương thành sinh xuất vượng tài tổn đinh
Ngọ, đinh khắc xuất khắc xuất đinh tài lưỡng
tổn

Vị khắc nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Khôn sinh nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Thân khắc xuất khắc xuất đại hung
Canh khắc xuất sinh xuất đại hung
Dậu, tân tương thành khắc xuất vượng tài tổn
đinh

Tuất tương thành khắc xuất vượng tài tổn đinh
Kiền, hợi khắc xuất tương thành vượng đinh tổn
tài

Do thượng biểu khả kiến:
Tử quý sửu cấn dần giáp vị khôn thử bát long
khởi thế tài đinh lưỡng vượng,

Thần tốn tị bính tân nhâm dậu tuất kiền hợi
thử thập long vi bán cát cục khả dụng.

Mão ất thân canh ngọ đinh lục long vật dụng
thế đại hung,

Sửu quý tuất tân đinh vị ất thần thử bát long
khởi thế, nhân bất tại nhất khí nội, xuất quái dịch xuất thiên nhất bàn bất
dụng.
Nguyên không luận
Quyết viết: quan thiên quan địa định thư hùng,
phú quý thử trung phùng, phiên thiên đảo địa đối bất đồng bí mật tại huyền
không.

Chú: tiền diện giảng thuật liễu long phối thủy
hợp thành nhất cục, đãn hà thì dụng thử cục tối giai, na yêu yếu khán nguyên
vận phi tinh, dĩ tọa dữ hướng vi chủ khán long dữ thủy, sinh nhập khắc nhập
tương thành giả tối cát, sinh xuất thối khắc xuất tổn vi hung vật dụng, hạ diện
tương tam nguyên cửu vận phi tinh phối nhị thập tứ long tọa hướng thủy cát
hung. Nhất nhất liệt xuất cung thao tác bất thục luyện giả tra duyệt.

Tam nguyên cửu vận phi tinh phối nhị thập tứ long tọa hướng thủy cát
hung

9 5 7 1 6 8 2 7 9 3 8 1
8 1 3 9 2 4 1 3 5 2 4 6
4 6 2 5 7 3 6 8 4 7 9 5
Thượng nguyên nhất vận thượng nguyên nhị vận
thượng nguyên tam vận thượng nguyên tứ vận

4 9 2 5 1 3 6 2 4 7 3 5
3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 1
8 1 6 9 2 7 1 3 8 2 4 9
Thượng nguyên ngũ vận thượng nguyên lục vận
thượng nguyên thất vận thượng nguyên bát vận

8 4 6
7 9 2
3 5 1
Thượng nguyên cửu vận
Nhất, nhâm long lập tuất sơn thần hướng quý long lập hợi sơn tị hướng
tử long lập kiền sơn tốn hướng

Nguyên vận long dữ tọa hướng hướng dữ thủy kết
luận

Nhất sinh xuất sinh xuất thối tài tổn đinh
Nhị khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Tam khắc xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Tứ sinh nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Ngũ tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Lục tương thành khắc xuất vượng đinh tổn tài
Thất tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng
vượng

Bát tương thành khắc xuất vượng đinh tổn tài
Cửu khắc nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Nhị, hợi long lập quý sơn đinh hướng kiền long lập tử sơn ngọ hướng
tuất long lập nhâm sơn bính hướng

Nhất sinh nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Nhị khắc xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Tam khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Tứ sinh xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Thất tương thành sinh xuất vượng đinh tổn tài
Bát tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Cửu khắc xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Tam, cấn long lập mão sơn dậu hướng sửu long lập giáp sơn canh hướng
dần long lập ất sơn tân hướng

Nhất khắc nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Nhị sinh xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Tam tương thành sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Tứ tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Thất khắc xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Bát sinh nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Cửu khắc xuất sinh xuất đinh tài câu tổn
Tứ, giáp long lập sửu sơn vị hướng mão long lập cấn sơn khôn hướng ất
long lập dần sơn thân hướng

Nhất khắc xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Nhị sinh nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Tam tương thành sinh xuất vượng đinh tổn tài
Tứ tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Thất khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Bát sinh xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Cửu khắc nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Ngũ, thần long lập bính sơn nhâm hướng tốn long lập ngọ sơn tử hướng
tị long lập đinh sơn quý hướng

Nhất sinh nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Nhị tương thành khắc xuất vượng đinh tổn tài
Tam tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Tứ tương thành sinh xuất vượng đinh tổn tài
Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Thất sinh xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Bát khắc nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Cửu khắc xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Lục, bính
long lập thần sơn tuất hướng ngọ long lập tốn sơn kiền hướng đinh long lập tị
sơn hợi hướng

Nhất sinh xuất sinh xuất đinh tài câu tổn
Nhị tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Tam tương thành khắc xuất vượng đinh tổn tài
Tứ tương thành sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục khắc xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Thất sinh nhập tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Bát khắc xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Cửu khắc nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Thất, vị long lập canh sơn giáp hướng khôn long lập dậu sơn mão hướng
thân long lập tân sơn ất hướng

Nhất khắc nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Nhị khắc xuất sinh xuất đinh tài câu tổn
Tam sinh nhập tương thành đinh tài lưỡng vượng
Tứ tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Thất tương thành khắc xuất vượng đinh tổn tài
Bát khắc nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Cửu sinh xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Bát, canh long lập vị sơn sửu hướng dậu long lập khôn sơn cấn hướng
tân long lập thân sơn dần hướng

Nhất khắc xuất khắc xuất đinh tài câu tổn
Nhị khắc nhập sinh nhập đinh tài lưỡng vượng
Tam sinh xuất tương thành tổn đinh vượng tài
Tứ tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Ngũ phục vị tương thành đinh tài lưỡng vượng
Lục tương thành tương thành đinh tài lưỡng
vượng

Thất tương thành khắc nhập đinh tài lưỡng
vượng

Bát khắc xuất sinh xuất đinh tài câu tổn
Cửu sinh nhập khắc nhập đinh tài lưỡng vượng
Dương công trấn sơn quyết thị dĩ long phối
tọa, hướng phối thủy hỗ kiêm chi dụng, long phối tọa dụng nhất chính nhất phụ
chính dụng thị dĩ thượng nhị thập tứ long sở phối đích tọa hướng, phụ vi thế
quái ai tinh, trừ phi địa lý hoàn cảnh sở hạn chế, như địa lý sinh thành đích
tại nhất khí chi nội dã khả dụng, dụng pháp dữ long sơn chính phối nhất dạng,
xuất quái bất tại nhất khí chi nội vật dụng, tựu toán huyệt chân thu linh đường
khí thượng huyệt, dã năng phát nhất thì chi vinh quý, đãn ngận khoái suy thối,
long phối tọa sơn, chính phối tức dụng nhất khí đồng tại nhất quái chi nội,
phát năng cửu viễn nhi đại, đãn phát phúc ứng mạn thử tại tam nguyên cửu vận
trung lưỡng giả tương vượng tối cát, lưỡng giả đô hung đích vật dụng, hiện tại
nhân sinh dục thiểu, nhất bàn đinh tổn tài vượng đích bán cát vận dã khả dĩ
dụng, nhân tài vi dưỡng thân chi nguyên, bất khả khuyết, đinh vượng tài tổn bán
cát vận vật dụng. Như vận bất cát hòa cầu tốc phát dã khả dụng thế quái phụ vị,
đãn nan phát trường cửu.
Nhị thập tứ sơn tự tự kim
Quyết viết: âm dương nhị tự khán linh chính
tọa hướng tu tri bệnh, nhược ngộ chính thần chính vị trang bát thủy nhập linh
đường, linh đường chính hướng tu tri hảo nhận thủ lai sơn não, thủy thượng bài
long điểm trang tích túc vạn dư thương.

Sư viết: tri sinh dã tri tử, hướng thượng
phiên trực thủ, nhược ngộ sinh vị khai môn nghênh, tử thần hướng lai bế môn tị.
Thử trung huyền diệu xử toàn tại thủy thần công. Phong thủy đích nhất bán huyền
ky tại thử. Lánh nhất bán huyền ky tại địa nhãn thượng. Kỳ tha đích quyết pháp
chích năng tác cẩm thượng thiêm hoa, quân kỳ phòng phân, nhân đinh tài vận ba.

Thử địa danh bảo bình sơn tốn lai long lập ngọ
sơn tử hướng dụng canh tử phân kim, hậu đại tử tôn quá thiên nhân phi thường
xương thịnh, cận niên nhất thứ đại sơn hỏa, hỏa thiêu đáo mộ tiền sổ bộ tựu tức
diệt liễu, vu thị thanh danh đại chấn, thử huyệt tại đường tiền hoàn văn đáo kỳ
hương, bình: tử hướng vi chính thần tử khí, nhâm quý vi linh thần sinh khí vị
quý phương kiến thủy đường tụ lai linh thần tụ thượng cát, dụng canh tử phân
kim, hậu đại đương xương thịnh. Nhâm phương kiến tiểu sơn vô tiểu lai tụ vi tử
khí, nhược dụng bính tử phân kim thụ tử khí đương bại tuyệt, do thử khả kiến
dụng canh tử phân kim thụ quý phương sinh khí ứng đương phú quý, dụng bính tử
phân kim vô nhâm phương đích sinh khí, thụ bản vị tử phương tử khí ảnh hưởng
đương bại.

Thử phần địa danh loa sơn tử long nhập thủ tọa
kiền hướng tốn dụng nhâm thần phân kim. Đáo kim tử tôn quá thiên nhân phần chủ
khứ thế, tại mỹ quốc lưu hạ đại lượng hướng thượng tốn vị sản, thành lập cơ
kim, hiện tại mỗi niên tử tôn mỗi nhân hoàn khả phân đáo kỷ thiên đáo kỷ vạn
nguyên bất đẳng. Bình: thủy tòng thần phương lai tụ tại hướng thượng tốn vị
linh thần tụ thủy thượng cát, dụng bính thần phân kim thu tam phân sinh khí
đương tốc phú, đãn bất năng trường cửu, nhân thu khí thái thiểu, thử cục phàm
đại khai môn thu dụng nhâm thần phân kim tẫn thu tốn phương cát khí đắc trường
cửu chi phú.

Thử phần thị tống đại nhất tể tương mộ địa
danh phi nga triêu đấu, canh long nhập thủ tọa vị sơn sửu hướng dụng tân sửu
phân kim, thử phần vi thai sơn tam đại danh mộ chi nhất, bình: thủy do tiểu đáo
đại hợp ngũ lý thần thủy pháp, tiểu thần ất tiến trung thần giáp tái tụ đại
thần cấn vị, đắc thử thủy phòng phân phát quân. Dụng tân sửu phân kim thụ cấn
vị linh thần sinh khí đắc đại phú quý cục, nhân tân sửu đáo cấn vị hoàn hữu tam
độ tử khí, ứng táng hậu sơ niên bình bình, hậu lai đại cát, nhược dụng ất sửu
phân kim, khai sửu vị tử khí môn thụ tử khí quá đa, đa đại hậu tài phát nhất
đại phú quý.

Phòng phân tử tức luận dữ âm dương bỉ đối quái
Quyết viết: trục nam vị thượng toán kinh du
phú quý dung dịch thu, thai mộc dưỡng sinh tham trường cộng quan lâm suy vượng
trọng, trọng tử bài lai bệnh tử vị mộ tuyệt diệc giai thị, hướng định âm dương
thuận thủy trang tam tử nhất tề xương, tử dần thần kiền cộng bính ất trường nam
bài thử vị, ngọ thân tuất dữ khôn nhâm tân nhị nam thử vị chân, mão tị sửu cập
cấn canh đinh tam nam vị tương sinh, dậu hợi vị kiêm tốn giáp quý tứ nam vị thử
tế.

Chú: tiền chương luận tam dương thủy cục luận
phòng phân ất tân đinh quý vi tiểu thần, thử thủy đáo tiên phát tiểu nam, nhâm
bính canh giáp vi trung thần vị, thử thủy đáo tiên phát trung nam, kiền khôn
tốn cấn vi đại thần vị, thử thủy đáo tiên phát trường nam, thử vi tam dương thủy
cục luận, dữ bản chương âm dương bỉ đối quái lai luận bất đồng, tiền chương
chuyên luận thủy, tử dần thần tại âm quái vị tiên phát trường nam, kiền bính ất
tại dương quái vị phát trường nam, đối đảo hoán trường nam bại, ngọ giáp tuất
tại âm quái vị trung tử phát khôn nhâm tân tại dương quái phát trung tử, đối
đảo trung tử bại, mão tị sửu tại âm quái vị phát tam nam, cấn canh đinh tại
dương phát tam nam, đối đảo tam nam bại, dậu hợi vị tại âm quái vị phát tứ nam,
tốn giáp quý tại dương quái vị phát tứ nam, đối đảo tứ nam bại, tử sửu dần mão
thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi thử thập nhị chi đắc sa bài đáo na vị phát,
giáp ất bính đinh canh tân kiền khôn cấn tốn thử bát kiền tứ duy đắc thủy bài
đáo na vị na vị phát, hữu quan phòng phân đích vấn đề bỉ giác phục tạp, dữ
thanh long bạch hổ minh đường án sơn hữu quan dã dữ tứ đại thủy cục đích tam
dương thủy hữu quan, đãn trọng yếu thị hậu chương đích âm dương bỉ đối quái.

Thiên địa vạn vật dĩ âm bão dương vi sinh,
dương bão âm vi tuyệt, phong thủy dĩ tọa vi âm quái dĩ sa vi quý, thủy vi nhàn
thần đãi dụng, hướng vi dương quái thủy vi phú, sơn vi nhàn thần, thập nhị địa
chi vi địa đắc sa vi quý, lạc thủy vi hung, bát kiền tứ duy vi thiên đắc thủy
vi vinh, thượng sơn vi hung, tức tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất
hợi thập nhị địa chi đắc sa tại âm quái vi quý, hạ thủy tại âm quái vi hung,
tại dương quái vi nhàn thần vi bất hung bất cát. Giáp ất bính đinh canh tân
nhâm quý kiền khôn cấn tốn thập nhị vị đắc thủy vi vinh, tại dương quái vi cát,
thượng sơn tại dương quái vi hung, tại âm quái vi nhàn thần, sơn quản sơn thủy
quản thủy các quy bản vị cát, âm dương thác thừa vi họa.

Nhâm sơn chúc nhị phòng vị chủ ly hương, hoàng
thũng, thủy ách, tùy thai đẳng hung sự. Nhâm thủy chúc nhị phòng vị ngoại xuất
kinh thương phát tài hoặc nhân tặc phát tài. Tử sơn chúc trường phòng vị, đinh
vượng nam đinh đa, hữu song bào thai hoặc lục chỉ đích hiện tượng. Tử thủy chúc
phòng vị chủ bại tài, dã tâm đại, tham ô, đạo tặc đích hậu đại.

Quý sơn chúc tứ phòng vị, thiên sinh nữ đa
dịch sinh khuyết thần, cước đái tật đích nhân. Quý thủy chúc tứ phòng vị, đắc
phát hoành tài hoặc nhân nữ khởi gia.

Sửu sơn chúc tam phòng vị, năng phát nông súc
chi tài khởi gia. Sửu thủy chúc tam phòng vị, khắc thê, ngỗ nghịch, cô quả, tật
bệnh.

Cấn sơn chúc tam phòng vị, mạn mạn suy thối,
tuy hữu tài hoa dã vô dụng. Cấn thủy chúc tam phòng vị, xuất kinh thương trí
phú hiển quan quý.

Dần sơn chúc trường phòng vị, đắc hoành tài,
tiến lộc vị. Dần thủy chúc trường phòng vị thương túc, thủ tật, xa họa, si ngu
đích sự. Nhãn tật hung tử hổ thương.

Giáp sơn chúc tứ phòng vị, lung ách, phá cước,
cố tật ôn hỏa thương nhân. Giáp thủy chúc tứ phòng vị, chủ tiểu quý hoặc dĩ
bàng môn tả đạo khởi gia.

Mão sơn chúc tam phòng vị, nam hữu quyền quý,
học thức quá nhân, xuất văn vũ quý. Mão thủy chúc tam phòng vị lưu manh, khất
cái, hảo đổ, dâm loạn chi sự, tuyệt đinh.

Ất sơn chúc trường phòng vị, xuất thủ túc đái
tật hoặc sinh nữ bất sinh nam, mãi tử kế hậu đẳng. Ất thủy chúc trường phòng
vị, xuất khoa giáp, kỹ nghệ chi tài.

Thần sơn chúc trường phòng vị, tiết ước, lận
sắc khởi gia. Thần thủy chúc trường phòng vị, xa họa, quan phi, thủy họa, yêu
chiết, linh đình, ôn dịch. Khuyết thần.

Tốn sơn chúc tứ phòng vị, xuất du thủ hảo nhàn
thả tử nữ phạm đào hoa. Tốn sơn chúc tứ phòng vị, cao khoa văn quý nhân thân
phát tài sản, nữ quý.

Tị sơn chúc tam phòng vị, vượng đinh tài
trường thọ nhân. Tị thủy chúc tam phòng vị, thiểu vong ám ách dâm loạn phá túc
xà thương.

Bính sơn chúc trường phòng vị, đa tai họa,
phạm hỏa tai nhãn tật. Bính thủy chúc trường phòng vị, quan quý thủy tiến nữ
nhân tài sản.

Ngọ sơn chúc nhị phòng vị, phú hào hiển quý,
ngoại hương vinh quý, tiến nữ nhân ám tài. Ngọ thủy chúc nhị phòng vị, chủ hỏa
tai, đào hoa, thổ huyết, mục tật, quan phi.

Đinh sơn chúc tam phòng vị, chủ thối tài, hoạn
tâm phúc chi bệnh, đoản thọ đẳng. Đinh sơn chúc tam phòng vị, tiến tài trường
thọ hữu danh thanh, nữ mị quý.

Vị sơn chúc tứ phòng vị, dịch xuất tăng đạo
chi nhân, bặc y tinh tương chi chức. Vị thủy chúc tứ phòng vị, ám tật, đạo tặc,
ly hương, cô quả, linh đình, tà đạo.

Khôn sơn chúc nhị phòng vị, dịch xuất quả phụ,
thiểu vong, dâm loạn, tăng ni. Khôn thủy chúc nhị phòng vị, nữ nhân trường thọ,
phát thê gia chi tài.

Thân sơn chúc nhị phòng vị, lợi thiểu niên
phát tài, tài hoa xuất chúng, kinh thương trí phú. Thân thủy chúc nhị phòng vị,
ngoại tử thiểu vong ngỗ nghịch, bạo tử, họa trọng.

Canh sơn chúc tam phòng vị, hung bạo, lưu
manh, đạo tặc, phạm lao tai. Canh thủy chúc tam phòng vị, vũ quý thủy, dũng
tương, mưu lộ, tài lộc.

Dậu sơn chúc tứ phòng vị, trung hậu, lão thực,
bạch thủ hưng gia hoặc tiến âm nhân chi tài. Dậu thủy chúc tứ phòng vị, phá
tương dâm loạn, ly hương.

Tân sơn chúc nhị phòng vị, đa sinh nữ lại nọa
chi nhân. Tân thủy chúc nhị phòng vị, thông minh, phát đẩu giáp, nữ sinh dung
mạo xuất chúng tú lệ đắc tài phú.

Tuất sơn chúc nhị phòng vị, cần kiệm, lận sắc
trí phú. Tuất thủy chúc nhị phòng vị, ngỗ nghịch, bất nghĩa, thiểu vong, cô
quả, hung tử, điên cuồng, cước tật.

Kiền sơn chúc trường phòng vị, đầu tật, cước
tật, lung ách, đà bối chi nhân. Kiền thủy chúc trường phòng vị, quan quý, chủ
vinh thế đại xương thịnh.

Hợi sơn chúc tứ phòng vị, đắc quý nhân trợ,
nhạc thiện hảo thi, hữu tài phú. Khắc thủy chúc tứ phòng vị, đoản thọ, nội tật,
thổ huyết, tổn thiểu niên nhân.

Dĩ thượng nhị thập tứ sơn sa thủy đồng đoạn
thập nhị địa chi đắc sa vi cát, đắc thủy vi hung, bát kiền tứ duy đắc sa vi
hung đắc thủy vi cát, đãn đoạn phong thủy thì, thập nhị địa chi chích dụng nhất
bán tức lục cá địa chi, dư tại dương quái lý vi nhàn thần, bát kiền tứ duy thập
nhị vị dã chích dụng lục cá tại âm quái lý đích vi nhàn thần.

21:28  thanh thai  0
Tam dương thủy pháp bí quyết 


Tam dương thủy pháp bí
quyết
[ Minh ] Quốc sư Liêu Quân Khanh

Liêu Quân Khanh công, Minh triều quốc sư, Khâm thiên giam linh danh bác sĩ,
vi Minh Chu Lệ hoàng đế kham dư thập tam lăng đệ nhất lăng. Kỳ tiên phong đạo
cốt, hô sơn sơn hưởng, hát thủy thủy chỉ, địa tiên chi truyện kỳ, hữu sử khả
nghiệm… 

Tam dương thủy pháp
bí quyết

Đoạn nghiệm đương khảo đông gia đức, thất phân ngôn cát tam phân hung.
Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử kinh văn.
Chân long tiên biện tử dữ hoạt, đường cục hình loan tu mạn ngôn.
Bát phương thủy khẩu giai yếu khán, hợp đắc bản khố tỏa kim long.
Tam bàn đại quái tiên phân thanh, bát tự cách thủy dụng la kinh.
Ngũ hành lưu thông luận sinh khí, vượng thần kiến thủy tổn tài đinh.
Tử bạch thôi lai ngũ hoàng sát, trừu hào hoán tượng tiêu nguyên nhân.
Quân khanh lưu đắc tam dương pháp, bằng thử nhất quyết khả xưng tiên.
Lai thủy tinh hình sinh tiếu định, bát quái hợp vận đại tài tiến.
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tá khố vô hậu kính, tha nhân tiễn tài bất như kỷ.
Lai thủy ngự nhai phú thả quý, kiền khôn cấn tốn tứ tự khán.
Nhất lộ lai thủy nhất tự khán, lục lộ lai thủy lục tự đối.
Bản khố tá khố yếu phân biệt, quái ngoại lai thủy bất tu khán.
Đãn khán tự thị hà sinh tiếu, vận niên thôi đoạn bào bất điệu.
Hướng thượng ngũ hành luận sinh khắc, hoàn nhu tọa thượng quái hào tham.
Mỗi tự chi hạ quái danh định, quái từ quái tượng phương hiển thần.
Vận niên sinh tiếu thuyết nguyên nhân, đông gia phương ngôn hữu chân công.
Lai thủy kiến bạch tài đại khoái, như nhược hợp khố dã vô phòng.
Bát phương lai thủy giai hữu tài, phi nhược đương diện phương hữu công.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung yếu phân minh.
Ngoại dương thủy khẩu hợp bát tự, cự nhân tỏa khẩu dương trạch đồng.
Lai thủy đa khẩu quy nhất khố, phương khả luận cập thành môn quyết.
Xuất khẩu tuy tỏa bất quy khố, khí tiết tài tán bất tri nhân.
Sinh xuất khắc xuất tài kiến thối, bất tại quái nội canh kham ưu.
Ngũ hoàng thái tuế quy cung vị, cảm đoạn lưu niên đại phá tài.
Tọa quái nhược năng hợp hà lạc, đương vận chi niên hoàn hữu cứu.
Ngoại dương thủy khẩu nhược bất tỏa, toàn cục tài tán hình khả bằng.
Yếu vấn ngoại dương quyết hà tại, quân khanh công truyện tam dương pháp.
La bàn quái nội trục tự đối, nhất khẩu nhất tự bát tự khán.
Tiên khán tự khố bát cá tự, tái khán tá khố ngoại nhân trợ.
Thiên quái phụ mẫu hữu kháo sơn, thập lục tự trung khả thôi di.
Địa quái chích cầu tham lang bổ, bát tự thôi lai tự mưu tài.
Kiền khôn cấn tốn ngự nhai tự, năng hợp lai thủy phú thả quý.
Lai thủy tuy đa quái bất hợp, không lao tài nguyên bạch phí tâm.
Tài bất hợp quái đương sát luận, tiêu phong tiêu thủy bất đồng thôi.
Hướng thượng tiêu chi nhược vô công, tọa thượng quái hào hiển kỳ công.
Hướng tọa nhược vô bổ cứu lực, ngũ hoàng lâm cung kiếp nan đào.
Đoạn hung đương tòng đại hung xử, nhất đoạn định khiếu đông gia kinh.
Trực chỉ niên nguyệt hòa sinh tiếu, quái hào thôi xuất nguyên nhân lai.
Phụ mẫu tam bàn quái phân thanh, bát tự thập lục bất đồng luận.
Tá khố tự khố thử trung biệt, ngũ hành thôi lai định cát hung.
Cát hung thác vị điên đảo đoạn, không hữu tử bạch sinh tiếu pháp.
Đông gia tiếu nhĩ vô công phu, liêu gia địa thuật vị học thông.
Khán bãi ngoại dương khán trung dương, bát tự đào hoa nhất tự sát.
Kiền lưu yếu phòng nhân đinh thương, thủy phá thiên tâm thương nhân tâm.
Trà tao cát cước toàn cục sầu, nguyên thần trực thủy lập kiến bại.
Thủy khẩu khẩn tỏa bại hậu hưng, hà phương hữu thủy hà phòng phát.
Bão nghênh khúc tụ lực bất đồng, trung dương thủy pháp nhân đa kiến.
Hình yếu hợp vận tài hữu công, trung dương thủy pháp bất khán quái.
Đãn tại hình trung đoạn nguyên nhân, chư gia chi luận giai hợp lý.
Nhược bất hợp vận dã vô công, đãn phàm đường cục đắc trung dương.
Thử gian sở luận nhân nhân thông, trung dương thủy pháp vô bí truyện.
Huyệt tại cao xử đa thủy khẩu, thử thị trung dương duy nhất công.
Táng hậu đa bại nhân khí tán, bổ cứu chi pháp quy nhất khố.
Di sơn điền hải nhân công tạo, tinh di đấu chuyển hiển thần công.
Vị đắc Dương công thư hùng quyết, thiết mạc sính cường ngộ tha nhân.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tài thị Dương công thư hùng quyết.
Bát quái bất thị chân diệu quyết, tử mẫu công tôn ngộ thiên nhân.
Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết.
Canh hữu nội dương thẩm huyệt pháp, thần ky xuất xử tầm tiên phương.
Đãn bả hướng trung phóng thủy khán, bất khán lập kiến phòng phân thương.
Cổ kim dong sư đa thiểu vị, ngộ nhân tài tán bất tri nhân.
Tế khán thủy khẩu phóng hà tự, tự khố bát tự tẫn hợp pháp.
Tá khố bát tự nhất bàn bàn, xuất khố định khiếu tài phá tán.
Minh đường tả hạ trung phòng thương, tả trường hữu thiểu bất dụng nghi.
Dương công truyện hạ nội dương pháp, vị vị sinh lai thị chân quyết.
Canh khán quái nội tử tôn khắc, bát cung lưu chuyển vận tinh cầu.
Cung nội vận thối nhị ngũ tật, tam thất tịnh lâm đao vô tình.
Hướng thủ nhất khí tai phúc bính, cửu cung lưu chuyển trục phòng thôi.
Thủy khẩu khán quái quái khán sổ, chủ khách đáo cung hợp sổ thôi.
Thống lâm nhất tứ thất đại vận, chuyên lâm đương nguyên nhị thập niên.
Nội dương khán pháp tại cửu xích, khúc khúc tằng tằng hợp tự cao.
Nội dương đa khẩu tài lập tán, vị vị sinh lai phú quý trường.
Hợp quái hợp khí canh hợp hình, canh thắng sơn thủy tẫn hợp tình.
Thử quyết cận hứa truyện tử tôn, vạn vật tiết dữ khinh lãng nhân.
Hình bại tự xuất hựu sinh xuất, cảm đoạn mỗ niên đại phá tài.
Ngũ hoàng thái tuế song bả đao, bát cung lưu chuyển kiến nhược sát.
Hình sửu xuất khố hựu khắc nhập, lập đoạn hung hiểm thị chân quyết.
Hung giả canh hung hiểm trung hiểm, tuyết trung tống thán cổ lai hi.
Hình nhược xuất khố tọa quái bổ, quái nhược bất hợp vận tái tham.
Tử bạch chân quyết hậu thu công, nhược yếu đông gia kinh kỳ dị.
Quái hào trừu tượng thôi nguyên nhân, nhất bách bát thập địa vận thôi.
Dĩ sổ hồi quy nhất thái cực, bát quái chích hữu nhất quái thông.
Đinh bàn tài bàn hợp vận bàn, hình nhược xuất quái dã không đàm.
Trừu hào hoán tượng thần tiên thuật, vị hợp bát tự dã bất linh.
Ngũ hành lưu thông luận cát hung, linh chính điên đảo canh vô công.
Phản ngâm phục ngâm tâm yếu tế, âm câu phiên thuyền dã thường kiến.
Vượng thần kiến thủy tài đinh tổn, thủy lý long thần bất thượng sơn.
Huyền không phụ mẫu tam bàn quái, bất hợp hà lạc tử cương hóa.
Lai thủy đa lộ nhân xưng hảo, bất tại quái nội phản kiến hung.
Tự khố bất hợp tựu tá khố, vô khố khả tá đương sát luận.
Xuất khẩu bất hợp cục kiến bại, sinh nhập khắc nhập hướng tọa cứu.
Cứu nhược vô công cầu vận trợ, vận nhược kiến suy lập kiến sầu.
Trung dương thủy pháp bất trị tiễn, tiền hiền không trứ vạn quyển thư.
Quân khanh công truyện tam dương pháp, chích tại lai khứ tam cá khẩu.
Khán bãi thủy khẩu toán nguyên nhân, nhất khẩu nhất tự nhất quái danh.
Tiên tương 64 quái từ thục, hướng vi hạ quái khẩu vi thượng.
Trọng tân biến xuất nhất quái khán, cửu niên lão phần tùy vận tẩu.
Hà lạc năng hợp hung hóa cát, trung dương bất hợp định sát luận.
Khắc xuất tài tiết vận thối phá, xuất khố vi sát ngũ hoàng hung.
Sinh nhập tài mãnh vận đáo phát, phán cấp sinh tiếu tử bạch niên.
Tam bát tứ hào toán nguyên nhân, quái lý thông minh tài thị tiên.
Nhất sơn tam quái dụng quái khán, nhất quái lục hào biến hóa chân.
Xuất quái tứ phân yếu dụng thế, ngũ hành yếu dĩ sổ trung sinh.
Dương công huyền không thần tiên học, phàm nhân nan ngộ thiên ky quyết.
Nhất quái tam sơn tuất kiền hợi, tuất thống bát sơn vi tự khố.
Hợi thuận kiền quái thập lục sơn, kiền vi phụ mẫu tả hữu thông.
Giang đông giang tây nam bắc quái, tam sơn hạ hữu bát thần tại.
Điên tam đảo tứ đối bất đồng, tam sơn bát phương bát quái tại.
Thần vi quái khí quái vi khố, bát thần bát quái yếu phân thanh.
Đảo thôi phụ mẫu nhị thập tứ, tự khố chích hữu bát sơn đối.
Lục thập tứ quái lưu bát phương, tự khố chích hữu nhị thập tứ.
Đông tây nam bắc tam cá quái, dương thuận âm nghịch nhị lộ hành.
Sơn hạ dụng quái đối thủy khẩu, quái từ quái hào thôi nguyên nhân.
Dĩ quái thủ sổ luận sinh khắc, tá khố chi quái nhất đồng luận.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung bát phương di.
Nhất cung nhất cá thái cực vị, chủ khách trọng luận thôi thái cực.
Quân khanh công truyện chân quyết khiếu, điên tam đảo tứ na ta tử.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, thái cực hồi quy hợp vi nhất.
Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, bát phương cung cung hữu thái cực.
Lưu thần chuyên lâm vận tinh chuyển, thất tinh đả kiếp ly cung hợp.
Trừu hào hoán tượng hợp hà lạc, dĩ sổ nhập quái tế thôi tường.
Sổ tự thiên định trọng đinh ninh, vạn vật quy cung nhất nhị tam.
Sổ trung phương hữu chân âm dương, sổ trung ngũ hành tài khả bằng.
Bát cung thái cực hồi quy nhất, nhất nhị tam trung thị thái cực.
Đinh tài quý thọ giai thái cực, nhất nhị tam trung các tự diễn.
Vạn vật tự nhiên nhất thái cực, thái cực hóa xuất cát hung tức.
Bất ngôn âm dương viết thư hùng, âm dương chi trung hữu thái cực.
Minh đắc thái cực chi thái cực, cảm khiếu đông gia xưng địa tiên.
Tẩu nam sấm bắc hướng đông tây, liêu gia thanh dự yếu trân tích.
Đông gia thường khảo chân công phu, ứng đối tự như lộ tài thông.
Quân khanh công lưu quái tượng quyết, nhất đồng tả hạ bí mật ký.
Thử quyết chích hứa nhi tôn truyện, bất hứa tiết dữ khinh lãng nhân.
Canh hữu dương công đoạn nghiệm quyết, thử quyết nhi tôn dã tu hội.
Vô vấn lão phần nhân hà tử, lập đoạn tử nhân đông gia kinh.
Bất đắc chân công bất hạ sơn, truyện đắc chân công yếu cứu tham.
Bất vi tiễn tài bất vi tình, đông gia hữu đức tài khả hành.

__________________
khẩu quyết 3 dương
thủy của lão post đúng là quá khó, nhưng hay, nhờ lão post thêm phần chú thích
được không, cám ơn lão 
—-Quốc sư liêu quân
khanh tam dương thủy pháp bí quyết
Liêu quân khanh nguyên trứ
Trần danh chú thích

Liêu đông tình giáo đính
Liêu quân khanh công, minh triêu quốc sư, khâm thiên giam linh danh bác sĩ, vi
minh chu lệ hoàng đế kham dư thập tam lăng đệ nhất lăng. Kỳ tiên phong đạo cốt,
hô sơn sơn hưởng, hát thủy thủy chỉ, địa tiên chi truyện kỳ, hữu sử khả nghiệm.
Kỳ phong thủy thuật trực truy dương công, cận đại vô nhân năng cập. Liêu công
chân truyện bí bản, niên cửu vị đắc khuy thị. Kim hữu duyến tại kỳ hậu nhân tam
phòng danh sư liêu bỉnh thủ sao bí bản trung, chuyển lục kinh văn, chân giả nan
khảo, nhiên ý truy dương công, viễn bỉ tương công, trầm thị chi luận vi cao,
canh thiết thực dụng, kết hợp thực tiễn, thần hồ kỳ thần, vi gia truyện thiện
bản.

Đoạn nghiệm đương khảo đông gia đức, thất phân ngôn cát tam phân hung.
Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử kinh văn.
Chân long tiên biện tử dữ hoạt, đường cục hình loan tu mạn ngôn.
Bát phương thủy khẩu giai yếu khán, hợp đắc bản khố tỏa kim long.

Trần danh chú: cổ chi địa lý minh sư, tất tam khảo đông gia chi đức, phương vi
kỳ kham dư, cố viết”Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử
kinh văn.” Hình cục quý tại long chân huyệt đích, dĩ tàng tụ sinh khí.
Chân long vi hà? Lý khí chi khí, nhân nhân năng tri; hình khí chi khí, năng tri
thậm thiểu. Hình khí chi khí, tiện thị chân long. Chi mạch khúc chiết năng
động, liêu công viết”Hoạt” . Sinh khí, trực chỉ kim long
chi”Hoạt” . Tàng giả, trực chỉ khí khẩu chi”Tỏa” . Đắc thử
nhị tự, long hoạt khí tụ, khả nhập viên cục, hát hình, thủy pháp chi lộ. Tái
luận lý khí chi khí, dĩ”Thừa sinh khí” nhĩ.
Tam bàn đại quái tiên phân thanh, bát tự cách thủy dụng la kinh.
Ngũ hành lưu thông luận sinh khí, vượng thần kiến thủy tổn tài đinh.
Tử bạch thôi lai ngũ hoàng sát, trừu hào hoán tượng tiêu nguyên nhân.
Quân khanh lưu đắc tam dương pháp, bằng thử nhất quyết khả xưng tiên.

Trần danh chú: huyền không thái cực, dĩ bát phương ngũ hành sinh nhập vi tối
cao cảnh giới. Năng hợp ngũ hành sinh nhập, vi chân thái cực, vạn vật quy nhất,
bất cầu phúc nhi phúc tự lai. Nhi ngũ hành thôi diễn, tu kiến lập tại linh
chính đích cơ sở thượng, thử huyền không chi bí dã! Cống châu tam liêu danh sư
liêu thục mãn hằng ngôn: “Vượng thần kiến thủy tổn tài đinh, linh thần
kiến thủy vượng nhân đinh.” Linh chính thị huyền không pháp đích chuẩn
tắc. Linh chính điên đảo, tổn đinh phá tài, tức”Sơn thượng long thần bất
hạ thủy, thủy lý long thần bất thượng sơn.” Linh thần yếu thủy, chính thần
yếu sơn.
Lai thủy tinh hình sinh tiếu định, bát quái hợp vận đại tài tiến.
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tá khố vô hậu kính, tha nhân tiễn tài bất như kỷ.
Lai thủy ngự nhai phú thả quý, kiền khôn cấn tốn tứ tự khán.
Nhất lộ lai thủy nhất tự khán, lục lộ lai thủy lục tự đối.
Bản khố tá khố yếu phân biệt, quái ngoại lai thủy bất tu khán.

Trần danh chú: bát phương lai thủy, tiên định tinh hình hòa sinh tiếu, quy khố
nhi luận.”Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, thủy hợp tam cát vị; hợp lộc
hợp mã hợp quan quý, bản quái sinh vượng tầm.” Lộc vi tá khố, mã vi tự
khố, quan quý vi ngự nhai. Tự khố, chỉ bản khố quái khí; tá khố, chỉ xuất quái
tương kiêm quái khí; ngự nhai, chỉ kiền khôn cấn tốn tứ tự lai thủy. thiên ngọc kinh : “Thủy đáo ngự
nhai quan tiện chí, thần đồng trạng nguyên xuất.” “Lai thủy tinh hình
thủ thủy khẩu, định xuất kình thiên điều đỉnh thần.” Dương công trực ngôn
bản khố, tá khố, trực chỉ nguyên chân, vô nhất ẩn ngữ.
Đãn khán tự thị hà sinh tiếu, vận niên thôi đoạn bào bất điệu.
Hướng thượng ngũ hành luận sinh khắc, hoàn nhu tọa thượng quái hào tham.
Mỗi tự chi hạ quái danh định, quái từ quái tượng phương hiển thần.
Vận niên sinh tiếu thuyết nguyên nhân, đông gia phương ngôn hữu chân công.

Trần danh chú: lai thủy nhập quái hợp linh chính, dụng hướng thượng ngũ hành
luận chi, sinh nhập vi tài, sinh xuất vi tiết. Hoàn yếu khán tọa thượng quái
hào hợp hà lộ, dĩ quyết định cát hung tín tức. Đương thủy khẩu cát hung tín tức
xác nhận, niên nguyệt sinh tiếu xác nhận, hoàn yếu dụng bát quái giảng xuất
thập yêu nguyên nhân phá tài, phát tài, đông gia tài hội thuyết hữu công phu.
Lai thủy kiến bạch tài đại khoái, như nhược hợp khố dã vô phòng.
Bát phương lai thủy giai hữu tài, phi nhược đương diện phương hữu công.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung yếu phân minh.
Ngoại dương thủy khẩu hợp bát tự, cự nhân tỏa khẩu dương trạch đồng.
Lai thủy đa khẩu quy nhất khố, phương khả luận cập thành môn quyết.
Xuất khẩu tuy tỏa bất quy khố, khí tiết tài tán bất tri nhân.

Trần danh chú: dương công huyền không phản phục đinh ninh”Tam bàn quái đệ
nhất”, liêu công trực ngôn quy khố, dĩ thu bát phương quái khí. Thái cực
tại trung, bát phương quái khí tùy chi vận chuyển, cố bát phương lai thủy giai
hữu công. Lai thủy nghi đa, xuất khẩu vụ tu quy nhất khố, tắc khí tràng khẩn
tỏa, phương khả luận cập”Thành môn nhất quyết” . Lai thủy quy nhập
bản khố, tắc tài nguyên cổn cổn nhi lai; bất quy khố, tài tán đô bất minh
nguyên nhân. Liêu gia dĩ thủy pháp kiến trường, thử giai tòng thực tiễn trung
lai. Liêu công trực chỉ thực xử, cụ hữu khả thao tác tính, tự thiển ý
thâm! 

——-Sinh xuất
khắc xuất tài kiến thối, bất tại quái nội canh kham ưu.
Ngũ hoàng thái tuế quy cung vị, cảm đoạn lưu niên đại phá tài.
Tọa quái nhược năng hợp hà lạc, đương vận chi niên hoàn hữu cứu.
Ngoại dương thủy khẩu nhược bất tỏa, toàn cục tài tán hình khả bằng.
Yếu vấn ngoại dương quyết hà tại, quân khanh công truyện tam dương pháp.
La bàn quái nội trục tự đối, nhất khẩu nhất tự bát tự khán.

Trần danh chú: tam dương thủy pháp, trọng tại thủy khẩu. Xuất khẩu quy khố, khí
tràng vô tiết, thủy khẩu khẩn tỏa, toàn cục hợp pháp. Thực tiễn trung lai thủy
quy khố, đương vượng sinh nhập, tài nguyên nghiễm tiến. Lai khẩu hữu tinh hình,
hợp vận, cai sinh tiếu phú thả quý. Nhược tại ngự nhai, tất hữu công danh.
Nhược sinh xuất khắc xuất, tài tức kiến thối. Thử ngoại dương lai, khứ nhị khẩu
chi khán pháp dã. Nhất tự nhất cú đinh ninh ngữ, ngôn thành lý chính!
Tiên khán tự khố bát cá tự, tái khán tá khố ngoại nhân trợ.
Thiên quái phụ mẫu hữu kháo sơn, thập lục tự trung khả thôi di.
Địa quái chích cầu tham lang bổ, bát tự thôi lai tự mưu tài.
Kiền khôn cấn tốn ngự nhai tự, năng hợp lai thủy phú thả quý.

Trần danh chú: nam bắc đông tây tam quái, chỉ tam tổ tổ hợp quái. Nam bắc đảng
trung ương, đông quái quân ủy, tây quái quốc vụ viện, đảng lĩnh đạo quân ủy,
quốc vụ viện, quốc vụ viện phối hợp đảng trung ương vi thuận tử, quân ủy độc
lập nghịch tử, bát quái thị quân khu ti lệnh, giá trọng quan hệ tiện thị huyền
không đại quái. Đan thuần tòng bát quái nhập thủ, vĩnh viễn dã vô pháp chưởng
ác trung ương phương hướng, giá thị bỉ dụ. Tam quái trung, các hữu tự khố bát
sơn. Giang đông nhất quái yếu thanh thuần, bất khả kiêm, cố cực dịch phạm soa
thác. Tối khả phạ thị hiện tại ngận đa địa sư bất minh huyền không quái, không
vong soa thác, đạo trí thần kinh bệnh, tinh thần áp lực đẳng tật bệnh, đô thị
lập hướng quái hào soa thác. Bút giả nhận vi, la bàn chi bí tiện thị dương công
huyền không chi bí, đổng la bàn tựu nhất định đổng huyền không. Kỳ dư nhị quái
hữu tá khố, liêu công ngôn”Hữu kháo sơn”, dụ ngôn nhĩ. Nam bắc quái
khí hùng hậu, cố dương công ngôn: “Kiền sơn kiền hướng thủy triêu kiền,
kiền phong xuất trạng nguyên.” Tử ngọ mão dậu, kiền khôn cấn tốn vi nhất
khố, khả kiêm tả, kiêm hữu, liêu công nhất ngữ trung đích.
Lai thủy tuy đa quái bất hợp, không lao tài nguyên bạch phí tâm.
Tài bất hợp quái đương sát luận, tiêu phong tiêu thủy bất đồng thôi.
Hướng thượng tiêu chi nhược vô công, tọa thượng quái hào hiển kỳ công.
Hướng tọa nhược vô bổ cứu lực, ngũ hoàng lâm cung kiếp nan đào.
Đoạn hung đương tòng đại hung xử, nhất đoạn định khiếu đông gia kinh.
Trực chỉ niên nguyệt hòa sinh tiếu, quái hào thôi xuất nguyên nhân lai.

Trần danh chú: ai tinh tiêu phong khẩu quyết hòa tiêu thủy khẩu quyết bất đồng,
tuy nhất đồng thôi diễn, dụng pháp bất đồng. Long, thủy, phong, tức đinh, tài,
quý, thị độc lập đích thái cực. Tam giả hợp nhất, tiện thị tọa dữ hướng đích
thái cực. Thực tiễn trung, tử bạch niên nguyệt khẩu quyết nhu thục luyện, tịnh
yếu hữu chân truyện tử bạch khẩu quyết. Khẩu quyết ngộ liễu, toàn bộ đoạn bất
chuẩn. Lục thập tứ quái từ, quái ý, quái tượng yếu tinh thông, giá thị vi huyền
không đại quái phục vụ đích. Liêu công trực ngôn quái hào đoạn, thị tòng xuất
thần nhập hóa giác độ, dụng lục hào dự trắc phương pháp, thôi toán cát hung
đích nguyên nhân, lệnh đông gia kinh phục! Quan cổ lai danh sư truyện kỳ, tất
tại thử dụng công. Quái hữu quá dữ bất cập chi dị, “Thái quá giả tổn chi
tư thành, bất cập giả ích chi tắc lợi”, thử lưu bá ôn đoạn quái quyết, yếu
vi danh sư giả tất dụng chi, dụng vu thủy khẩu đích thôi đoạn, thị địa tiên chi
học. Bát quái bất thị huyền không, đãn phục vụ vu huyền không.
Phụ mẫu tam bàn quái phân thanh, bát tự thập lục bất đồng luận.
Tá khố tự khố thử trung biệt, ngũ hành thôi lai định cát hung.
Cát hung thác vị điên đảo đoạn, không hữu tử bạch sinh tiếu pháp.
Đông gia tiếu nhĩ vô công phu, liêu gia địa thuật vị học thông.

Trần danh chú: tử bạch, ngũ hoàng, sinh tiếu thị vi cát hung chủ thể phục vụ
đích, tất tiên tại xác nhận cát hung đích tiền đề hạ, thôi đoạn mỗ niên mỗ
nguyệt mỗ sinh tiếu phát tài hoặc phá tài, tái dụng quái hào toán xuất thập yêu
nguyên nhân. Thử tư lộ liêu công phản phục đề kỳ, thị đoạn pháp đích tiên hậu
thuận tự. Vận tinh, linh chính, ngũ hành xác nhận cát hung, hựu thị tại thủy
khẩu xuất khố hoặc nhập khố đích nguyên tắc hạ tiến hành, nhất hoàn khấu nhất
hoàn. Sơn tình nhập khố hậu, dụng linh chính, vận tinh, ngũ hành xác nhận cát
hung trình độ, giá dĩ kinh hữu bát cá hoàn tiết hợp nhất nhi luận. Nhi huyền
không thị vạn vật nhất thái cực nhi luận cát hung đích vận tác thể hệ. Liêu
công phản phục cường điều nhập khố, dữ dương công phản phục ngôn bất xuất quái
đồng nhất nguyên nhân dã.”Yếu cầu phú quý tam bàn quái, xuất quái gia bần
phạp”, trực truy dương công chỉ ý. 
—Khán bãi ngoại dương
khán trung dương, bát tự đào hoa nhất tự sát.
Kiền lưu yếu phòng nhân đinh thương, thủy phá thiên tâm thương nhân tâm.
Trà tao cát cước toàn cục sầu, nguyên thần trực thủy lập kiến bại.
Thủy khẩu khẩn tỏa bại hậu hưng, hà phương hữu thủy hà phòng phát.
Bão nghênh khúc tụ lực bất đồng, trung dương thủy pháp nhân đa kiến.
Hình yếu hợp vận tài hữu công, trung dương thủy pháp bất khán quái.
Đãn tại hình trung đoạn nguyên nhân, chư gia chi luận giai hợp lý.
Nhược bất hợp vận dã vô công, đãn phàm đường cục đắc trung dương.
Thử gian sở luận nhân nhân thông, trung dương thủy pháp vô bí truyện.

Trần danh chú: trung dương thủy pháp nhân nhân thông, liêu công trực ngôn bất
hợp vận dã vô công, xác luận! Kỳ thứ bất khán quái trực tiếp luận hình, tại
thực tiễn trung hoa kinh nghiệm, nhãn lực thắng vu nhất thiết. Thực tiễn trung
lão địa sư tùy khẩu nhi đoạn, giai trung dương nhãn lực nhĩ. Hữu đích địa sư
nhất điểm bất thông huyền không, chiếu dạng đoạn đích kỳ chuẩn, giá thị sự
thực! Phản nhi huyền không học đích vô kinh nghiệm, chỉ thượng đàm binh, chiếu
dạng vô dụng.
Huyệt tại cao xử đa thủy khẩu, thử thị trung dương duy nhất công.
Táng hậu đa bại nhân khí tán, bổ cứu chi pháp quy nhất khố.
Di sơn điền hải nhân công tạo, tinh di đấu chuyển hiển thần công.
Vị đắc dương công thư hùng quyết, thiết mạc sính cường ngộ tha nhân.

