Untitled Post

TÍNH SỐ NĂM SANH TỐT XẤU 
(Nam nữ xem chung)

Cân lượng theo năm sanh 
Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ – Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ
– Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ – Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ – Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ 

Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ – Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ
– Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ – Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ – Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ 

Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ – Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ
– Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ – Giáp Dần: 1lượng 2 chỉ 

Đinh Mẹo: 0 lượng 7 chỉ – Kỷ Mẹo: 1 lượng 9 chỉ
– Tân Mẹo: 1 lượng 2 chỉ – Quý Mẹo: 1 lượng 2 chỉ – Ất Mẹo 0 lượng 8 chỉ 

Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ – Canh Thìn: 1 lượng 2
chỉ – Nhâm Thìn 1 lượng 0 chỉ – Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ – Bính Thìn: 0 lượng 8
chỉ 

Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ – Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ –
Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ – Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ – Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ 

Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Ngọ: 0 lượng 8
chỉ – Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ – Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ – Mậu Ngọ: 1 lượng 9
chỉ 

Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ – Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ
– Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ – Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ – Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ 

Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ – Giáp Thân: 0 lượng 5
chỉ – Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ – Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ – Canh Thân: 0 lượng 8
chỉ 

Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ – Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ –
Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ – Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ – Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ 

Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ – Bính Tuất: 0 lượng 6
chỉ – Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ – Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ – Nhâm Tuất: 1 lượng 0
chỉ 

Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ – Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ
– Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ – Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ – Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ 

Cân lượng theo tháng sanh 
Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ 
Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ 
Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ 
Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ 
Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ 
Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ 
Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ 
Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ 
Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ 
Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ 
Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ 
Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ 

Cân lượng theo ngày sanh 
Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ 
Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ 
Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ 
Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ 
Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ 
Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ 
Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ 
Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ 
Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ 
Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ 
Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ 
Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ 
Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ 
Ngày mười chín 0 lượng 5 chỉ 
Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ 
Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ 
ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ 
Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ 
Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ 
Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ 
Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ 
Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ 
Ngày hai mươi tám: o lượng 8 chỉ 
Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ 
Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ 

Cân lượng theo giờ sanh 
Giờ Tý: 1 lượng 6 chỉ 
Giờ Sửu: 0 lượng 6 chỉ 
Giờ Dần: 0 lượng 7 chỉ 
Giờ Mẹo: 1 lượng 0 chỉ 
Giờ Thìn: 0 lượng 9 chỉ 
Giờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉ 
Giờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉ 
Giờ Mùi: 0 lượng 8 chỉ 
Giờ Thân 0 lượng 8 chỉ 
Giờ Dậu: 0 lượng 9 chỉ 
Giờ Tuất: 0 lượng 6 chỉ 
Giờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ 

PHÉP TÍNH NHƯ DƯỚI ĐÂY 
Thí dụ: 
Người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mùng
Một, giờ Tý. Xem ở bài trên thì Giáp Tý được 1 lượng 2 chỉ, tháng Giêng được 0
lượng 6 chỉ, ngày mùng một được 0 lượng 5 chỉ, giờ Tý được 1 lượng 6 chỉ. Rồi
cộng chung lại như dưới đây:

Code:

sanh năm Giáp Tý : 1 lượng 2 chỉ 
sanh tháng Giêng : 0 lượng 6 chỉ 
sanh ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ 
sanh giờ Tý : 1 lượng 6 chỉ 
__________________ 
Tổng cộng : 3 lượng 9 chỉ 

Đoạn xem lời giải lập thành dưới đây, tìm đến
lời giải chỉ số 3 lượng 9 chỉ thì sẽ được hiểu vận mang trong một đởi nên, hư,
tốt, xấu,…

LỜI GIẢI

2 lượng 2 chỉ 
Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở linh đinh,
quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì
số mạng vậy. 

2 lượng 3 chỉ 
Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó nên
được. Chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực. 

2 lượng 4 chỉ 
Số này suy ra không có phước lộc gia đình, khó
gầy nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương
cầu thực tới già mà thôi. 

2 lượng 5 chỉ 
Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy
dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, mot65 đời khổ
sở, chỉ tự mình tìm sống mà thôi. 

2 lượng 6 chỉ 
Số này trọn đời khốn khổ, một mình mưu tính công
việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới hầu được
đủ ăn và may ra lúc già mới được thanh nhàn. 

2 lượng 7 chỉ 
Số này một đời làm công việc ít có được người
khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông làm chủ trương cho.
Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn cũng chẳng có gì hay cả. 

2 lượng 8 chỉ 
Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về
sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay
là không đổi họ thì cũng phải dời đổi di cư tới đôi ba lần. 

2 lượng 9 chỉ 
Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hạnh
thông, dầu có công danh thì cũng trễ muộn, phải tới ngoài bốn mươi tuổi mới có
thể đặng an nhàn, nhưng phải dời đổi nhà cửa hay là đổi họ mới hay. 

3 lượng 0 chỉ 
Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm
cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện, thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút
đỉnh thôi. 

3 lượng 1 chỉ 
Số này cũng vất vả lao đao vì sanh kế, khó nhờ
sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là
đặng đủ ăn đủ mặc. 

3 lượng 2 chỉ 
số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công
việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên
thì sự ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc sẽ hạnh thông. 

3 lượng 3 chỉ 
Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó
thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp
vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tấn phát đặng nhiều. 

3 lượng 4 chỉ 
Số này có khước đức tăng đạo, phải xa quê hương
cha mẹ mà xuất giá nương cửa Phật, hằng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên
mãn. 

