Tag Archives: Video Clip

VIIDEO – họp mặt lần 4 CLB – Giao lưu liên hoan diễn xướng hầu đồng & hát văn cổ truyền ,cội nguồn của những linh hồn bất tử

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=6azwdgvqjXg|2;http://www.youtube.com/watch?v=o8DPHah2nwk|3;http://www.youtube.com/watch?v=nLl_L3BkX9c|4;http://www.youtube.com/watch?v=md9Yu9nPGNs|5;http://www.youtube.com/watch?v=Zz8bI2XCx6E|6;http://www.youtube.com/watch?v=3TT1zB6Le74|7;http://www.youtube.com/watch?v=hGL5pnmaNmA|8;http://www.youtube.com/watch?v=rqWJ7Nq2nLU|9;http://www.youtube.com/watch?v=-UO2aj-VcAw|10;http://www.youtube.com/watch?v=wMwLphyfxJ0|11;http://www.youtube.com/watch?v=xByeKF98KpA|12;http://www.youtube.com/watch?v=Gtb5tZEVPdg|13;http://www.youtube.com/watch?v=BPJ6WV3HkHU|14;http://www.youtube.com/watch?v=MQ2a68RvOQY|[/id] Hình ảnh họp mặt lần của 4 CLB Danh sách thành viên đóng góp chương trình họp mặt lần 4 CLB ( ngày 10/08/2013 ) Đang cập nhật  …..

VIIDEO – họp mặt lần 4 CLB – Giao lưu liên hoan diễn xướng hầu đồng & hát văn cổ truyền ,cội nguồn của những linh hồn bất tử

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=6azwdgvqjXg|2;http://www.youtube.com/watch?v=o8DPHah2nwk|3;http://www.youtube.com/watch?v=nLl_L3BkX9c|4;http://www.youtube.com/watch?v=md9Yu9nPGNs|5;http://www.youtube.com/watch?v=Zz8bI2XCx6E|6;http://www.youtube.com/watch?v=3TT1zB6Le74|7;http://www.youtube.com/watch?v=hGL5pnmaNmA|8;http://www.youtube.com/watch?v=rqWJ7Nq2nLU|9;http://www.youtube.com/watch?v=-UO2aj-VcAw|10;http://www.youtube.com/watch?v=wMwLphyfxJ0|11;http://www.youtube.com/watch?v=xByeKF98KpA|12;http://www.youtube.com/watch?v=Gtb5tZEVPdg|13;http://www.youtube.com/watch?v=BPJ6WV3HkHU|14;http://www.youtube.com/watch?v=MQ2a68RvOQY|[/id] Hình ảnh họp mặt lần của 4 CLB Danh sách thành viên đóng góp chương trình họp mặt lần 4 CLB ( ngày 10/08/2013 ) Đang cập nhật  …..

VIIDEO – họp mặt lần 4 CLB – Giao lưu liên hoan diễn xướng hầu đồng & hát văn cổ truyền ,cội nguồn của những linh hồn bất tử

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=6azwdgvqjXg|2;http://www.youtube.com/watch?v=o8DPHah2nwk|3;http://www.youtube.com/watch?v=nLl_L3BkX9c|4;http://www.youtube.com/watch?v=md9Yu9nPGNs|5;http://www.youtube.com/watch?v=Zz8bI2XCx6E|6;http://www.youtube.com/watch?v=3TT1zB6Le74|7;http://www.youtube.com/watch?v=hGL5pnmaNmA|8;http://www.youtube.com/watch?v=rqWJ7Nq2nLU|9;http://www.youtube.com/watch?v=-UO2aj-VcAw|10;http://www.youtube.com/watch?v=wMwLphyfxJ0|11;http://www.youtube.com/watch?v=xByeKF98KpA|12;http://www.youtube.com/watch?v=Gtb5tZEVPdg|13;http://www.youtube.com/watch?v=BPJ6WV3HkHU|14;http://www.youtube.com/watch?v=MQ2a68RvOQY|[/id] Hình ảnh họp mặt lần của 4 CLB Danh sách thành viên đóng góp chương trình họp mặt lần 4 CLB ( ngày 10/08/2013 ) Đang cập nhật  …..

Video Chương trình họp mặt Đông A Phủ lần 3 – Diễn đàn văn hoá nghệ thuật Đạo Mẫu cổ truyền

[id]1.Đông A Phủ giới thiệu và tham luận về Đạo Mẫu;http://www.youtube.com/watch?v=RxjXvjUFl8g|2.Đạo Trưởng Lê Đình Phẩm;http://www.youtube.com/watch?v=a7g3bYvnlSA|3.Thanh Đồng Trần Văn Phúc;http://www.youtube.com/watch?v=X2sFzLCVCwk|4.Thanh Đồng Trần Văn Phúc;http://www.youtube.com/watch?v=PdcDlckt_r0|5.Thanh Đồng Trần Văn Phúc;http://www.youtube.com/watch?v=3-cllr3c6kM|6.Thanh Đồng Trần Văn Phúc;http://www.youtube.com/watch?v=AlJtHAvqJrk|7.Thanh Đồng Trần Văn Phúc;http://www.youtube.com/watch?v=0V4Xia65JwM|8.Đạo Trưởng Ngọc Lâm Thủ nhang Đền Mẫu Sòng Kim Giang giới thiệu;http://www.youtube.com/watch?v=3pIomeFXk4w|9.Đạo Trưởng Nguyễn Xuân Tứ (Chủ nhiệm);www.youtube.com/watch?v=tGA09AVnJp4|10.Đạo Trưởng Nguyễn […]
0988611829
Liên hệ