Trần danh chú: trung dương hữu một hữu thủy khẩu? Sự thực thượng huyệt tại cao
xử, tắc trung dương thủy khẩu ngận đa, bại nhân khí tán, liêu công trực chỉ bổ
cứu chi pháp vi”Quy nhất khố”, bồi sa thủ lập minh đường, trọng tân
lập hướng, trạch cát, yếu khảo lự đáo thực tế sơn tình, liêu công đề kỳ một hữu
chân công phu, bất yếu hạ thủ.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tài thị dương công thư hùng quyết.
Bát quái bất thị chân diệu quyết, tử mẫu công tôn ngộ thiên nhân.
Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết.

Trần danh chú: thư hùng, bách gia chú giải giai bất đắc yếu lĩnh, nhất nhị tam
dã. Nhất giả, thái cực dã. Nhị giả viết âm viết dương, viết thượng viết hạ,
viết tả viết hữu, viết thiên viết địa, viết sơn viết thủy. Nhị tất hàm thái
cực, âm dương giao cấu, sơn thủy hữu tình, thiên địa nhất thể. Nhị tất hợp vi
nhất, thử hà lạc chi sinh thành dã. Bát phương quái khí 360°, dụng nhị, tứ, bát
vĩnh viễn dã vô pháp thu quái khí, liêu công trực chỉ”Tử mẫu công tôn ngộ
thiên nhân”, nhượng hậu học giả tẩu xuất đan thuần dĩ bát quái tử mẫu công
tôn thôi diễn dĩ đồ giải khai tam bàn quái chi bí đích tử hồ đồng. Tất tu
tại”Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết!”
Nhất giả, thái cực 360°; nhị giả, thư hùng nhị lộ thuận nghịch hành hợp 360°;
tam giả, đông, tây, nam bắc quái, mỗi quái 360°, dĩ hàm tam cá tự khố, tam cá
kiền khôn bát quái tại nội. Thái cực tại trung, nhất nhị tam đô thị 360°, cố
lão tử viết”Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thị huyền
quan.” Giá thị thiên niên lai huyền không tam bàn quái tối chuẩn xác đích
giải thuyết, dương công thân truyện, liêu thị hậu nhân khẩu thụ nhi lai, vu lý
thậm thông!
Canh hữu nội dương thẩm huyệt pháp, thần ky xuất xử tầm tiên phương.
Đãn bả hướng trung phóng thủy khán, bất khán lập kiến phòng phân thương.
Cổ kim dong sư đa thiểu vị, ngộ nhân tài tán bất tri nhân.
Tế khán thủy khẩu phóng hà tự, tự khố bát tự tẫn hợp pháp.
Tá khố bát tự nhất bàn bàn, xuất khố định khiếu tài phá tán.
Minh đường tả hạ trung phòng thương, tả trường hữu thiểu bất dụng nghi.
Dương công truyện hạ nội dương pháp, vị vị sinh lai thị chân quyết.

Trần danh chú: nội đường phóng thủy, trung thiên thủy pháp, bút giả thị vi đệ
nhất công phu! Liêu công dụng”Hợp khố, tá khố, xuất khố” tam ngôn nhi
khái chi, tịnh trực chỉ”Nội đường tác pháp bí trung bí, vị vị sinh lai thị
chân quyết”, thâm đắc dương công chi bí chỉ. Y thử pháp tác phong thủy,
tam cá nguyệt lập thu công hiệu, thiết nghiệm vô ngộ! Thử quyết vi cống châu
tam liêu liêu thị tộc nhân bí trung chi bí, liêu công chú bản hữu tuyệt bí tâm
pháp. Đường tô sư viết: “Đương kim minh nội đường tác pháp giả, liêu nhược
tinh thần!” Duyến sư huấn đả trụ, phục bút truyện gia.
Canh khán quái nội tử tôn khắc, bát cung lưu chuyển vận tinh cầu.
Cung nội vận thối nhị ngũ tật, tam thất tịnh lâm đao vô tình.
Hướng thủ nhất khí tai phúc bính, cửu cung lưu chuyển trục phòng thôi.
Thủy khẩu khán quái quái khán sổ, chủ khách đáo cung hợp sổ thôi.
Thống lâm nhất tứ thất đại vận, chuyên lâm đương nguyên nhị thập niên.

Trần danh chú: bát quái chích hữu nhất quái thông, thủy khẩu đối quái quái biến
sổ, dĩ sổ thôi lai tài thị chân âm, chân dương, đại huyền không, chân ngũ hành,
dĩ sổ tài năng hợp vận, dĩ sổ tài năng thôi xuất linh chính, dĩ sổ tài năng xác
nhận cai thủy khẩu đích âm dương chúc tính dữ hướng thượng, tọa thượng, phòng
phân đích tống hợp quái khí thị cát thị hung.”Minh huyền không, chích tại
ngũ hành trung.” Ngũ hành thị thái cực ngũ hành, sổ trung ngũ
hành.”Mộc thương thổ nhi kim vị trọng trọng, họa tu hữu cứu; hỏa chế kim
nhi thủy thần điệp điệp, hỏa diệc năng nhương; thổ hạc thủy nhi mộc vượng vô
phương, kim phạt mộc nhi hỏa viêm vô kỵ” . Bát phương quái khí, ngũ hành
lưu thông, tài thị huyền không tối thượng thừa ngũ hành tác pháp. Đạo pháp tự
nhiên, phi
huyền không bí chỉ , tử bạch quyết chi cương hóa nhi luận ngũ hành. Chân ngũ hành nhu tòng
nạp âm trung tế thôi, tài năng chân chính bả ác ngũ hành chúc tính. Bút giả
kinh nghiệm, phi trường kỳ thực tiễn, thử lý nan thông nan dụng. Đãn tòng đại
hung đại cát xử nhập thủ, bất hội thất ngộ! 
———
Nội dương khán pháp
tại cửu xích, khúc khúc tằng tằng hợp tự cao.
Nội dương đa khẩu tài lập tán, vị vị sinh lai phú quý trường.
Hợp quái hợp khí canh hợp hình, canh thắng sơn thủy tẫn hợp tình.
Thử quyết cận hứa truyện tử tôn, vạn vật tiết dữ khinh lãng nhân.

Trần danh chú: “Hợp” tự pha đa giảng cứu. Cửu xích tác pháp tẫn hợp
lỗ ban xích sổ, dĩ thôi thử thái cực ngũ hành, thử xích thốn chi nhất dã. Dương
công huyền không dĩ hà lạc sinh thành chi đạo, trọng kiến nhất cá vạn vật nhất
thái cực đích phong thủy thể hệ. Tự nhiên phong thủy tương ảnh hưởng cát hung
tín tức đích bách khoa tự nhiên quy luật, nạp nhập hà lạc, tịnh nhập la bàn.
Phàm la bàn bất hợp hà lạc chi lý, quân phi dương công phong thủy chân nghĩa.
Ngôn cập thử, bút giả nhận vi đổng la bàn tất đổng huyền không. Nội đường cửu
xích tác pháp, thực đồng la bàn nhất dạng. Hàm bách khoa tự nhiên quy luật hợp
nhi vi nhất, chân thái cực, chân phong thủy dã. Huyền không tựu thị nhất, nhất
tựu thị vạn vật, vạn vật dụng hà lạc biên hào, dụng sổ quy nhất.
Hình bại tự xuất hựu sinh xuất, cảm đoạn mỗ niên đại phá tài.
Ngũ hoàng thái tuế song bả đao, bát cung lưu chuyển kiến nhược sát.
Hình sửu xuất khố hựu khắc nhập, lập đoạn hung hiểm thị chân quyết.
Hung giả canh hung hiểm trung hiểm, tuyết trung tống thán cổ lai hi.
Hình nhược xuất khố tọa quái bổ, quái nhược bất hợp vận tái tham.
Tử bạch chân quyết hậu thu công, nhược yếu đông gia kinh kỳ dị.
Quái hào trừu tượng thôi nguyên nhân, nhất bách bát thập địa vận thôi.
Dĩ sổ hồi quy nhất thái cực, bát quái chích hữu nhất quái thông.

Trần danh chú: “Ngũ hoàng đáo xử bất lưu tình”, thị tối hậu thu công
hoàn tiết. Dương công vân: “Đãn khán thái tuế thị hà thần, lập địa kiến
phân minh”, thử chi vị dã. Bút giả kinh nghiệm, bát cung vận tinh lưu
chuyển, các cung sơn tình bất nhất. Đãn dĩ thái tuế, ngũ hoàng lâm cung xử khán
hung. Nhược hình sửu xuất khố, lập đoạn hữu hung. Nhiên chủ khách nhu minh, vận
tinh đương vượng, tuyết trung tống thán, lâm tràng biến hóa bất nhất. Bút giả
tập quán tòng đại hung đại cát lạc bút, thất ngộ kỷ hi!
Đinh bàn tài bàn hợp vận bàn, hình nhược xuất quái dã không đàm.
Trừu hào hoán tượng thần tiên thuật, vị hợp bát tự dã bất linh.
Ngũ hành lưu thông luận cát hung, linh chính điên đảo canh vô công.
Phản ngâm phục ngâm tâm yếu tế, âm câu phiên thuyền dã thường kiến.
Vượng thần kiến thủy tài đinh tổn, thủy lý long thần bất thượng sơn.
Huyền không phụ mẫu tam bàn quái, bất hợp hà lạc tử cương hóa.

Trần danh chú: mỗi nhất chủng đoạn pháp trung đô nhu yếu chi điểm, liêu công
trực chỉ yếu hoạt dụng huyền không đại ngũ hành pháp. Trường kỳ thực tiễn, tống
hợp phân tích khảo lự. Sự thực thượng phi tùy sư vu thực tiễn trung, khẩu
truyện tâm thụ, xác nan đạt đáo thượng thừa. Nhi bút giả kinh nghiệm, đệ nhất
vị nhập môn lão sư đích thủy bình, tập quán, trực tiếp ảnh hưởng tự kỷ đích
lĩnh ngộ, cố học giả vụ thận trạch lương sư nhi học. Bản đường thập dư vị cống
châu tam liêu danh sư, giai dĩ sư đái đồ hình thức nhi thụ, đương thị cá nhân
ky duyến.
Lai thủy đa lộ nhân xưng hảo, bất tại quái nội phản kiến hung.
Tự khố bất hợp tựu tá khố, vô khố khả tá đương sát luận.
Xuất khẩu bất hợp cục kiến bại, sinh nhập khắc nhập hướng tọa cứu.
Cứu nhược vô công cầu vận trợ, vận nhược kiến suy lập kiến sầu.
Trung dương thủy pháp bất trị tiễn, tiền hiền không trứ vạn quyển thư.
Quân khanh công truyện tam dương pháp, chích tại lai khứ tam cá khẩu.

Trần danh chú: tá khố quái khí, đương thị quái nội kiêm kỷ phân nhi luận các
cung quái khí. Nhiên nhi, sự vật quân cụ hữu lưỡng diện tính. Đương xuất quái
tứ phân dĩ thượng, tắc bản quái quái khí bất thuần; đãn thủy khẩu kiêm thu quái
khí, hậu kính phản nhi đại. Thu đáo quái khí, dữ kiêm quái quái khí tế thôi
khởi lai bất nhất dạng. Bút giả kinh nghiệm, sơn tình biến hóa bất nhất, đặc
thù sơn tình, ứng đương chú ý thử trung chi biến. Cố liêu công trực ngôn tam
khẩu vô giới bảo, trảo trọng điểm thị quan kiện!
Khán bãi thủy khẩu toán nguyên nhân, nhất khẩu nhất tự nhất quái danh.
Tiên tương 64 quái từ thục, hướng vi hạ quái khẩu vi thượng.
Trọng tân biến xuất nhất quái khán, cửu niên lão phần tùy vận tẩu.
Hà lạc năng hợp hung hóa cát, trung dương bất hợp định sát luận.
Khắc xuất tài tiết vận thối phá, xuất khố vi sát ngũ hoàng hung.
Sinh nhập tài mãnh vận đáo phát, phán cấp sinh tiếu tử bạch niên.

Trần danh chú: thôi toán phần mộ đích cát hung cập kỳ nguyên nhân, ứng tiên
thục tất lục thập tứ quái từ, bản quái, biến quái đẳng. Vận tinh bát phương lưu
chuyển, hướng thượng nhất khí tối quý. Đãn đại vận yếu tùy vận bàn định, dụng
lưu niên tử bạch khẩu quyết tiến hành thôi đoạn, phương xác nghiệm vô ngộ.
Tam bát tứ hào toán nguyên nhân, quái lý thông minh tài thị tiên.
Nhất sơn tam quái dụng quái khán, nhất quái lục hào biến hóa chân.
Xuất quái tứ phân yếu dụng thế, ngũ hành yếu dĩ sổ trung sinh.
Dương công huyền không thần tiên học, phàm nhân nan ngộ thiên ky quyết.
Nhất quái tam sơn tuất kiền hợi, tuất thống bát sơn vi tự khố.
Hợi thuận kiền quái thập lục sơn, kiền vi phụ mẫu tả hữu thông.

Trần danh chú: liêu công trực chỉ đông tây nam bắc quái đích định vị. Hợi vi
giang tây nhất quái, khả kiêm kiền; tuất vi giang đông quái, bất khả kiêm; kiền
vi nam bắc quái, khả tả hữu tương thông. Tam sơn hạ chúc bát quái, tức vi bát
thần. Tương công minh thử, ẩn nhi bất phát. Liêu công ngữ phá thiên kinh, trực
chỉ nguyên chân, chân truyện gia thiện bản!
__________________
Giang đông giang tây
nam bắc quái, tam sơn hạ hữu bát thần tại.
Điên tam đảo tứ đối bất đồng, tam sơn bát phương bát quái tại.
Thần vi quái khí quái vi khố, bát thần bát quái yếu phân thanh.
Đảo thôi phụ mẫu nhị thập tứ, tự khố chích hữu bát sơn đối.
Lục thập tứ quái lưu bát phương, tự khố chích hữu nhị thập tứ.
Đông tây nam bắc tam cá quái, dương thuận âm nghịch nhị lộ hành.

Nhất sinh nhị phân nhị sinh tam, thái cực xử xử vụ yếu minh.
tứ khố toàn thư vị: “Thuật giả
hi thông thử luận.” Trần danh thử luận, đương phát cổ kim vu mộng trung!
Phục quan dương bàn, vu nhị thập tứ sơn hạ phối lục thập tứ quái, định đương vô
hư ngôn. Bút giả cùng tư hữu niên, kiền khôn 360° biến bát quái các 45°, biến
24 sơn các 15°, biến 64 quái các 5°, biến 384 hào các 0. 9375°; đảo thôi 384
hào 0. 9375°, biến 64 quái mỗi quái 5°, biến 24 sơn các 15°, biến bát quái các
45°, biến kiền khôn 180°. Dương công huyền không nhất nhị tam chi áo cục, tam
bàn đại quái chi bí, hà lạc sinh thành chi sổ đẳng, tẫn tại thử trung. Bát quái
tử mẫu công tôn vĩnh viễn dã vô pháp thu bát phương quái khí, nhi giang đông
nhất quái, giang tây nhất quái, nam bắc phụ mẫu quái, khước năng thu bát phương
quái khí. Thái cực tại trung, hồi quy âm dương, hồi quy thái cực, vu lý thậm
thông! Nhất nhị tam thu bát phương quái khí, tích thủy bất lậu, vu thử trung
khu biệt đông tây nam bắc tam quái chi quái khí bất đồng, quan liêu công quyết
diệc đồng thử lý.
Sơn hạ dụng quái đối thủy khẩu, quái từ quái hào thôi nguyên nhân.
Dĩ quái thủ sổ luận sinh khắc, tá khố chi quái nhất đồng luận.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung bát phương di.
Nhất cung nhất cá thái cực vị, chủ khách trọng luận thôi thái cực.
Quân khanh công truyện chân quyết khiếu, điên tam đảo tứ na ta tử.

Trần danh chú: “Bát phương quái khí tùy vận chuyển, nhất cung nhất cá thái
cực vị”, thị ngận cụ thể đích huyền không đại ngũ hành bí quyết. Mỗi cá
chi điểm cát hung tín tức, đô thị thái cực điểm, thử luận nhất châm kiến huyết!
Sơn tình đích mỗi nhất phương, quyết định cát hung tín tức, yếu dụng thái cực
lai quyết định, bất năng giản đan dĩ mục lực quyết định, nhi thị dĩ quái khí,
ngũ hành, vận thì, tử bạch, tọa hướng, toàn cục tống hợp phân tích, chủ khách
trọng luận, đinh tài quý thọ, phòng phân đô thị thái cực. Cận dụng trường sinh
đế vượng bất khả năng hữu toàn diện đích tín tức, giá thị huyền không ngũ hành
dữ chư pháp đích bất đồng điểm. Huyền không ngũ hành đặc tính, quy thái cực,
quy sổ lai luận, giá thị hà lạc sinh thành quyết định, hồi quy đáo tối thượng
thừa đích lĩnh vực. Chỉnh cá huyền không phong thủy địa lý dữ thái cực âm
dương, nhật nguyệt ngũ tinh, nhị thập bát túc đẳng chi gian hữu khẩn mật quan
hệ. Tại địa cầu đích nhất điểm, sơn thủy quyết định”Tàng sinh khí”,
thiên quyết định”Thừa sinh khí”, “Thừa phong khí tán” vi
hung, cố huyền không chỉ thiên địa nhân, vạn vật hợp nhất, như hướng hợp vạn
vật tự nhiên quy luật, biên thượng hào, dữ lạc thư sổ tịnh nhập la bàn, dụng sổ
quy nhất, trọng kiến huyền không đại ngũ hành. Vật vật hữu thiên địa, vật vật
nhất thái cực, thái cực hồi quy hợp vi nhất. Tương công”Ngũ hành tổng tại
quái trung sinh, bất tại kiền chi trung định”, xác luận.

Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, thái cực hồi quy hợp vi nhất.
Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, bát phương cung cung hữu thái cực.
Lưu thần chuyên lâm vận tinh chuyển, thất tinh đả kiếp ly cung hợp.
Trừu hào hoán tượng hợp hà lạc, dĩ sổ nhập quái tế thôi tường.
Sổ tự thiên định trọng đinh ninh, vạn vật quy cung nhất nhị tam.
Sổ trung phương hữu chân âm dương, sổ trung ngũ hành tài khả bằng.

Trần danh chú: phản phục đinh ninh”Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam”,
“Thái cực hồi quy hợp vi nhất”, “Bát cung thái cực, dĩ sổ nhập
quái” đích huyền không pháp tắc. Sổ trung tài hữu chân âm chân dương, sổ
yếu tòng quái trung lai, ngũ hành tòng sổ trung lai, bí tại thử nhĩ! Cố tương
công viết: “Ngũ hành tại sổ trung định, bất tòng kiền chi trung
thôi.”
Bát cung thái cực hồi quy nhất, nhất nhị tam trung thị thái cực.
Đinh tài quý thọ giai thái cực, nhất nhị tam trung các tự diễn.
Vạn vật tự nhiên nhất thái cực, thái cực hóa xuất cát hung tức.
Bất ngôn âm dương viết thư hùng, âm dương chi trung hữu thái cực.
Minh đắc thái cực chi thái cực, cảm khiếu đông gia xưng địa tiên.
Tẩu nam sấm bắc hướng đông tây, liêu gia thanh dự yếu trân tích.
Đông gia thường khảo chân công phu, ứng đối tự như lộ tài thông.
Quân khanh công lưu quái tượng quyết, nhất đồng tả hạ bí mật ký.
Thử quyết chích hứa nhi tôn truyện, bất hứa tiết dữ khinh lãng nhân.
Canh hữu dương công đoạn nghiệm quyết, thử quyết nhi tôn dã tu hội.
Vô vấn lão phần nhân hà tử, lập đoạn tử nhân đông gia kinh.
Bất đắc chân công bất hạ sơn, truyện đắc chân công yếu cứu tham.
Bất vi tiễn tài bất vi tình, đông gia hữu đức tài khả hành.

Trần danh chú: quái tượng quyết , đoạn nghiệm quyết bất đồng vu bản quyết. Vô vấn lão phần nhân hà nhi tử,
lập đoạn tử nhân, lệnh đông gia kinh phục. Bút giả khảo chứng: phàm niên cửu,
dật thủy, bệnh tử, điếu tử, đao sát, thương sát, bệnh tử, xác năng lập đoạn,
dương công chân thần nhân dã! Nhiên thử phi huyền không, toàn kinh nghiệm chi
luận nhĩ. Kim hữu tục sư đắc nhất nhị tuyệt kỹ, thủ tín đông gia, tiện
viết”Dương công chân truyện huyền không”, đại thác đặc thác! Liêu
công bản quyết tường vu thủy pháp nhi luận, vị cập tha pháp. Bản kinh vi cống
châu tam liêu liêu thị thủ sao bí bản, dương công tự tại tam liêu khai cơ,
thiên niên tương thừa, chân pháp ẩn vu phàm gian nhĩ. Quan bản kinh văn, tường
vu thủy pháp đoạn nghiệm, dụng vu thực tiễn, bách phát bách trung! Chư pháp tường minh, hoàn hoàn tương khấu, vô nhất ẩn
ngữ, giác
huyền không bí chỉ canh thiết thực dụng, đối huyền không học thuyết hữu họa
long điểm tình chi diệu ngữ. Văn tự thiển tục, cổ ý tu viễn, vi truyện gia
thiện bản. Dương công thiên niên chi bí, đắc cống châu tam liêu liêu thị tộc
nhân tương thừa, kỳ công chí vĩ!

__________________
hieudap
Tam dương thủy pháp

Tam dương thủy pháp là phươn pháp dựa trên Lý tiên thiên và dụng hậu thiên.
Trong tứ đại hoàng tuyền của tứ đại cục, địa bàn lạc thư khảm 1 càn 6, thông
tiên thiên 1- 6 khí, khôn 2 đoài 7 thông 2 -7 khí, chấn 3 cấn 8 thông 3- 8 khí,
tốn 4 ly 9 thông 4 – 9 khí, rồi thì có long phối tọa, hướng phối
thủy mà địa khí được tương thông
:

1–6 cục tiểu thủy quí, đến trung thủy nhâm, đến đại thủy càn, quí nhâm càn
thủy phát Văn Quí [1-6: TAM DƯƠNG THỦY: Quý-Nhâm-Càn].

2–7 cục tiểu thủy tân, đến trung thủy canh, đến đại thủy khôn tân canh khôn
thủy phát đại phú [2-7: TAM DƯƠNG THỦY: Tân-Canh-Khôn].

3–8 cục tiểu thủy ất, đến trung thủy giáp, đến đại thủy cấn, ất giáp cấn thủy
phát thanh phú [3-8: TAM DƯƠNG THỦY: Ất-Giáp-Cấn].

4–9 cục tiểu thủy đinh, đến trung thủy bính, đến đại thủy tốn đinh bính tốn
thủy phát thanh quí [4-9: TAM DƯƠNG THỦY: Đinh-Bính-Tốn].
TỨ DUY thu Thủy tứ CHÍNH là cát, còn Tứ chính thu thủy tứ duy là không cát
vì thủy chảy ngược từ lớn qua nhỏ, trừ trường hợp Nguyên vận tinh đến hướng –
cái này hao hao pha lẫn phi tinh nhỉ, hihi.


Trích bài của cụ Tri tri
Ví dụ: Như con lộ từ nam đến bắc, nam cao bắc thấp, 2 dãy tiệm 2 bên 1 dãy tọa
tây hướng đông quẻ đầu hướng là 3 – 8 cục, mà tam dương thủy là ất giáp cấn,
thì dãy tiệm nầy đúng tam dương thủy nên phát đạt. 1 dãy tọa đông hướng tây quẻ
đầu hướng là 2 – 7 cục, thì Tam dương thủy là tân canh khôn, thì dãy tiệm nầy
không đúng tam dương thủy vì nước chảy ngược từ lớn qua nhỏ khôn canh tân nên
buôn bán ế ẩm, trừ ra nguyên vận tinh đến hướng mới cát.

__________________
Hà Đồ Nạp Thủy Pháp 1,
THIÊN 1 SINH THỦY

Bính Sơn Nhâm hướng, Quí Dần thủy chầu về
Đoán viết; Tý Quí [1] nhị thủy sinh lục [6] chỉ,
Đoàn tụ ngưng trừng phát phú quí,
Dần thủy trường sinh vượng đinh tài
Long chân cục tú quí tự lai

Tritri.

Tam dương thủy: quan hệ sinh thành thủy & kết hợp cả trường sinh thủy của
tam hợp phái [Dần-Ngọ-Tuất], thu thủy tại Dần, thủy tại Quý về
Nhâm!  

—TAM DƯƠNG Thủy
pháp, hao hao giống giống “kim long”:

Bát phương thủy khẩu giai yếu khán, hợp đắc bản khố tỏa kim long.

Nhưng tại sao pháp này chỉ dụng và thu thủy từ tứ chính ra tứ duy mà không thu
thủy tứ duy ra tứ chỉnh [mà gọi là thủy chảy ngược từ lớn đến bé?]

Hihi 

long phối tọa, hướng
phối thủy mà địa khí được tương thông.

lai long phối tọa sơn, các phân tam nguyên mà dùng, triều hướng phối lai
thủy, tam dương thủy tối cát. 

như Tý long nhập thủ, lập càn sơn tốn hướng là đồng nguyên khí tối cát, mà tốn
hướng đinh phương lai thủy đến-->bính phương tạm ngưng, -->rồi mới đi tụ
tại tốn vị, đó là hợp tam dương thủy 4 – 9 cục, nếu được thêm nguyên vận gia
lâm [nguyên vận đến đầu hướng], bất luận âm hay dương trạch đều đại cát, tức
tốc phát phú quí. Nhưng trên thực tế, cục hoàn mỹ thì ít có, nếu được 1 hay 2
nơi tụ thủy cũng đã tốt rồi, như vậy thì cần chú ý các phòng vì sẽ phát phú quí
không đồng đều, như tốn hướng nói trên thủy tụ
+ đinh phương là tiểu vị, phát 3, 6, 9, phong [Nhân nguyên],
+ thủy tụ bính phương là trung vị phát 2, 5, 8, phong [địa nguyên],
+ thủy tụ tốn phương là đại vị , phát 1, 4, 7, phong [thiên nguyên],

nếu tam dương thủy vị nơi nào bị xung phá thì phòng nơi đó tất bị phá bại, còn
tam dương thủy phản lưu tất chủ phá bại thối tài, như được nguyên vận gia lâm
dù nước có chảy ngược thì cũng biến hung thành cát.
…  

Cho nên, trong cùng
bài dịch của cụ tri tri phần thủy pháp 2 thì, thủy chảy từ lớn đến nhỏ vẫn cát:
Thủy từ càn ->Nhâm->Quý hướng mà nhâm thủy còn kham cứu bần, văn võ toàn
tài nhất phẩm danh, khi âm trạch đắc đường cục, hình thế.

Hà Đồ NạpThủy Pháp 2
ĐỊA LỤC 6 THÀNH CHI [6-1]

Đinh Sơn Quí Hướng, Nhâm thủy chầu về
Phần mộ nhược đắc thử đường cục
Đại phú đại quí chí công khanh
Nhâm thủy sậu phú kham cứu bần
Văn võ toàn tài nhất phẩm danh
6-1:[Càn->Nhâm->Quý] 

Hà Đồ Nạp Thủy Pháp

Nhâm sơn Bính hướng Đinh thủy triều
Đinh thủy triều lai Nam Cực tinh
Nam nử đa phúc thọ khang linh
Bính Đinh nhị thủy danh văn xá
Thiếu niên vi quan chuyển công khanh
9-4: [Đinh->Bính-//>Tốn]

Hà Đồ Thủy Pháp 4
Quý Sơn Đinh Hướng Đa Phúc Thọ
Bính Thủy Triều Lai Tước Lộc Nhiêu
XÁ Văn Lưu Đáo Gia Vô Họa,
Định Chủ Phú Quý Cực Phẩm Triều
4-9: [Tốn->Bính->Đinh]

Hà Đồ Thủy Pháp 5
Thiên tam 3 Sinh Mộc [3-8]

Ất thủy triều lai khả thôi Quan
Trạng nguyên Tể Tướng tánh thị dương
Danh Lợi hiển đạt đa phú quý
Chiêu đắc hoàng cô mãn tâm hoan
3-8:[Ất->Giáp-//>Cấn]

Hà Đồ Thủy Pháp 6
Địa 8 thành Chi [8-3] Giáp thủy triều lai phát phú quí
Ất hướng đắc chi thật vi mỹ
Phi thanh khôi đệ trạng nguyện danh
Cái thế văn chương nhân kính úy
8-3:[Cấn->Giáp->Ất]

Hà Đồ thủy Pháp 7
Tân Thủy Chủ Tú Phát Văn Chương,
Thiếu Niên Khoa Đệ Tánh Danh Hương,
Cánh Hửu Như Hoa Nữ Nhân Mạo,
Hàn Lâm Học Sỹ Xứng Long Quang
7-2:[Tân->Canh-//>Khôn]

Hà Đồ Thủy Pháp 8
Cấn long Canh thủy hướng thượng lai
Vinh Phú kho lẩm địch quốc tài
Lôi động Thiên Hoàng đa tử đệ,
Tài kiêm văn võ thế mấy ai.
2-7: [Cấn long: Chấn sơn-Đoài hướng: Khôn->Canh->Tân]

Tất cả 8 đại cục nầy là số sinh thành của Hà Đồ, đắc sinh số [1, 2, 3, 4] thì phát phú quí, đắc thành số [6, 7, 8, 9] thì vượng Nhân Đinh.
, Tuy nhiên:

Lai thủy tinh hình sinh tiếu định, bát quái hợp vận đại tài tiến.
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tá khố vô hậu kính, tha nhân tiễn tài bất như kỷ.
Lai thủy ngự nhai phú thả quý, kiền khôn cấn tốn tứ tự khán.
Nhất lộ lai thủy nhất tự khán, lục lộ lai thủy lục tự đối.
Bản khố tá khố yếu phân biệt, quái ngoại lai thủy bất tu khán.

Trần danh chú: bát phương lai thủy, tiên định tinh hình hòa sinh tiếu, quy khố
nhi luận.” Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, thủy hợp tam cát vị;
hợp lộc hợp mã hợp quan quý, bản quái sinh vượng tầm.” Lộc vi tá khố, mã
vi tự khố, quan quý vi ngự nhai. Tự khố, chỉ bản khố quái khí; tá khố, chỉ xuất
quái tương kiêm quái khí; ngự nhai, chỉ kiền khôn cấn tốn tứ tự lai thủy. 

–TRONG BảO NGọC THƯ –
CÁT THủY Vị DANH, Tác giả: Việt Hải

Diệp Cửu Thăng nói: Tốn, Bính, Đinh, là 3 cát thủy đều ở phương Nam, nên gọi là
Tam dương, lại không phải là Tốn, Bính, Đinh mà lại là: Nội đường, Trung đường,
Ngoại đường (ở trong tay long, tay Hổ là Nội Đường, ở trong án sơn, là Trung
đường, ngoài án sơn là Ngoại đường).  

Đại Huyền Không Học –
Tam Dương Thủy

Tam Dương Thủy cũng gọi là Ngũ Lý Thần Thủy Pháp, Quyết rằng : Tam Dương thủy
khẩu tận nguyên lưu phú quý vĩnh vô hưu,
Tam Dương thủy phân làm bốn đại cục:
Cục 16, Cục 27, Cục 38, Cục 49. Tam Dương tức Đại thần , Trung Thần, Tiểu Thần,
ba Thần xưng là Tam Dương.
Cục 16, Tiểu Thần Quý, Trung Thần Nhâm, Đại thần Càn, chủ phát văn quý.
Cục 27, Tiểu Thần Tân, Trung Thần Canh, Đại thần Khôn, chủ phát tài phú.
Cục 38, Tiểu Thần Ất, Trung Thần Giáp, Đại thần Cấn, chủ phát phú cục.
Cục 49 , Tiểu Thần Đinh, Trung Thần Bính, Đại thần Tốn, chủ phát thanh phú quý.
Tam dương thủy chủ tài phú, có thể coi là hạt nhân của Phong thủy, giống như
tâm của con người, chủ trì toàn thân, phong thủy cũng thế, Tam Dương Thủy chủ
quản tài phú, là nguồn để dưỡng thân, là bộ phận không thể thiếu được trong
tuyệt lý của Phong Thủy.
Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

__________________
Cục 1-6, Cục 2-7, Cục
3-8, Cục 4-9. Tam Dương tức Đại thần, Trung Thần, Tiểu Thần, ba Thần xưng là
Tam Dương.

+ Cục 1-6, Tiểu Thần Quý, Trung Thần Nhâm, Đại thần Càn, chủ phát văn quý [Quý-Nhâm-Càn
: Nhân-Địa-Thiên
].

+ Cục 2-7, Tiểu Thần Tân, Trung Thần Canh, Đại thần Khôn, chủ phát tài phú
Tân-Canh-Khôn: nhân-địa-thiên nguyên].

+ Cục 3-8, Tiểu Thần Ất, Trung Thần Giáp, Đại thần Cấn, chủ phát phú cục
[Ất-Giáp-Cấn : Nhân-địa-thiên nguyên].

+ Cục 4-9, Tiểu Thần Đinh, Trung Thần Bính, Đại thần Tốn, chủ phát thanh phú
quý [ Đinh-Bính-Tốn : Nhân-địa-thiên nguyên].

Tam dương thủy pháp trọng sự kết hợp thiên địa nhân trong thủy nhập khố, xuất
khố – Nên không thể đối chiếu hoàn toàn với liên thành phái được,
hihihihi 

***Luận ngũ hành

Hướng thượng ngũ hành luận sinh khắc, hoàn nhu tọa thượng quái hào tham.
Mỗi tự chi hạ quái danh định, quái từ quái tượng phương hiển thần.

Trần danh chú: lai thủy nhập quái hợp linh chính, dụng hướng thượng ngũ hành
luận chi, sinh nhập vi tài, sinh xuất vi tiết [tiết khí]. Hoàn yếu khán tọa
thượng quái hào hợp hà lộ, dĩ quyết định cát hung tín tức. Đương thủy khẩu cát
hung tín tức xác nhận, niên nguyệt sinh tiếu xác nhận, hoàn yếu dụng bát quái
giảng xuất thập yêu nguyên nhân phá tài, phát tài, đông gia tài hội thuyết hữu
công phu.

Sinh xuất khắc xuất tài kiến thối, bất tại quái nội canh kham ưu.
Tọa quái nhược năng hợp hà lạc, đương vận chi niên hoàn hữu cứu.
Ngoại dương thủy khẩu nhược bất tỏa, toàn cục tài tán hình khả bằng.
Yếu vấn ngoại dương quyết hà tại, quân khanh công truyện tam dương pháp.
La bàn quái nội trục tự đối, nhất khẩu nhất tự bát tự khán.

Trần danh chú: tam dương thủy pháp, trọng tại thủy khẩu. Xuất khẩu quy khố, khí
tràng sinh vô tiết [sinh xuất], thủy khẩu khẩn tỏa, toàn cục hợp pháp. Thực
tiễn trung lai thủy quy khố, đương vượng sinh nhập, tài nguyên nghiễm tiến. Lai
khẩu hữu tinh hình, hợp vận, cai sinh tiếu phú thả quý. Nhược tại ngự nhai, tất
hữu công danh. Nhược sinh xuất khắc xuất, tài tức kiến thối. Thử ngoại dương
lai, khứ nhị khẩu chi khán pháp dã. Nhất tự nhất cú đinh ninh ngữ, ngôn thành
lý chính!

***Luận kiêm quái, không vong, vận tinh!
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tuy đa quái bất hợp, không lao tài nguyên bạch phí tâm.
Tài bất hợp quái đương sát luận, tiêu phong tiêu thủy bất đồng thôi.
Hướng thượng tiêu chi nhược vô công, tọa thượng quái hào hiển kỳ công.
Hướng tọa nhược vô bổ cứu lực, ngũ hoàng lâm cung kiếp nan đào.

Tam quái trung, các hữu tự khố bát sơn. Giang đông nhất quái yếu thanh thuần,
bất khả kiêm, cố cực dịch phạm soa thác. Tối khả phạ thị hiện tại ngận đa địa
sư bất minh huyền không quái, không vong soa thác, đạo trí thần kinh bệnh, tinh
thần áp lực đẳng tật bệnh, đô thị lập hướng quái hào soa thác. Bút giả nhận vi,
la bàn chi bí tiện thị dương công huyền không chi bí, đổng la bàn tựu nhất định
đổng huyền không.

Kỳ dư nhị quái hữu tá khố [Tự khố, chỉ bản khố quái khí; tá khố, chỉ
xuất quái tương kiêm quái khí
], liêu công ngôn”Hữu kháo sơn”, dụ
ngôn nhĩ. Nam
bắc quái khí hùng hậu, cố dương công ngôn:
“Kiền sơn kiền hướng thủy triều kiền, kiền phong xuất trạng nguyên.
” Tý ngọ mão dậu, kiền khôn cấn tốn vi nhất khố, khả kiêm tả, kiêm hữu,
liêu công nhất ngữ trung đích
 .

[Cái này liên quan đến ai tinh – Lão thôi tụ có thể post thêm AI TINH của
tam nguyên thủy pháp????]

—-
To Hieunv!
Chỉ có tailieu Tam nguyên thủy pháp đồ kỳ,nhưng vướng mấy đồ hình Thoitu không
đưa hình lên được:
Tam nguyên thủy pháp đồ kỳ

壬子癸山丙午丁向之正局須收庚酉� �卦來水謂之先天水又收未坤申� ��坤卦來水過堂到目角接謂之後天水水來得長去得遠者謂之財丁全備之� �法也若收著巽卦之水來者最凶� ��天劫水。
水流出庚酉辛卦者謂之破先天主能� �幼丁如水流出未坤申卦者謂之破後� ��,主能破財損女口也天劫在辰巽已地刑在未坤申方曜殺在卯辰已位� �大凡收庚酉辛水未坤申水接出巽口� ��乙口為最佳。
Nhâm tử quý sơn bính ngọ đinh hướng chi chính cục, tu thu canh dậu tân phương
đoái quái lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu vị khôn thân phương khôn
quái lai thủy quá đường đáo mục giác tiếp vị chi hậu thiên thủy, thủy lai đắc
trường khứ đắc viễn giả, vị chi tài đinh toàn bị chi thủy pháp dã, nhược thu
trứ tốn quái chi thủy lai giả tối hung, vị chi thiên kiếp thủy.

Thủy lưu xuất canh dậu tân quái giả vị chi phá tiên thiên, chủ năng tổn ấu
đinh, như thủy lưu xuất vị khôn thân quái giả vị chi phá hậu thiên, chủ năng
phá tài tổn nữ khẩu dã, thiên kiếp tại thần tốn dĩ, địa hình tại vị khôn thân
phương, diệu sát tại mão thần dĩ vị, đại phàm thu canh dậu tân thủy, vị khôn
thân thủy tiếp xuất tốn khẩu hoặc ất khẩu vi tối giai.

未坤申山丑艮寅向之正局須收壬子� �方坎卦之來水謂之先天水又收辰巽� ��方巽卦之來水謂之後天水祇收兩水 會合局出艮口外局出甲方或不論� �外局出甲亦佳 出副水口艮亦可也天劫在甲卯� �地刑在壬子癸方曜殺在卯辰酉� ��,若甲艮之來水謂黃泉甲來謂 之沖撞艮來謂之殺人黃泉大凶,� �滅丁口 子癸水來出辰巽已方者謂之破後天,� �婦人易得婦女病甚者血崩難產墮胎� ��主可能重婚若卯方之水來沖入 目角者謂之桃花水主出婦人淫亂,� �水沖入亦 至久必敗大凡此局須收壬與癸� �又收辰巽已水來到接出甲方或艮� ��為最佳。
Vị khôn thân sơn sửu cấn dần hướng chi chính cục, tu thu nhâm tử quý phương
khảm quái chi lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu thần tốn dĩ phương tốn
quái chi lai thủy vị chi hậu thiên thủy, kỳ thu lưỡng thủy hội hợp nội cục xuất
cấn khẩu ngoại cục xuất giáp phương, hoặc bất luận nội ngoại cục xuất giáp diệc
giai dã, xuất phó thủy khẩu cấn diệc khả dã, thiên kiếp tại giáp mão ất vị, địa
hình tại nhâm tử quý phương, diệu sát tại mão thần dậu vị, nhược giáp cấn chi
lai thủy vị hoàng tuyền tuyệt thủy, giáp lai vị chi trùng chàng, cấn lai vị chi
sát nhân, hoàng tuyền đại hung, năng diệt đinh khẩu, nhâm tử quý thủy lai xuất
thần tốn dĩ phương giả vị chi phá hậu thiên, chủ phụ nhân dịch đắc phụ nữ bệnh,
thậm giả huyết băng nan sản đọa thai đẳng sự, chủ khả năng trọng hôn, nhược mão
phương chi thủy lai trùng nhập mục giác giả vị chi đào hoa thủy, chủ xuất phụ
nhân dâm loạn, tử thủy trùng nhập diệc đồng, chí cửu tất bại, đại phàm thử cục
tu thu nhâm dữ quý thủy lai, hựu thu thần tốn dĩ thủy lai đáo tiếp xuất giáp
phương hoặc cấn khẩu vi tối giai.

甲卯乙山庚酉辛向之正局須收丑艮寅� �良卦之來水謂之先天水又收丙午丁� ��離卦之水到謂之後天水先天丁後天 ,內局出辛口外局出乾口如此謂� �財丁兩全之水 法也外局皆出辛口或皆出乾口� �亦為最佳之局也若出壬口者為次等� ��水口比辛乾少次之須要對正丙方 來由壬而出方為合局也大凡不論何� �之立向者皆 以先天水明顯為重但於立東向西卦� �以後天之水收得來明顯為重天劫在� ��乾亥位地刑在未坤申方曜殺在寅 申亥位此局大凡收丑艮寅水來� �丙午丁水到 接出辛口大吉之局也若單收著正午� �之水來者即為桃花禍水。
Giáp mão ất sơn canh dậu tân hướng chi chính cục tu thu sửu cấn dần phương
lương quái chi lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu bính ngọ đinh phương ly
quái chi thủy đáo vị chi hậu thiên thủy, tiên thiên đinh hậu thiên tài, nội cục
xuất tân khẩu ngoại cục xuất kiền khẩu, như thử vị chi tài đinh lưỡng toàn chi
thủy pháp dã, hoặc nội ngoại cục giai xuất tân khẩu hoặc giai xuất kiền khẩu
giả diệc vi tối giai chi cục dã, nhược xuất nhâm khẩu giả vi thứ đẳng chi thủy
khẩu, bỉ tân kiền thiểu thứ chi, tu yếu đối chính bính phương lai do nhâm nhi
xuất phương vi hợp cục dã, đại phàm bất luận hà sơn chi lập hướng giả giai dĩ
tiên thiên thủy minh hiển vi trọng, đãn vu lập đông hướng tây quái giả dĩ hậu
thiên chi thủy thu đắc lai minh hiển vi trọng, thiên kiếp tại tuất kiền hợi vị,
địa hình tại vị khôn thân phương, diệu sát tại dần thân hợi vị, thử cục đại
phàm thu sửu cấn dần thủy lai, hựu thu bính ngọ đinh thủy đáo tiếp xuất tân
khẩu đại cát chi cục dã, nhược đan thu trứ chính ngọ phương chi thủy lai giả
tức vi đào hoa họa thủy.

辰巽已山戌乾亥向之正局須收未坤申� �坤卦來水謂之先天水又收庚酉辛方� ��卦之來水謂之後天水先天丁後天 來去之水須要長秀潤澤兩水曲環� �目角接對艮口 而出如此謂之財丁兩全之水法或出� �方亦可向乾向坎者只怕乾坎之風須� ��防之子水酉水不宜來此兩水來謂 之桃花水天劫位在壬子癸方地刑� �庚酉辛方曜殺在酉乙卯方天劫曜殺之水不宜� �,來者可能出癲狂血光滅丁之災,� ��局大凡收未坤申水來又收庚辛之水到 目角接出艮口大吉之局水若由艮方� �坤者坤方 宜聚大埤乃三元反局先平後吉也反局� �卦皆有也艮流坤名山水流地。
Thần tốn dĩ sơn tuất kiền hợi hướng chi chính cục tu thu vị khôn thân phương
khôn quái lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu canh dậu tân phương đoái
quái chi lai thủy vị chi hậu thiên thủy, tiên thiên đinh, hậu thiên tài, lai
khứ chi thủy tu yếu trường tú nhuận trạch lưỡng thủy khúc hoàn đáo mục giác
tiếp đối cấn khẩu nhi xuất, như thử vị chi tài đinh lưỡng toàn chi thủy pháp
hoặc xuất quý phương diệc khả, hướng kiền hướng khảm giả chích phạ kiền khảm
chi phong tu yếu phòng chi, tử thủy dậu thủy bất nghi lai, thử lưỡng thủy lai
vị chi đào hoa thủy, thiên kiếp vị tại nhâm tử quý phương, địa hình tại canh
dậu tân phương, diệu sát tại dậu ất mão phương, thiên kiếp diệu sát chi thủy
bất nghi lai, lai giả khả năng xuất điên cuồng huyết quang, diệt đinh chi tai,
thử cục đại phàm thu vị khôn thân thủy lai hựu thu canh tân chi thủy đáo mục
giác tiếp xuất cấn khẩu đại cát chi cục, thủy nhược do cấn phương lưu khôn giả,
khôn phương nghi tụ đại bì nãi tam nguyên phản cục tiên bình hậu cát dã phản
cục mỗi quái giai hữu dã, cấn lưu khôn danh sơn thủy lưu địa.

戌乾亥山辰巽已向之正局須收丙午丁� �離卦之來水謂之先天水又收丑艮寅� ��艮卦之來水謂之後天水水來得長去 得遠皆潤澤者為妙兩水到堂會合由� �口直出者謂之 財丁兩全之水法此局乃收山出殺之� �局出巽外局出乙或出乙口,� ��收正艮方之水來過堂由正坤位出口 者謂之反局水法也坤方水尾有聚大� �者為佳 聚水亦可用天劫在甲卯乙位地刑� �丙午丁方曜殺在寅午亥位此局大� ��收丙丁離卦水來又收丑艮寅水艮卦 水到接對巽口直出者大吉之局也。
Tuất kiền hợi sơn thần tốn dĩ hướng chi chính cục tu thu bính ngọ đinh phương
ly quái chi lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu sửu cấn dần phương cấn
quái chi lai thủy vị chi hậu thiên thủy, thủy lai đắc trường khứ đắc viễn giai
nhuận trạch giả vi diệu, lưỡng thủy đáo đường hội hợp do tốn khẩu trực xuất giả
vị chi tài đinh lưỡng toàn chi thủy pháp, thử cục nãi thu sơn xuất sát chi
phương pháp, hoặc nội cục xuất tốn ngoại cục xuất ất hoặc xuất ất khẩu, hoặc
thu chính cấn phương chi thủy lai quá đường, do chính khôn vị xuất khẩu giả vị
chi phản cục thủy pháp dã, khôn phương thủy vĩ hữu tụ đại bì giả vi giai, vô tụ
thủy diệc khả dụng, thiên kiếp tại giáp mão ất vị, địa hình tại bính ngọ đinh
phương, diệu sát tại dần ngọ hợi vị, thử cục đại phàm thu bính đinh ly quái
thủy lai, hựu thu sửu cấn dần thủy cấn quái thủy đáo tiếp đối tốn khẩu trực
xuất giả đại cát chi cục dã.

庚酉辛山甲卯乙向之正局須收辰巽已� �巽卦之來水謂之先天水又收壬子癸� ��坎卦之來水謂之後天水先天丁 天財出口須應立向配合之或出甲出� �出艮皆可用 若卯水射入者謂之沖心桃花水主� �婦女淫亂男人致癆病若卯水沖來� ��浸於厝後對酉方出口或酉水直沖厝 後來轉由厝前卯位出口者謂之遊魂� �花水主出 婦女淫亂能與外人私奔其家至久退� �,天劫位丑艮寅方地刑在辰巽已方� ��曜殺在酉辰已位此局大凡收辰巽已 方巽卦之水來又收壬子癸水到接出� �應局配合大 如此謂之財丁兩全之水法。
Canh dậu tân sơn giáp mão ất hướng chi chính cục tu thu thần tốn dĩ phương tốn
quái chi lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu nhâm tử quý phương khảm quái
chi lai thủy vị chi hậu thiên thủy, tiên thiên đinh, hậu thiên tài, xuất khẩu
tu ứng lập hướng phối hợp chi hoặc xuất giáp xuất ất xuất cấn giai khả dụng
chi, nhược mão thủy xạ nhập giả vị chi trùng tâm đào hoa thủy chủ xuất phụ nữ
dâm loạn, nam nhân trí lao bệnh, nhược mão thủy trùng lai du tẩm vu thố hậu đối
dậu phương xuất khẩu, hoặc dậu thủy trực trùng thố hậu lai chuyển do thố tiền
mão vị xuất khẩu giả, vị chi du hồn đào hoa thủy, chủ xuất phụ nữ dâm loạn năng
dữ ngoại nhân tư bôn, kỳ gia chí cửu thối bại, thiên kiếp vị sửu cấn dần
phương, địa hình tại thần tốn dĩ phương, diệu sát tại dậu thần dĩ vị, thử cục
đại phàm thu thần tốn dĩ phương tốn quái chi thủy lai, hựu thu nhâm tử quý thủy
đáo tiếp xuất khẩu ứng cục phối hợp đại cát, như thử vị chi tài đinh lưỡng toàn
chi thủy pháp.

