Trương Công thiên nguyên ngũ ca luận dương trạch.

Trương
Công thiên nguyên ngũ ca luận dương trạch.
Nhân
sanh tối trọng thị dương cơ
Khước dữ thần oanh phước lực tề
Trạch khí bất ninh chiêu họa cửu
Cốt mai chân huyệt quý nan kỳ
Kiến quốc định đô quan trị loạn
Trúc thành trí trấn hệ an nguy
Thí khán điền xá phong doanh giả
Bán thị dương cư ngẫu hợp nghi.
_
Dương cư là nơi con người sinh sống ăn ở nên quan hệ rất trọng, phước lực cũng
giống như phần mộ, trạch khí mà không tốt thì hung họa. Cũng như xương cốt mà
chôn đúng chân huyệt thì phát phước. Nên từ việc kiến đô lập ấp, xây thành đắp
lũy cho đến sự an nguy trị loạn cũng đều chịu ảnh hưởng vượng suy của dương
trạch.
Dương
cư trạch địa thủy long đồng
Bất yếm tiền biên nghị luận trọng
Đản tỉ âm cư nghi khoát đại
Bất tranh tú lệ hỷ tương hung
Đại giang đại hà thâu khí hậu
Quyên lưu trích thủy bất quan phong
Nhữ đắc loạn lưu như chức bạch
Bất phân nguyên vận dã hanh thông.

Phần trước đã nói về sự trọng
yếu của dương cư, ở đây đặc biệt nói phương pháp chọn địa của dương cư và yếu
nghĩa tuyển trạch.
_ Đệ nhứt yếu là đắc thủy; đệ nhị yếu là dương khẩu rộng lớn (đây chỉ về nhà
của hương thôn, không nói nhà trong thành thị) .
Đắc thủy tức thủy bàn ải tinh cần phải ải đến nơi có thủy, nếu có đại giang đại
hà loan hoàn hữu tình thì tài càng lớn, nếu thủy thuộc hệ quyên lưu tích thủy
thì phát tài cũng có giới hạn vậy.
Tài là cái nguồn để dưỡng mệnh nên đệ nhứt yếu là vượng tài, nếu chỉ vượng đinh
mà không vượng tài thì thực bất túc khó để duy trì.
Nếu chu vi của dương trạch đều có thủy thì bất kể thủy tinh đang ở vận nào và
ải đến phương nào cũng đều có thủy để ứng, nên tài nguyên sẽ dồi dào bất tuyệt,
đấy là cuộc tam nguyên bất bại vậy. Tức là câu “Nhược đắc loạn lưu như chức
bạch, bất phân nguyên vận dã hanh thông”.
Đây là bí áo xưa nay ít người biết được, Tương Công phát ngôn khai sáng cho thế
nhân vậy.
Trạch
long động địa thủy tựu tài
Vưu trọng tam môn bát quái bài
Chỉ thủ tam nguyên sanh vượng khí
Dẫn tha nhập ốc thị bào thai
Nhứt môn thừa vượng lưỡng môn tù
Thiểu hữu gia tường bất khả lưu
Lưỡng môn giao khánh nhứt môn hưu
Đại sự hân hoan tiểu sự sầu
Tu dụng môn môn đô hợp cát
Nhứt gia phước lộc vĩnh vô ưu
Tam môn tiên bả chánh môn lượng
Hậu môn phòng môn nhứt dạng trang
Biệt hữu bàng môn tính trắc hộ
Nhứt thông ngoại khí tức phân trương
Thiết nhược tiện môn vô hảo vị
Nhứt môn độc xuất thỉ vi cường.
_ Kiến tạo trú ốc (nhà) hoặc
hàng quán, công xưởng, trường học ,v.v.., không những cần đắc thủy mà còn cần
phải an môn ở vượng phương hoặc sanh phương, bởi dương trạch lấy môn hộ làm
thủy khẩu, lấy đạo hộ làm thủy khí nên rất quan trọng.
Tam môn tức là chánh môn bàng môn và hậu môn, nếu ốc mất nguyên thì cải một
vượng môn hoặc cải một sanh khí môn, hoặc, tại nơi hợp thành môn quyết mà khai
một môn thì có thể chuyển suy thành vượng, nếu ốc đắc nguyên mà cải một suy môn
thì lập tức giảm phước. Đến như thước tấc cũng ảnh hưởng đến cát hung, phải cẩn
thận.
Lại như 1 trạch mà có nhiều môn hộ thì phân xa gần lớn nhỏ, động tỉnh, nóng
lạnh để luận hưng phế, nếu 1 trạch chỉ có 1 môn mà vượng thì toàn mỹ, hoặc
nhiều môn mà đều hợp sanh vượng thì bách phước tụ hội vậy. Nếu có 2 môn sanh
vượng mà 1 môn hưu tù thì cát đa hung thiểu, hoặc 1 vượng 2 suy thì tiểu tấn mà
đại thối. Môn tuy là khí khẩu nhưng cũng kiêm luận chánh hoặc thiên của môn,
xem xét hình cuộc đường ốc hoặc dài, hoặc rộng, hoặc tà, hoặc khúc, đo lường ốc
sâu hay cạn, chánh hay biến mà có thể đoán được cát hung của môn.
Môn
vi trạch cốt lộ vi cân
Cân cốt giao liên huyết mạch quân
Nhược thị cát môn kiêm ác lộ
Toan tương nhập minh(rượu) bất kham châm.
_Môn đắc được khí sanh
vượng thì lộ cũng cần đắc khí sanh vượng, nếu không thì cát hung tương hổ vậy.
Thường hễ dương trạch tại sanh vượng phương hoặc tại phương vị hợp thành môn
quyết khai môn mà đạo lộ cũng tại phương dẫn tấn cát khí thì thập toàn thập mỹ.
Vượng môn chủ chánh tài, sanh khí môn thì chánh tài với thiên tài đều lợi như
nhau
Nội
lộ thường kiêm ngoại lộ khan

Trạch thâm nội lộ thẩm môn lan
Ngoại lộ nghinh thần tính giới khí
Nghinh thần giới khí lưỡng trọng quan.

Đường ở trong trạch là nội
lộ, đường ở ngoài trạch là ngoại lộ, môn lan là giới hạn môn, đối diện triều
cũng là nghinh, thâu dừng lai khí hoặc ngăn trở lai khí là giới, (như vượng
hướng mà ngoài môn có 1 tường cao nằm ngang qua tức là giới khí). Cho nên triều
lộ thì làm nghinh thần, hoành lộ thì làm giới khí (hoành lộ để không có lộ thâu
nhập vào chánh môn của bổn trạch, như vậy mới làm giới khí, nếu tại đô thị
thương quán, diện tiền có mã lộ ngang qua thì không luận làm giới khí
Cánh
hữu phong môn thông bát khí


Tường không ốc khuyết giai nan tị
Nhược ngộ cát phong phước đốn tăng
Nhược ngộ sát phong họa lập chí.

Phương mà tường trống ốc
khuyết thì là phong môn, giống như ao phong của sơn địa, hợp sanh vượng phương
gọi là tường(cát) phong thì tốt, nếu hợp ở phương suy bại gọi là sát phong, chủ
hung họa, cần nhanh chóng chận lấp chỗ trống khuyết vậy
Điệp
điệp cao cao danh kiêu tinh


Lâu đài điện các diệc đồng bình
Hoặc tại thân bàng hoặc diêu ứng
Năng hồi bát khí đáo gia đình
Kiêu áp vượng phương năng thọ ấm
Kiêu áp hung phương tử khí xâm.
_Thường hễ có áp cao ở tại tả
hữu tiền hậu của ốc trạch, hoặc cây cổ thụ, hoặc lâu đài cung điện mà cao ngất
thì đều gọi là kiêu tinh. Kiêu tinh tại sanh phương thì tốt, tại hưu tù phương
thì xấu, nhưng cũng phải tham chiếu hướng tinh với sơn tinh để đoán.
Kiêu tinh tại trong vòng 100 bước thì hồi đối khí của phương, vì vậy mà xa gần
có khác nhau, không nên luận gồm một dạng vậy.

ngang qua thì không luận làm giới khíXung
kiêu xung lộ mạc khinh sai


Tu dử nguyên long nhứt lệ bài
Xung khởi lạc cung vô giá bảo
Xung khởi thiểm cung hóa tác khôi
Trạch tiền bức cận hữu kỳ phong
Bất phân suy vượng dã thành hung
Đài đầu xích chỉ nguy nga khởi
Thái sơn áp đảo hữu hà công.


Đoạn này nói chữ xung là nói về những phương có thủy, còn nói lạc cung thì
chẳng phải nói sơn tọa hậu, mà là đại danh từ của vượng phương vậy; thiểm cung
cũng là đại danh từ của suy vượng, không nên câu nệ.
Dương trạch tại diện tiền có cao phong hoặc có lầu cao áp bức khí thì bất kể có
suy hay vượng cũng đều không tốt.(Tại suy phương thì phạm thượng sơn, tại vượng
phương thì chận tắc vượng khí). 
Thôn
cư khoáng đảng vô quan tỏa


Địa thủy dử môn nhứt đạo biên
Thành hạn điêu cư trì thủy giản
Lộ phong môn kiêu tính đồng quyền
Nhứt đáo phân phòng trạch khí cãi
Nhứt môn thường tác lưỡng môn quyền
Hữu thời nội lộ tác ngoại lộ
Nhập thất tư môn thị ác cơ
Đương biện thân sơ tính viễn cận
Trừu hào hoán tượng xuất thần kỳ.

_Nhứt đáo phân phòng trạch
khí cải là vì đồng một chánh môn mà phóng phương vị của la bàn nhứt biến thì
phương của các môn đều cải biến; đồng thời do phân phòng nên nguyên bổn nội lộ
cũng tác ngoại lộ mà quyền đoán, bởi lấy tư môn của phân phòng làm chủ thể vậy.
Phàm mà môn lộ phong kiêu bất nhất thì phải biện thân sơ viễn cận để quyền
khinh trọng. Trừu hào hoán tượng là chuyển suy qua vượng, bỏ hung tựu cát
Luận
ốc thần từ lễ tối nghiêm


Cổ nhân doanh tạo miếu vi tiên
Phu phụ nội phòng vưu đặc trọng
Âm dương phối hợp trạch căn nguyên.
_ Cổ nhân kiến ốc thường chú
trọng đến tông miếu, đất thờ phụng hương hỏa cần phải cư ở cát phương, người và
thần quỷ đều an thì mới là cát trạch. Còn phân phòng thì quan trọng nhất là
phòng ngủ của phu phụ hoặc là phòng của gia trưởng; nơi nào khinh nơi nào
trọng, nơi nào cát nơi nào hung thì căn cứ theo trạch mệnh của ốc mà quyền xét 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *