Untitled Post

PHÉP
CHỌN THỜI GIAN

Chọn các tháng lành để dựng pháp đàn: Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng
tư, tháng năm, tháng mười một.
 
Ngày lành trong tháng Bạch nguyệt: Mùng hai, mùng ba, mùng bẩy, mùng mười, mười
ba, mười lăm.
 
Ngày lành trong tháng Hắc nguyệt: Từ ngày 16 đến ngày 30.
 
Nếu chuẩn theo Thất Câu Chi Phật Mẫu đẳng kinh: Tiêu tai là từ ngày mùng một
đến mùng tám; Tăng ích là từ ngày mùng tám đến ngày mười lăm; Ái kính là từ
ngày mười sáu đến ngày hai mươi ba; Điều phục là từ ngày hai mươi ba đến hết
tháng.
 
Lại cũng nến theo ngày có Cát tinh trực nhật để hành pháp. Nếu cósao Tỉnh, sao
Dực, sao Tất, sao Đẩu, sao Chủy, sao Vĩ, sao Tâm, sao Quỷ, sao Cơ, sao Thất là
các sao tốt nhất, cầu mọi việc đều được thành tựu. Nếu làm vào ngày có sao tỉnh
thì mọi sở cầu đều thành tựu, lại cả họ hàng quyến thuộc cũng được lợi. Nếu làm
vào ngày có sao Vĩ, sao Đẩu, sao Chủy thì được người khác yêu kính và được tài
vật. Nếu làm vào ngày có sao Sâm thì thì tai ương đều được hóa giải. Nếu làm
vào ngày có sao Cơ thì con cháu được trường thọ. Nếu làm vào ngày có sao Thất
thì sẽ thành tựu những việc tốt đẹp. Nếu làm vào ngày có sao Quỷ thì sẽ được
nhất thiết tối thắng. Nếu làm vào ngày có sao Tâm, sao Phòng thì được khoái
lạc, xứng ý.
 
Phép chọn cát tinh điểm nhãn đó là Mộc tinh cục thuộc Trách Thương, Thủy tinh
cục thuộc Na Hiệt, Kim tinh cục thuộc Cát thiện. Đó là “Tam tinh hòa hợp trực
nhật” (trực nhật ba sao hòa hợp). Nếu làm an tượng khánh tán khoa khi vào những
ngày này thì sẽ được phúc đức tối thượng.
 
Cử hành vào các ngày có 5 sao (theo thứ tự trong Nhị thập bát tú) thứ ba, thứ
sáu, thứ bẩy, thứ mười, thứ mười một, cùng hiệp đồng với mặt trăng thì đại cát.
Cử hành vào các ngày có 4 sao thứ hai, thứ sáu, thứ mười, thứ mười một, cùng
hiệp đồng với sao Thủy thì đại cát.
 
Cử hành vào các ngày có có 4 sao thứ hai, thứ bẩy, thứ chín, thứ mười một, cùng
hiệp đồng với sao Mộc thì đại cát.
 
Cử hành vào các ngày có 3 sao thứ sáu, thứ bẩy, thứ mười, cùng hiệp đồng với
sao Kim thì đại cát.
Cử hành vào các ngày có 3 sao thứ hai, thứ ba, thứ năm thì có thể phá tán tài vật.
Pháp sư nên biết rõ ngày lành tháng tốt, cát tinh thuận hòa mà hành sự, thì dù
chỉ trong khoảnh khắc của một sát na thôi cũng đủ để thành tựu việc an tượng
khánh tán, thu được phúc đức tối thượng, được qua cửa của Chuyển Luân vương,
Đại Quốc vương, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Lại nếu được cát tinh chiếu
diệu thì nhất thiết tai ương chướng ngại đều tiêu tán, đời đời kiếp kiếp được
thành tựu. Thợ thuyền và những người tham gia khác cũng được lợi lạc. Những lễ
vật cúng dường Như Lai còn thừa nên chia đều cho mọi người. Người được hưởng
thì tai tiêu tội diệt. Giáo hóa của pháp sư cũng nhờ đó được lưu hành. Thí chủ
nên quảng kết thiện duyên, tùy theo sức lực mà bố thí vàng bạc, tài lụa, voi
ngựa, xe cộ, dốc lòng nghe lời pháp sư dậy bảo. Pháp sư hoan hỉ, hiền thánh
cũng hoan hỉ. Lại như tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di lấy tiền tài,
phẩm vật, theo sức cúng dường sẽ khiến phúc quả viên mãn. Vào đêm hôm ấy, treo
đèn kết hoa, cử hành ca vũ. Thí chủ và quyến thuộc đứng xung quanh, cung kính
đảnh lễ mạn noa la. Vật phẩm cúng dường trong đàn lễ nên tán thí hêt. Pháp đàn
xong xuôi, tức thì thu dọn đồ vật. Phấn ngũ sắc nên đổ xuống sông. Dùng nước
sạch Cù ma da[1]
 rảy khắp nền đất của đàn tràng rồi quét dọn theo phép. 
Phật thuyết nhất thiết Như Lai an tượng tam muội nghi quỹ kinh hết.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