丑艮寅山未坤申向之正局須收戌乾亥� �乾卦水之來謂之先天水又收甲卯乙� ��震卦之水到謂之後天水水來得長去 得遠皆潤澤者謂之財丁兩全之水法,� �出坤口由堂面 直出者主能出貴先天水長來者主� �丁興旺多賢後天水長來者主發大財� ��若水由丁口〈副水口〉而出者主有多 財丁少出坤謂之正水口正副有別� �格局自然有 差矣天劫位在丙午丁方地刑在庚� �辛位曜殺在寅午申位此局大凡收� ��與乙之來水又收戌乾亥方乾卦水接 出坤口為最佳之局坤位有聚大埤者� �最上佳之 局。武汉看风水: www.jsjs123.com )
Sửu cấn dần sơn vị khôn thân hướng chi chính cục tu thu tuất kiền hợi phương
kiền quái thủy chi lai vị chi tiên thiên thủy, hựu thu giáp mão ất phương chấn
quái chi thủy đáo vị chi hậu thiên thủy, thủy lai đắc trường khứ đắc viễn giai
nhuận trạch giả vị chi tài đinh lưỡng toàn chi thủy pháp, thủy xuất khôn khẩu
do đường diện trực xuất giả, chủ năng xuất quý, tiên thiên thủy trường lai giả
chủ xuất đinh hưng vượng đa hiền, hậu thiên thủy trường lai giả chủ phát đại
tài, nhược thủy do đinh khẩu
phó thủy khẩu nhi xuất giả chủ hữu đa tài đinh thiểu, xuất khôn vị chi
chính thủy khẩu, chính phó hữu biệt tắc cách cục tự nhiên hữu soa hĩ, thiên
kiếp vị tại bính ngọ đinh phương, địa hình tại canh dậu tân vị, diệu sát tại
dần ngọ thân vị, thử cục đại phàm thu giáp dữ ất chi lai thủy, hựu thu tuất
kiền hợi phương kiền quái thủy tiếp xuất khôn khẩu vi tối giai chi cục, khôn vị
hữu tụ đại bì giả vi tối thượng giai chi cục. ( vũ hán khán phong thủy: www.
jsjs123. com )

__________________
hieunv sẽ xem lại đoạn
này của lão post lên, nhưng mấy đoạn trước: tam dương thủy khẩu chỉ nói về cách
luận Ngũ hành, xuất quái hay không xuất quái, chính vận hay không chính vận là
chính

theo hieunv thì, tam dương hao hao giống như NKPG, nếu nói đúng phải nói là
phép biến hào xác định thủy khẩu thì đúng hơn (biến hào: hào sơ, hào nhị , hào
tam --> thủy lưu: hào thượng -> hào trung -. hào sơ).

Vì không có tài liệu sâu, nên khó nói hết là tam dương hay hay không, ví nó khá
xung đột với “kim long” thủy khẩu, vì 2 pháp này đều dùng lý số hà
lạc 1-6, 2-7, 3-8, 4-9 để luận cả.

Mong các lão cho ý kiến thêm.

Tam nguyên thủy pháp
đồ kỳ

壬子癸山丙午丁向之正局須收庚酉 卦來水謂之先天水又收未坤申� �卦來水過堂到目角接謂之後天水, � �來得長去得遠者謂之財丁全備之法� ��,若收著巽卦之水來者最凶 天劫水。水流出庚酉辛卦者謂之破先� �,主能 幼丁如水流出未坤申卦者謂之破後� �主能破財損女口也天劫在辰巽已地刑在未坤申方曜殺在卯辰已位� �凡收庚酉辛水未坤申水接出巽口乙� ��為最佳。
1. Nhâm, tý quý sơn – Bính ngọ đinh hướng
Nhâm tý quý sơn [khôn tiên thiên, khảm hậu thiên] – bính ngọ đinh hướng
chi chính cục, tu thu canh dậu tân phương đoài quái [khảm tiên thiên, đoài hậu
thiên] lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu Mùi khôn thân phương khôn quái
[tốn tiên thiên, khôn hậu thiên] lai thủy quá đường đáo mục giác tiếp vị chi
hậu thiên thủy, thủy lai đắc trường khứ đắc viễn giả, vị chi tài đinh toàn bị
chi thủy pháp dã, nhược thu trứ tốn quái chi thủy lai giả tối hung, vị chi
thiên kiếp thủy/ hung thủy.

# [Khảm sơn – Ly hướng] – thủy pháp!
* Thủy Lai

+ Khảm hậu thiên sơn thu khảm tiên thiên thủy /tức tại đoài hậu thiên (@ Canh,
dậu, tân phương)].
+ Khảm hậu thiên cũng là Khôn tiên thiên vị: Khôn tiên thiên sơn thu khôn hậu
thiên thủy (@ Mùi Khôn thân phương).
+ Theo tam hợp phái: Khảm là ngũ hành thủy – Thủy trường sinh tại THÂN, đế
vượng tại TÝ/khảm & Mộ tại Thìn, tuyệt tại Tị: nên nhược thu trứ tốn quái
chi thủy lai giả tối hung – Mộ, tuyệt thủy lai hướng là tối hung – Vị thiên
kiếp thủy!

TUY NHIÊN, theo Hà Lạc đồ hình
[4][9][2] [3][x][7] [8][1][6] Khảm sơn (1), Ly hướng (9) = thập hợp; tiếp đến, luận tiếp: “Long yếu hợp
hướng, hướng hợp thủy, thủy hợp tam cát vị;
– Long tại càn (6) hợp sơn (1) – quan hệ sinh thành/ Khôn tiên thiên phối cấn
tiên thiên;
– Thủy tốn (4) hợp hướng (9) – quan hệ sinh thành / Càn tiên thiên phối đoài
tiên thiên;
– Long tại càn (6) hợp thủy tốn (4) – hợp thập / Cấn tiên thiên phối đoài tiên
thiên.

Nếu bỏ qua tam hợp phái trong Tam dương thủy khẩu, thì hướng Ly thu thủy phương
tốn cũng hợp tiên thiên, hà đồ thủy thủy. Sao lại hung khi thu thủy tốn?

* Thủy Khứ
Thủy lưu xuất canh dậu tân quái giả vị chi phá tiên thiên, chủ năng tổn ấu
đinh, như thủy lưu xuất vị khôn thân quái giả vị chi phá hậu thiên, chủ năng
phá tài tổn nữ khẩu dã, thiên kiếp tại thần tốn dĩ, địa hình tại Mùi khôn thân
phương, diệu sát tại mão thần dĩ vị, đại phàm thu canh dậu tân thủy, vị khôn
thân thủy tiếp xuất tốn khẩu hoặc ất khẩu vi tối giai.

+ Khảm hậu tiên sơn: mà thủy lưu xuất tại khảm tiên thiên/ đoài hậu thiên – giả
vị chi (báo cho biết về) phá tiên thiên.

+ Khảm hậu thiên sơn/ khôn tien thiên sơn: mà thủy lưu xuất vị khôn thân [khôn
hậu thiên] – giả vị chi phá hậu thiên chủ năng phá tài tổn nữ khẩu 

--> Khảm sơn-ly hướng: Đại phàm thu canh dậu tân [khảm tiên thiên] thủy,
mùi khôn thân [khôn hậu thiên] thủy, tiếp xuất tốn khẩu ất khẩu [Mộ phương thủy
– tam hợp phái] vi tối giai/rất Tốt, quý, hay

Hihihihi 

rích:
Nguyên
văn bởi thoitu Xem bài gởi
Tam nguyên thủy pháp là Càn khôn quốc bảo Long môn bát cục.
Chính xác: Tam
nguyên thủy pháp là LONG MÔN BÁT CỤC – Sơn thủy Tiên hậu thể dụng
!

2. Mùi khôn thân (khôn hậu) sơn – Sửu cấn dần (cấn hậu) hướng
未坤申山丑艮寅向之正局須收壬子� �坎卦之來水謂之先天水
又收辰巽方巽卦之來水謂之後天水,� �收兩水會合局出艮口外局出甲方
或不論外局出甲亦佳也出副水口艮� �可也
天劫在甲卯位地刑在壬子癸方� �在卯辰酉
若甲艮之來水謂黃泉甲來謂 之沖撞艮來謂之殺人
黃泉大凶滅丁口壬子癸水來出辰� �已方者謂之破後天
婦人易得婦女病甚者血崩難產墮胎� �,主可能重婚
若卯方之水來沖入 目角者謂之桃花水主出婦人淫亂
水沖入亦同至久必敗大凡此局須� �壬與癸來
又收辰巽已水來到接出甲方或艮為最� �

# [Khôn sơn – Cấn hướng] – thủy pháp!
. Mùi khôn thân sơn – sửu cấn dần hướng chi chính cục, tu thu nhâm tý quý
phương khảm quái chi lai thủy vị chi tiên thiên thủy, hựu thu thìn tốn dĩ
phương tốn quái chi lai thủy vị chi hậu thiên thủy, kỳ thu lưỡng thủy hội hợp
nội cục xuất cấn khẩu ngoại cục xuất giáp phương, hoặc bất luận nội ngoại cục
xuất giáp diệc giai dã, xuất phó thủy khẩu cấn diệc khả dã, thiên kiếp tại giáp
mão ất vị, địa hình tại nhâm tý quý phương, diệu sát tại mão thìn dậu vị, nhược
giáp cấn chi lai thủy vị hoàng tuyền tuyệt thủy, giáp lai vị chi trùng chàng,
cấn lai vị chi sát nhân, hoàng tuyền đại hung, năng diệt nhân đinh.
. Nhâm tý quý thủy lai xuất thìn tốn dĩ phương giả vị chi phá hậu thiên, chủ
phụ nhân dịch đắc phụ nữ bệnh, thậm giả huyết băng nan sản đọa thai đẳng sự,
chủ khả năng trọng hôn, nhược mão phương chi thủy lai trùng nhập mục giác giả
vị chi đào hoa thủy, chủ xuất phụ nhân dâm loạn, tử thủy trùng nhập diệc đồng,
chí cửu tất bại, đại phàm thử cục tu thu nhâm dữ quý thủy lai, hựu thu thìn tốn
dĩ thủy lai đáo tiếp xuất giáp phương hoặc cấn khẩu vi tối giai.

* Thủy Lai
+ Khôn hậu thiên sơn thu khôn tiên thiên thủy /tức tại khảm hậu thiên (@ Nhâm,
Tý, Quý phương)].
+ Khôn hậu thiên cũng là Tốn tiên thiên vị: Tốn tiên thiên sơn thu tốn hậu
thiên thủy (@ Thìn Tốn Tị phương).

——— chỗ này hieunv chưa hiểu CÁCH PHỐI NỘI THỦY KHẨU & NGOẠI
THỦY KHẨU
:
+ Theo tam hợp phái: Khôn là ngũ hành thổ – Thổ trường sinh tại THÂN, đế vượng
tại TÝ/khảm & Mộ tại Thìn, tuyệt tại Tị.

Nhưng trong phần luận trên: dùng TỊ trường sinh -> Dậu đến vượng ->mộ
tại sửu -> tuyệt tại Cấn/dần ??????? [nhờ lão nào biết chỗ này chi thêm cho
đề, theo đệ thì, bài đã tam sao thất bản chỗ này. Vì nếu trường sinh tại Tị thì
Tốn/tị là trường sinh/ còn giáp/mão là thai; ất/thìn là dưỡng – thu thủy Thìn
tốn là dưỡng, sinh thủy; còn sao thiên diệc tại mão, thìn, dậu – mão khôn có
thể phạm bát sát, chứ thìn-dưỡng, dậu – đế vượng thì sao???]

Kết quả tiếp theo là luận -> Sửu cấn phương là phương mộ khố, nên nếu thủy
phương quý/Giáp đến là hoàng tuyền đại hung cho nhân đinh.
———————

* Thủy khứ
+ Khôn hậu tiên/Tốn tiên thiên sơn: mà thủy lưu xuất tại Tốn hậu thiên (Thìn,
tốn) – giả vị chi (báo cho biết về) phá hậu thiên.

==> Khôn sơn-Cấn hướng: Đại phàm thu Nhâm Tý quý [khôn tiên thiên] thủy,
Thìn tốn [Tốn hậu thiên] thủy, tiếp xuất giáp khẩu/ cấn khẩu [Mộ phương thủy vi
tối giai/rất Tốt, quý, hay

__________________

Ví dụ: Càn long, tý
sơn kiêm quý thu thủy Khôn phương:
 – NHẠN BAY ĐÁP XUỐNG HỒ.

__________________
Ví dụ 2: Càn long, tý
sơn – nGỌ hướng, thu thủy Khôn phương đổ trái ra thìn
: – PHƯỢNG HOÀNG NGẬM
THƠ.

 Hà lạc thủy pháp
转载河洛水法

天一生水
地六成之
天一生壬水地六癸成之。先天乾纳� �、坤纳癸、癸地也天也。一� ��一成夫妇之道。天地交泰万物发 生。坟茔得此水成者故主富贵。断� �:“子癸二水生六指周聚澄凝发富� ��;寅水长生旺丁财龙真局秀贵自来
先天而后成乾三爻属阳万物资始� �坤六爻属阴万物资生。坎得乾之阳� ��在内离得坤之阴爻在中故坎为中 离为中女乃后天之夫妇/坟茔得此堂局。主大富贵。壬水骤� �堪救贫文武全才为公卿。
Thiên nhất sinh thủy

Địa lục thành chi

Thiên nhất sinh nhâm thủy, địa lục quý thành chi. Tiên thiên kiền nạp nhâm,
khôn nạp quý, quý, địa dã; nhâm, thiên dã. Nhất sinh nhất thành, phu phụ chi
đạo. Thiên địa giao thái, vạn vật phát sinh. Phần oanh đắc thử thủy thành giả,
cố chủ phú quý. Đoạn viết: “Tử quý nhị thủy sinh lục chỉ, chu tụ rừng
ngưng phát phú quý; dần thủy trường sinh vượng đinh tài, long chân cục tú quý
tự lai.”

Tiên thiên nhi hậu thành, kiền tam hào chúc dương, vạn vật tư thủy; khôn lục
hào chúc âm, vạn vật tư sinh. Khảm đắc kiền chi dương hào tại nội, ly đắc khôn
chi âm hào tại trung, cố khảm vi trung nam, ly vi trung nữ, nãi hậu thiên chi
phu phụ / phần oanh đắc thử đường cục. Chủ đại phú quý.”Nhâm thủy sậu phú
kham cứu bần, văn vũ toàn tài vi công khanh.”

地二生火
天七成之
地二生丁火天七丙成之。丁纳兑,� �纳艮少男少女夫妇相配。丁寄离� ��之位南极老人一星下照丁地坟茔 有此堂局主少年发达寿考龄。� �丁水朝来南极星男女康龄最多寿。� ��丁二水名赦文少年为官转公卿。
丁生而丙成艮也兑也。� �为山兑为泽故得山泽通气之局。� ��在九紫之傍太微一星下照丙地 水朝来定主富贵双全人财两旺。� �丙水朝来多福寿皇恩浩荡叨原宥。� ��丁赦文家无祸八个归元水最秀。
Địa nhị sinh hỏa

Thiên thất thành chi

Địa nhị sinh đinh hỏa, thiên thất bính thành chi. Đinh nạp đoái, bính nạp cấn,
thiểu nam thiểu nữ, phu phụ tương phối. Đinh ký ly minh chi vị, nam cực lão
nhân nhất tinh hạ chiếu đinh địa, phần oanh hữu thử đường cục, chủ thiểu niên
phát đạt, thọ khảo hà linh.”Đinh thủy triêu lai nam cực tinh, nam nữ khang
linh tối đa thọ. Bính đinh nhị thủy danh xá văn, thiểu niên vi quan chuyển công
khanh.”

Đinh sinh nhi bính thành, bính, cấn dã; đinh, đoái dã. Cấn vi sơn, đoái vi
trạch, cố đắc sơn trạch thông khí chi cục. Bính tại cửu tử chi bàng, thái vi
nhất tinh hạ chiếu bính địa, bính thủy triêu lai, định chủ phú quý song toàn, nhân
tài lưỡng vượng.”Bính thủy triêu lai đa phúc thọ, hoàng ân hạo đãng thao
nguyên hựu. Bính đinh xá văn gia vô họa, bát cá quy nguyên thủy tối
tú.”

