NGHI THỨC THỌ TRÌ CHÚ PHỔ AM

Tụng

Lư hương sạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất diêu văn

Tùy xứ kiết tường vân

Thành ý phương ân

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô hương vân cái Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

ÁN LAM (21 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, THUẬT ĐÀ TA PHẠ, ĐẠT MA TA PHẠ, BÀ PHẠ THUẬT ĐỘ HÁM (3 lần)

Phổ cúng dường chơn ngôn:

ÁN NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHẬT RA HỒNG (3 lần)

– Nam mô đại bi hội thượng Phật bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ da v.v…

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ PHỔ AM TỔ SƯ BỒ TÁT

NAM MÔ BÁ VẠN HỎA THỦ KIM CANG VƯƠNG BỒ TÁT

Phổ am tịch cảm diệu ứng từ tế chơn giác chiêu huống Huệ Khánh Đại Đức Thiền sư thích đàm chương.

Khể thủ quy y Phổ Am Sư

Nam hải Quan Âm hóa hậu thân

Thọ Long đắc đạo truyền chánh pháp

Thiên Long nham nội giảng Hoa Nghiêm

Định-Quang pháp tiền tuyên mật ngữ

Từ hóa khai sơn cứu độ nhân

Khẩn Na-La vương hiển thần thông

Hổ Già-La vương trấn oai linh

Ngũ thông đắc đạo thần tiên chúng

Bích-Chi La-Hán tổng lai lâm

Thiên-Bồng Thiên-Du đại nguyên soái

Tam đàn diễm hỏa đại tướng quân

Tứ-Thiên Môn-Vương Tứ Yết-Đế

Nhị thập tứ vị chư thiên binh

Vô số thiên long bát bộ chúng

Bách vạn hỏa thủ Kim-Cang thần

Đô-Thiên lục túy Tôn vương Phật

Sùng-Ninh Đức-Thắng Đại-Chân Quân

Hòa Quang Pháp Thắng đại thiền sư

Long hổ nhị Tiên tả hữu phân

Lăng-Nghiêm hội thượng Phật Bồ tát

Đại bi Lăng-Nghiêm Dược-Xoa thần

Thực quỷ thôn ma chư Thiên Tướng

Tắc hải di sơn Tứ Mục Quân

Tiền truyền hậu giáo Chư Phật Tổ

Điện-Mẫu Lôi Công Thích-Lịch thần

Thiên-Long nham nội hàng ma tướng

Tế tế tham tùy nhất bộ hành

Trì xoa kình chử đà thiết tỏa

Tràng phang sinh tiếc chỉnh như vân

Động diêu kim linh sơn nhạc chấn

Tận giai vân tập tiểu yêu phân

Chư quỷ hiện hình đầu phấn toái

Hát thinh biến hóa nhập vi trần

Chư thượng thiện nhân câu vân tập

Tiền vong hậu hóa cập tiên thân

Văn thinh phúng tụng thích đàm chương

Vụ ủng vân phi giáng đạo tràng

Chí tâm xưng niệm vô tà tưởng

Thiên hạ tà thần bất cảm đương

Hoặc dạ hành hề hoặc tảo khứ

Sơn lâm vọng lượng hữu tinh mị

Chí tâm quy y Phổ Am sư

Tự hữu long thần lai vệ hộ

Hổ-Lang văn tri bôn cao sơn

Ngư-Long thính trước quy hải thủy

Phá tháp miếu đàn vô đạo nhân

Khê động nham nhai thạch khái quỷ

Xà thương hổ giảo cổ độc hại

Lạc thủy đọa thai tịnh tự ải

Ỷ thảo phụ thọ mộc thạch tinh

Bất chánh tà thần tốc hồi tỵ

Nhược bất thuận ngô đại đạo tâm

Thiên-lôi thích-lịch dữ phấn toái

Năng cứu nhân gian bát nạn khổ

Năng giải nhân gian sanh tử uế

Thập sanh cửu tử bịnh nhân hôn

Năng niệm chân ngôn trì tịnh thủy

Đà-la-ni chú giải oan gia

Đại bi thần chú năng an úy

Thành hoàng xã lịnh thổ địa thần

Ủng hộ tham tùy thính xu sử

Ngũ phương tà khí tận tiêu trừ

Tử giả hoàn hồn tang phước huệ

Thần hôn phúng tụng Thích-Đàm chương

Phật đạo hoan duyệt an thần vị

Gia đường trù táo tất an ninh

Thổ địa long thần vô cấm kỵ

Tổ tiên tam đại cập nhân thân

Văn thinh tận đắc siêu thăng lộ

Thiên tinh địa diệu các hồi cung

Tiêu tai giáng phước bất tư nghị

Duy nguyện cổ Phật giáng lai lâm

Tức thuyết Thích Đàm chương diệu cú.