3 lượng 5 chỉ 
Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu
toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai phải
chờ khi vận tới rồi mới no đủ hơn xưa. 

3 lượng 6 chỉ 
Số này một đời chẳng cần lao lực chi lắm, một
tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa, vì sớm có ngôi phước
tinh thường chiếu tới mạng mình, mặc dầu cho làm qua trăm bề đều đặng thành
đạt. 

3 lượng 7 chỉ 
Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp
sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rằng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại
thì rành rành đó, mà lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ. 

3 lượng 8 chỉ 
Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ,
tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ đặng phú quý vinh hoa. 

3 lượng 9 chỉ 
Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt,
làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng
như giấc mộng. 

4 lượng 0 chỉ 
Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải
chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả. 

Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý. 

4 lượng 1 chỉ 
Số này là người tài ba lỗi lạc, công việc trước
sau chẳng đồng nhau; từ nửa đời sắp lên lai cọ phước tiêu diêu, chớ chẳng như
xưa kia vận chưa đạt. 

4 lượng 2 chỉ 
Số này sẽ được nhiều thoả nguyện. Từ nửa đời
người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát. 

4 lượng 3 chỉ 
Số này là người tánh rất thông minh, làm việc
lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn,
chẳng cần phải lao lực mà tự nhiên đặng hạnh thông. 

4 lượng 4 chỉ 
Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu
làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. Tuy rằng lúc
trẻ cung Tài Bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn. 

4 lượng 5 chỉ 
Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ,
mà sau này cũng phải bôn ba; số hiếm hoi con cái vì khó nuôi; anh em cốt nhục
cũng ít đặng phù trợ giúp sức. 

4 lượng 6 chỉ 
Số này đi đâu cũng đều đặng hạnh thông, nhứt là
đổi họ dời nhà lại càng thịnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn. Từ nửa
đời cho tới lúc già đồng một mực trung bình. 

4 lượng 7 chỉ 
Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú
quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại. 

4 lượng 8 chỉ 
Số này, tuổi trẻ cũng như lúc tuổi lớn, cũng
chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc
già rồi mới đặng đôi phần an khương. 

4 lượng 9 chỉ 
Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy
nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng. 

5 lượng 0 chỉ 
Số này hằng ngày chỉ lao lực về đàng công danh
tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc; tới già có ngôi Tài Tinh
chiếu mạng sẽ đặng an nhàn. 

5 lượng 1 chỉ 
Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn
phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý,
gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ. 

5 lượng 2 chỉ 
Số này trọn đời hạnh thông, việc gì cũng hay,
chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức; sự
nghiệp hiển đạt. 

5 lượng 3 chỉ 
Số này xem ra khí tượng chơn thật, nghiệp nhà mà
đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú
quí. 

5 lượng 4 chỉ 
Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao,
học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước
trên đời. 

5 lượng 5 chỉ 
Số này lúc trẻ hằng bôn ba trên đàng danh lợi,
nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước loc65 sẽ tới như nước chảy
lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển. 

5 lượng 6 chỉ 
Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời
phước lộc; nếm đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi thì cuồn cuộn, an ổn và phong
hậu. 

5 lượng 7 chỉ 
Số này phước lộc dẫy đầy, mọi sự hạnh thông,
quang hiển mẹ cha,oai vọng chấn dương, người đều kính trọng, riêng chiếm bầu
xuân. 

5 lượng 8 chỉ 
Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao,
phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều đủ, danh lợi kiêm toàn. 

5 lượng 9 chỉ 
Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh
cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có phận đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang. 

6 lượng 0 chỉ 
Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh
quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả. 

6 lượng 1 chỉ 
Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự
nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng. Dầu chẳng được quan sang, chắc cũng là một nhà
phú hộ. 

6 lượng 2 chỉ 
Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh
hiển mẹ cha, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa, mọi đường đầy đủ. 

6 lượng 3 chỉ 
Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu
sang cực phẩm, toại danh thiên hạ; phước lộc phi thường, gia đình vinh hiển. 

6 lượng 4 chỉ 
Số này phú quí vinh hoa, ít ai bì kịp; oai quyền
lộc vị, không kẻ sánh bằng. Áo tía đai vàng, ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh
phúc. 

6 lượng 5 chỉ 
Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao
giúp nước, công cả yên dân; chức trọng trào đình, giàu sang tột bực, vang danh
thiên hạ. 

6 lượng 6 chỉ 
Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn
thiên hạ, quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử. 

6 lượng 7 chỉ 
Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên
gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hạnh thông hoàn
hảo. 

6 lượng 8 chỉ 
Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó
nhọc, gia tư có muôn vàng; nhưng mười năm sau chẳng có như hồi trước, căn cơ tổ
nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão. 

6 lượng 9 chỉ 
Số này là một vì sao y lộc ở nhơn gian, một thân
phú quí, mọi người đều kính nể. tóm lại, là phước lộc do tự trời định, an hưởng
vinh hoa trọn đời. 

7 lượng 0 chỉ 
Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải
sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã đinh sẵn y lộc phong danh, một đời vinh
hiển giàu sang. 

7 lượng 1 chỉ 
Số này sanh ra rất khác với người thường, công
hầu khanh tướng đều đặng hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái
lạc, cực phẩm hưng long. 

HẾT 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