天三生木

地八成之
天三生甲木地八乙成之。甲阳木� �阴木。甲乾也坤也。乙� ��,乾也非小可。太阴乙星赤在右阳衡一星赤在左二星夹辅故催官� �一。乙水朝来可催官状元宰相姓� ��名利显达多富贵招得皇姑满心 欢。
先生后成甲乃东方之阳木天干之� �,乙木次之时令仲春天帝司甲,� ��甲水朝来与众水不同。北斗第五星下 主文章之府宰相之宫。甲水� �来发富贵乙向得之实为美蜚声魁� ��状元郎盖世文章人惊畏。
Thiên tam sinh mộc

Địa bát thành chi

Thiên tam sinh giáp mộc, địa bát ất thành chi. Giáp, dương mộc; ất, âm mộc.
Giáp, kiền dã; ất, khôn dã. Ất mộc, kiền dã, phi tiểu khả. Thái âm ất tinh xích
tại hữu, dương hành nhất tinh xích tại tả, nhị tinh giáp phụ, cố thôi quan đệ
nhất.”Ất thủy triêu lai khả thôi quan, trạng nguyên tể tương tính danh
dương; danh lợi hiển đạt đa phú quý, chiêu đắc hoàng cô mãn tâm
hoan.”

Tiên sinh hậu thành, giáp nãi đông phương chi dương mộc, thiên kiền chi thủ, ất
mộc thứ chi, thì lệnh trọng xuân, thiên đế ti giáp, cố giáp thủy triêu lai dữ
chúng thủy bất đồng. Bắc đấu đệ ngũ tinh hạ chiếu, chủ văn chương chi phủ, tể
tương chi cung.”Giáp thủy triêu lai phát phú quý, ất hướng đắc chi thực vi
mỹ; phỉ thanh khôi đệ trạng nguyên lang, cái thế văn chương nhân kinh
úy.”

地四生金
天九成之

地四生辛金天九庚成之。辛纳巽,� �纳震。震长男长女。夫妇相� ��,秉镇主事。辛水朝来乃文章之府天乙贵人之治。丙有文昌一星下照� �地。辛水主秀发文昌少年科第姓� ��香。更有如花女人貌翰林学士称龙 光。
震也震为雷。辛巽也巽为� �。雷动风散故称鼓舞。庚在龙德之� ��有二星赤下照庚地。凡庚水朝来定产威武权谋之士忠勇果毅之人� �应此坟茔者震龙庚水也。催官武� ��,取贵亦难。艮龙庚水富堪敌国。 雷动天潢才堪文武。
Địa tứ sinh kim

Thiên cửu thành chi

Địa tứ sinh tân kim, thiên cửu canh thành chi. Tân nạp tốn, canh nạp chấn.
Chấn, trường nam; tốn, trường nữ. Phu phụ tương phối, bỉnh trấn chủ sự. Tân
thủy triêu lai, nãi văn chương chi phủ, thiên ất quý nhân chi trì. Bính hữu văn
xương nhất tinh hạ chiếu tân địa.”Tân thủy chủ tú phát văn xương, thiểu
niên khoa đệ tính danh hương. Canh hữu như hoa nữ nhân mạo, hàn lâm học sĩ xưng
long quang.”

Canh, chấn dã, chấn vi lôi. Tân, tốn dã, tốn vi phong. Lôi động phong tán, cố
xưng cổ vũ. Canh tại long đức chi cung bàng, hữu nhị tinh xích hạ chiếu canh
địa. Phàm canh thủy triêu lai, định sản uy vũ quyền mưu chi sĩ, trung dũng quả
nghị chi nhân. Ứng thử phần oanh giả, chấn long canh thủy dã.”Thôi quan vũ
sĩ, thủ quý diệc nan. Cấn long canh thủy, phú kham địch quốc. Lôi động thiên
hoàng, tài kham văn vũ.”

此八局龙真穴的水绕砂关莫大之� �,所以发福更大、更悠久。凡遇此八� ��,乃《河图》之生成。所以各局开载 于右天一生水地六成之地二生� �,天七成之天三生木地八成之地四生金� �成之天五生土地十成之。水火木� ��分于四方土居五行之中。罗经无戊 故五十不用。圣人用此以画卦,� �理用之神如 灵。一生一成反覆详明。水之来去� �均关祸福。依水立向丁财两旺。水� ��向错百事见祸。水从天生地以收 之。收吉则吉收凶则凶。天地之道� �东西南北。 先圣即以此训人皂白。志者受授� �天地之道总不出于东方甲乙木、南� ��丙丁火、西方庚辛金、北方壬癸水。 所以癸水来立壬向壬水来立癸向,� �生数而发富 得成数而旺人丁。

Thử bát cục long chân huyệt đích, thủy nhiễu sa quan, mạc đại chi cục, sở dĩ
phát phúc canh đại, canh du cửu. Phàm ngộ thử bát cục, nãi hà đồ chi sinh thành. Sở dĩ
các cục khai tái vu hữu, thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi; địa nhị sinh
hỏa, thiên thất thành chi; thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi; địa tứ sinh
kim, thiên cửu thành chi; thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. Thủy hỏa mộc
kim phân vu tứ phương, thổ cư ngũ hành chi trung. La kinh vô mậu kỷ, cố ngũ
thập bất dụng. Thánh nhân dụng thử dĩ họa quái, địa lý dụng chi thần như linh.
Nhất sinh nhất thành, phản phúc tường minh. Thủy chi lai khứ, quân quan họa
phúc. Y thủy lập hướng, đinh tài lưỡng vượng. Thủy triêu hướng thác, bách sự
kiến họa. Thủy tòng thiên sinh, địa dĩ thu chi. Thu cát tắc cát, thu hung tắc
hung. Thiên địa chi đạo, đông tây nam bắc. Tiên thánh tức dĩ thử huấn nhân tạo
bạch. Chí giả thụ thụ, minh hồ thiên địa chi đạo, tổng bất xuất vu đông phương
giáp ất mộc, nam phương bính đinh hỏa, tây phương canh tân kim, bắc phương nhâm
quý thủy. Sở dĩ quý thủy lai lập nhâm hướng; nhâm thủy lai lập quý hướng, đắc
sinh sổ nhi phát phú quý, đắc thành sổ nhi vượng nhân đinh.

《洛书》天一生水
地二生火
天一生坎水地六乾成之。坎先天� �见后天之乾为之先后天相见。� ��得一白乾得六白。乾在天门之左奎宿居其所。乾水朝来故出状元、� �相。乾水第一最为上午龙子向北� ��若见乾峰侵入云马上金阶富贵 大。
地二生坤火天七兑成之。坤得二黑� �兑得七赤二黑水克七赤火不吉。� ��,老母少女左右离 女。此为三女成群不能添下。坤向� �右得贪狼水上堂虽富酉水先到,� ��来打搓是以此一局先圣亦言平常
lạc thư thiên nhất sinh thủy

Địa nhị sinh hỏa

Thiên nhất sinh khảm thủy, địa lục kiền thành chi. Khảm, tiên thiên chi khôn,
kiến hậu thiên chi kiền, vi chi tiên hậu thiên tương kiến. Khảm đắc nhất bạch,
kiền đắc lục bạch. Kiền tại thiên môn chi tả, khuê túc cư kỳ sở. Kiền thủy
triêu lai, cố xuất trạng nguyên, tể tương.”Kiền thủy đệ nhất tối vi
thượng, ngọ long tử hướng bắc cực nội; nhược kiến kiền phong xâm nhập vân, mã
thượng kim giai phú quý đại.”

Địa nhị sinh khôn hỏa, thiên thất đoái thành chi. Khôn đắc nhị hắc, đoái đắc
thất xích, nhị hắc thủy khắc thất xích hỏa, bất cát. Khôn, lão mẫu; đoái, thiểu
nữ; tả hữu ly, ly, trung nữ. Thử vi tam nữ thành quần, bất năng thiêm hạ. Khôn
hướng tả hữu đắc tham lang thủy thượng đường, tuy phú, dậu thủy tiên đáo, tiền
lai đả tha, thị dĩ thử nhất cục, tiên thánh diệc ngôn bình thường.

天三生木
地四生金
天三生震木地八艮成之。震三碧� �八白。震为雷艮为山。先天之� ��在东北后天艮居之。故喜艮水朝来谓之物还原主。贪狼水归宗主人� �富贵。艮水朝来天市宿富堪敌国� ��等闲卯向得此砂水秀黄甲声名当 世传。
坤四生巽金天九离成之。巽四绿� �九紫。巽长男中女。左� ��得长男。巽喜震得夫妇相配。忌午为破军。必须三午七未方云合法� �“午未二水朝主大富贵。午艮水主� ��贵显庚卯未向相宜。龙虎抱卫水拱公侯卿相无疑。

Thiên tam sinh mộc

Địa tứ sinh kim

Thiên tam sinh chấn mộc, địa bát cấn thành chi. Chấn, tam bích; cấn, bát bạch.
Chấn vi lôi, cấn vi sơn. Tiên thiên chi chấn tại đông bắc, hậu thiên cấn cư
chi. Cố hỉ cấn thủy triêu lai, vị chi vật hoàn nguyên chủ. Tham lang thủy quy
tông, chủ nhân tài phú quý.”Cấn thủy triêu lai thiên thị túc, phú kham
địch quốc phi đẳng nhàn; mão hướng đắc thử sa thủy tú, hoàng giáp thanh danh
đương thế truyện.”

Khôn tứ sinh tốn kim, thiên cửu ly thành chi. Tốn, tứ lục; ly, cửu tử. Tốn,
trường nam; ly, trung nữ. Tả hữu đắc trường nam. Tốn hỉ chấn, đắc phu phụ tương
phối. Kỵ ngọ, vi phá quân. Tất tu tam ngọ thất vị, phương vân hợp
pháp.”Ngọ vị nhị thủy triêu, chủ đại phú quý. Ngọ cấn thủy chủ phú quý hiển,
canh mão vị hướng tương nghi. Long hổ bão vệ thủy củng, công hầu khanh tương vô
nghi.”

《洛 书》四大局乃与《河图》四局相同� �但先天四局二阴二阳无驳杂。《洛� ��》四局一净阴一净阳坎与震此二局尽善尽美。唯地二生坤火一局� �全无意味。 地四生巽金一局最忌者巽向午水� �为破军在所不宜。全得左卯右庚二� ��来去又得来水相救。最喜者午与 未合必须午水三分未水七分� �后天生成之 又合雷风相薄主大发富贵。若� �未水则三房受害主风声而败。
《洛书》乃出自禹王禹见龟负纹而� �,背有卦纹方知治水之法。治后,� ��龟背 壳上有紫白黄绿黑碧赤之点数头向� �,得九点紫色尾在北得一点白色� ��左东得三点碧色右西得七点赤 前右足西南得两点黑色前左� �东南得四 点绿色后右足西北得六点白色;� �左足东北得八点白色背脊中� ��点黄色肚腹下见十点淡黄色。是 以圣人见景生情作《洛书》以示后� �,故作 九履一左三右七二四为肩六八� �五十为中宫。而后用八卦以配� ��,内多一中宫所为九宫八卦是也。

lạc thư tứ đại cục, nãi dữ hà đồ tứ cục tương đồng.
Đãn tiên thiên tứ cục, nhị âm nhị dương vô bác tạp.
lạc thư tứ cục, nhất tịnh âm,
nhất tịnh dương, khảm dữ chấn, thử nhị cục tẫn thiện tẫn mỹ. Duy địa nhị sinh
khôn hỏa nhất cục, toàn vô ý vị. Địa tứ sinh tốn kim nhất cục, tối kỵ giả, tốn
hướng ngọ thủy, vi phá quân, tại sở bất nghi. Toàn đắc tả mão hữu canh nhị thủy
lai khứ, hựu đắc lai thủy tương cứu. Tối hỉ giả, ngọ dữ vị hợp, tất tu ngọ thủy
tam phân, vị thủy thất phân, thử hợp hậu thiên sinh thành chi pháp, hựu hợp lôi
phong tương bạc, chủ đại phát phú quý. Nhược vô vị thủy, tắc tam phòng thụ hại,
chủ phong thanh nhi bại.

lạc thư nãi xuất tự vũ vương,
vũ kiến quy phụ văn nhi xuất, bối hữu quái văn, phương tri trì thủy chi pháp.
Trì hậu, tưởng quy bối xác thượng hữu tử bạch hoàng lục hắc bích xích chi điểm
sổ, đầu hướng nam, đắc cửu điểm tử sắc; vĩ tại bắc, đắc nhất điểm bạch sắc; tả
đông, đắc tam điểm bích sắc; hữu tây, đắc thất điểm xích sắc; tiền hữu túc tây
nam, đắc lưỡng điểm hắc sắc; tiền tả túc đông nam, đắc tứ điểm lục sắc; hậu hữu
túc tây bắc, đắc lục điểm bạch sắc; hậu tả túc đông bắc, đắc bát điểm bạch sắc;
bối tích trung, kiến ngũ điểm hoàng sắc; đỗ phúc hạ, kiến thập điểm đạm hoàng
sắc. Thị dĩ thánh nhân kiến cảnh sinh tình, tác
lạc thư dĩ kỳ hậu nhân, cố
tác”Đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ
thập vi trung cung” . Nhi hậu dụng bát quái dĩ phối chi, nội đa nhất trung
cung, sở vi cửu cung bát quái thị dã.

P/s:Thiếu mấy đồ hình không đưa lên được! 

Trích:
Nguyên
văn bởi hieunv74 Xem bài gởi
Hà Đồ Nạp Thủy Pháp 1,
THIÊN 1 SINH THỦY

Bính Sơn Nhâm hướng, Quí Dần thủy chầu về
Đoán viết; Tý Quí [1] nhị thủy sinh lục [6] chỉ,
Đoàn tụ ngưng trừng phát phú quí,
Dần thủy trường sinh vượng đinh tài
Long chân cục tú quí tự lai

Tritri.
Càn nạp, phối với
Nhâm/ Khôn nạp quý 
: thiên địa định vị!
Tiên thiên kiền nạp nhâm, khôn nạp quý, quý, địa dã; nhâm, thiên dã.
Bính Sơn Nhâm hướng, Quí Dần thủy chầu về
&
Đinh Sơn Quí Hướng, Nhâm thủy chầu về

Nhất sinh nhất thành, phu phụ chi đạo. Thiên địa giao thái, vạn vật phát sinh.
Phần oanh đắc thử thủy thành giả, cố chủ phú quý.  
Trích:
Nguyên
văn bởi hieunv74 Xem bài gởi
Hà Đồ Nạp Thủy Pháp 3 

Nhâm sơn Bính hướng Đinh thủy triều
Đinh thủy triều lai Nam Cực tinh
Nam nử đa phúc thọ khang linh
Bính Đinh nhị thủy danh văn xá
Thiếu niên vi quan chuyển công khanh

Hà Đồ Thủy Pháp 4
Quý Sơn Đinh Hướng Đa Phúc Thọ
Bính Thủy Triều Lai Tước Lộc Nhiêu
XÁ Văn Lưu Đáo Gia Vô Họa,
Định Chủ Phú Quý Cực Phẩm Triều

Nạp giáp: Bính
Nạp/phối với Cấn <-> Đinh nạp/phối với Đoài:
 sơn trạch thông
khí!
Đinh nạp đoài, bính nạp cấn, thiểu nam thiểu nữ, phu phụ tương phối. Đinh ký ly
minh chi vị, nam cực lão nhân nhất tinh hạ chiếu đinh địa, phần oanh hữu thử
đường cục, chủ thiểu niên phát đạt, thọ khảo hà linh.”Đinh thủy triêu lai
nam cực tinh, nam nữ khang linh tối đa thọ. Bính đinh nhị thủy danh xá văn,
thiểu niên vi quan chuyển công khanh.”

Đinh sinh nhi bính thành, cấn nạp Bính; đoài nạp đinh. Cấn vi sơn, đoài vi
trạch, cố đắc sơn trạch thông khí chi cục. Bính tại cửu tử chi bàng, thái vi
nhất tinh hạ chiếu bính địa, bính thủy triêu lai, định chủ phú quý song toàn,
nhân tài lưỡng vượng.”Bính thủy triêu lai đa phúc thọ, hoàng ân hạo đãng
thao nguyên hựu. Bính đinh xá văn gia vô họa, bát cá quy nguyên thủy tối
tú.”

Posted in:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