Nam mô Phật đà da

Nam mô Đạt ma da

Nam mô Tăng già da

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát

Nam mô bách vạn Hỏa-thủ Kim-cangVương Bồ Tát.

NGÀN – KIA KIA KIA NGHIÊNG GIÀI

CHE CHE CHE XẺNG NHÈ

TRA TRA TRA THẠC NÒ

TÔ TÔ TÔ THẠN NÒ

BO BO BO PHẠM MÒ

* MÒ PHẠM BO BÒ BO

* NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ

* NÒ THẠC TRA TRÀ TRA

* NHÈ XẺNG CHE CHÈ CHE

* GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA

KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI

– KIA KIA KÊ, KÊ CÚ, CU KỀ, CÚ KỀ CU, KIỂM KIỂU KÊ, KIÊU KÊ KIỀM.

GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA, KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI./..

– CHE CHE CHI, CHI CHÚ, CHU CHÌ, CHÚ CHÌ CHU, CHIỂM CHIỂU CHI, CHIÊU CHI CHIỀM.

NHÈ XẺNG CHE CHÈ CHE, CHE CHÈ CHÉ XẺNG NHE./..

– TRA TRA THƯ, THƯ THỐ, THÔ THỪ, THỐ THỪ THÔ, THIỂM THÔ THI, THÔ THI THIỀM.

NÒ THẠC TRA TRÀ TRA, TRA TRÀ TRÁ THẠC NO./..

– TÔ TÔ TI, TI TỐ, TÔ TÌ, TỐ TÌ TÔ, THẢM TỔ TI, TÔ TI THÀM.

NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ, TÔ TỒ TỐ THẠN NO./..

– BO BO BÂY, BÂY BÓ BO BẦY, BÓ BẦY BO, PHẠM BO BÂY, BO BÂY PHÀM.

MÒ PHẠM BO BÒ BO, BO BÒ BÓ PHẠM MO./..

MÒ PHẠM BO BÒ BO

NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ

NÒ THẠC TRA TRÀ TRA

NHÈ XẺNG CHE CHÈ CHE

GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA

KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI

– KIA KIA KÊ, KỀ CU, CU KẾ, KIỀU KIỀM. KIỀM. KIỀM. KIM KIỀM KIM

NGHIỄNG NGHIÊU NGHÊ, NGHIÊU NGHÊ NGHIỀM.

GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA, KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI./..

– CHE CHE CHI, CHÌ CHU, CHU CHÍ, CHIÊU CHIỀM. CHIỀM. CHIỀM. CHIM CHIỀM CHIÊM.

NGHIỄM NGHIÊU NGHÊ, NGHIÊU NGHÊ NGHIỀM.

NHE XẼNG CHE CHÈ CHE, CHE CHÈ CHÉ XẼNG NHE./..

– TRA TRA THƯ, THỪ THÔ, THÔ THỨ, THÔ THIỀM. THIỀM. THIỀM. THIM THIỀM THIM.

NẪM NO NÊ, NO NÊ NẦM.

NÒ THẠC TRA TRÀ TRA, TRA TRÀ TRÁ THẠC NO./..

– TÔ TÔ TI, TÌ TÔ, TÔ TÍ, TÔ THÀM. THÀM. THÀM. THAM THÀM THAM.

NẪM NO NÊ, NO NÊ NẦM

NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ, TÔ TỒ TỐ THẢN NO./..

– BO BO BÂY, BẦY BO, BO BẤY, BO PHÀM. PHÀM. PHÀM. PHAM PHẠM PHAM.

PHẠM MO MÊ, MO MÊ PHÀM.

MÒ PHẠM BO BÒ BO, BO BÒ BÓ PHẠM MO./..

Ø MÒ PHẠM BO BÒ BO

Ø NÒ THẠN TÔ TÔ TÔ

Ø NÒ THẠC TRA TRÀ TRA

Ø NHÈ XẼNG CHE CHÈ CHE

Ø GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA

KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI.

– KIA KIA KÊ, KÊ CÚ, CU DÈ.

DỊU DÌU, DỊU DÌU, DỊU DÌU, DIU DỊU DIU.

GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA, KIA KÌA KÍA NGHIỄNG GIAI./..

– CHE CHE CHI, CHI CHÚ, CHU DÈ.

DỊU DÌU, DỊU DÌU, DỊU DÌU, DIU DỊU DIU.

NHÈ XẼNG CHE CHÈ CHE, CHE CHÈ CHÉ XẼNG NHE./..

– TRA TRA THƯ, THƯ THỐ, THÔ DÈ,

NẬU NẦU, NẬU NẦU, NẬU NẦU. NÂU NẦU NÂU.

NÒ THẠC TRA TRÀ TRA, TRA TRÀ TRÁ THẠC NO./..

– TÔ TÔ TI, TI TỐ, TÔ DÈ,

NẬU NẦU, NẬU NẦU, NẬU NẦU, NÂU NẦU NÂU.

NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ, TÔ TỒ TỐ THẠN NO./..

– BO BO BÂY, BÂY BÓ, BO DÈ,

MẬU MẦU, MẬU MẦU, MẬU MẦU. MÂU MẦU MÂU.

MÒ PHẠM BO BÒ BO, BO BÒ BÓ PHẠM MO./..

o MÒ PHẠM BO BÒ BO

o NÒ THẠN TÔ TỒ TÔ

o NÒ THẠC TRA TRÀ TRA

o NHE XẼNG CHE CHÈ CHE

o GIAI NGHIỄNG KIA KÌA KIA

ü KIA KIA KIA NGHIỄNG GIAI

ü CHE CHE CHE XẼNG NHÈ

ü TRA TRA TRA THẠC NÒ

ü TÔ TÔ TÔ THẠN NÒ

ü BO BO BO PHẠM MÒ

NGÀN BA TÔ CHA, CHE KIA DE, DẠ LAN HO, A SẮC TRA. TẤT HẢI TRA. LỤ LÔ LỤ LÔ TRA, CHE KIA DE TÓA HA./..

Vô số thiên long bát bộ, bá vạn hỏa thủ kim-cang, tạc nhật phương ngung, kim nhật Phật địa,

Phổ Am đáo thử, bá vô cấm kỵ.

Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát (3 lần).

Phổ Am thần chú

Hỏa thủ kim-cang

Cổ Phật xuất thế phóng hào quang

Quỷ mị tận tiềm tàng

Điễn diệt tai ương

Phước thọ đắc miên trường.

Nam mô Tiêu Tai tăng phước thọ Bồ tát ma ha tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG:

– Bát nhã tâm kinh…

– Vãng sanh tịnh độ thần chú …

– Tiêu tai cát tường thần chú …

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời thường an lành

Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (108 lần).

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần).

Nam mô Đại bi Quán thế Âm Bồ tát (3 lần).

Nam mô Nhật Quang biến chiếu Bồ tát (3 lần).

Nam mô Nguyệt Quang biến chiếu Bồ tát (3 lần).

Nam mô Đạo tràng hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

– Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ Phật A Di Đà

Tức đắc vãng sanh an lạc sát.

Ngã ký vãng sanh an lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Nhất thiết viên mãn tận vô dư

Lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới.

Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh

Ngã thời ư thắng liên hoa sanh

Thân đổ Như Lai Vô Lượng Quang

Hiện tiền thọ ngã Bồ đề ký.

Mông ngã Như Lai thọ ký dĩ

Hóa thân vô số bá câu chi

Trí lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhất thiết chúng sanh giới.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thế

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

TỰ QUY Y PHẬT, ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH, THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO, PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM (1 lạy).

TỰ QUY Y PHÁP, ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH, THÂM NHẬP KINH TẠNG, TRÍ TUỆ NHƯ HẢI (1lạy).

TỰ QUY Y TĂNG, ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH, THỐNG LÝ ĐẠI CHÚNG, NHẤT THIẾT VÔ NGẠI (1 lạy).

Lưu Ý : (chú phổ am còn có thể trị bệnh điên , côn trùng ko dám vào nhà , ma quỉ lánh xa , rất là linh diệu .)

các bạn cũng có thể in cái này ra rồi trì 3 biến chú phổ am vào rồi cho người bị bỏ bùa đeo tức khõi
hình đây có cả tượng phổ am thiền sư nên có sức trừ khữ rất mạnh

còn ko thì in bản chú phổ am bằng phạn tự cũng như nhau cả

普菴咒 (Phổ Am Chú)

此主題相關圖片如下:(Thử Chủ Đề Tương Quan Đồ Phiến Như Hạ)


Vô số Thiên Long Bát Bộ bách vạn Hỏa Thủ Kim Cang – tạc phương ngung – kim nhật Phật địa Phổ Am đáo thử bách vô cấm kỵ.