Cách tính để sinh con trai hay gái theo Âm Dương Bát Quái

Cách
tính để sinh con trai hay gái theo Âm Dương Bát
Quái
Sinh
trai hay gái theo 8 quẻ – Bát quái có 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài. Thì trong đó có:  4 quẻ Dương là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn và
4 quẻ Âm là: Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Muốn
biết sinh con trai hay con gái thì trước tiên phải biết tuổi của người chồng
theo âm lịch. Tuổi của người vợ theo âm lịch. Và tháng thụ thai theo âm lịch, để
đối chiếu với 1 trong 8 quẻ trên, để biết là sẽ sinh con trai hay con
gái.

Nếu tuổi chẵn: 20, 22, 24…hoặc 30, 32, 34…

Hay tháng thụ thai là tháng chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì kẻ 2 vạch ngắn – – (hào
âm).

Nếu tuổi lẻ: 21, 23, 25…hoặc 31, 33, 35…

Hay tháng thụ thai là tháng lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11 thì kẻ 1 vạch dài __ (hào
dương).

Khi vạch các hào thì nhớ vạch hào Âm ( – – ) hoặc hào Dương ( __ ), ứng với tuổi
của người chồng ở trên cùng, tuổi của người vợ ở dưới cùng, còn tháng thụ thai
thì vạch ở giữa. Nhớ tính tuổi chồng và tuổi vợ vào năm tháng thụ thai, theo
tuổi âm lịch.

Nếu các vạch tạo thành quẻ Dương: Càn, Khảm, Cấn, Chấn thì sẽ sinh con
trai.

Nếu các vạch tạo thành quẻ Âm: Tốn, Ly, Khôn, Đoài thì sẽ sinh con
gái.

dụ 1:

Tuổi của người chồng theo âm lịch là 31 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch một hào dài __
(hào dương) ở trên cùng. Tuổi của người vợ theo âm lịch là 26 tuổi, là tuổi chẵn
thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm), ở dưới vạch đã kể của người
chồng.

Tháng thụ thai là tháng 4 (chẵn) thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm), ở giữa 2
vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Cấn (con trai). Muốn biết tượng của 8 quẻ thì
xem hình phía trên.

dụ 2:

Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 32 tuổi, là tuổi chẳn thì vạch 2 hào
ngắn – – (hào âm). Tuổi của vợ tính theo âm lịch lúc đó là 28 tuổi, là tuổi chẵn
vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm), ở dưới vạch đã kể của người
chồng.

Tháng thụ thai là tháng 12 (chẵn), thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm) ở giữa 2
vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Khôn (con gái).

dụ 3:

Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 38 tuổi, là tuổi chẳn thì vạch 2 hào
ngắn – – (hào âm). Tuổi của vợ tính theo âm lịch lúc đó là 33 tuổi, là tuổi lẻ
thì vạch 1 một hào dài __ (hào dương) ở dưới vạch đã kể của người chồng.

Tháng thụ thai là tháng 10 (chẵn), thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm) ở giữa 2
vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Chấn (con trai).

Nếu cách tính trên thấy rắc rối thì tính theo cách rút gọn như
sau:
Xem
tuổi cha và mẹ là tuổi chẵn hay tuổi lẻ theo âm lịch ( Chẳn: 20, 22, 24…hoặc:
30, 32, 34…Lẻ: 21, 23, 25…hoặc: 31, 33, 35…). Xem tháng thụ thai là chẳn hay lẻ
( Chẳn: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11) rồi sẽ tính ra
ngay:
2
chẵn 1 lẻ = con trai ( Gồm các quẻ: Chấn, Cấn, Khảm
).
2
lẻ 1 chẵn = con gái ( Gồm các quẻ: Tốn, Đoài, Ly ).
Nhưng
nếu 3 chẵn = con gái ( Quẻ Khôn ).
Nếu
3 lẻ = con trai ( Quẻ Càn).

dụ:
cha
là 30 tuổi (chẵn), mẹ là 29 tuổi (lẻ), người mẹ mang thai tháng 7 (lẻ). Vậy sẽ
sinh bé gái.
(Chú
ý:
Khi kiểm tra cách tính này với em bé đã sinh để chiêm nghiệm, thì thường
hay tính sai về tháng thụ thai, cho nên ngày xưa tính tháng sanh trước rồi đếm
ngược lại 10 tháng (dù không đủ 10 tháng nhưng vẫn tính đủ). Ví dụ em bé sinh ra
tháng 5 đếm ngược lại tháng 5 là 1, tháng 4 là 2,…đến tháng 8 là đủ 10, tức
tháng 8 người mẹ thụ thai. Để kiểm tra và chiêm nghiệm những em bé đã
sinh).
Đây
là cách tính theo Âm Dương lịch bát quái, rất đúng. Ở trên, ba số chẵn tức là
quẻ khôn (thuần âm = đứa bé gái có nữ tính rất mạnh), còn ba số lẻ tức quẻ càn
(thuần dương = đứa bé trai có nam tính rất mạnh).


thế vợ chồng muốn sanh trai hay gái nên dựa vào phương pháp trên để tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *