Daily Archives: Tháng Sáu 22, 2022

Tứ Phủ Chầu Bà ( Tín ngưỡng thờ tứ phủ )

TỨ PHỦ CHẦU BÀ Cũng như các vị Chúa Mường , các vị Chầu Bà trong Tứ Phủ cũng là những người phụ nữ nhân đức hay các nữ tướng có công với dân với nước nên khi từ trần được nhân dân thờ phụng và được tôn thành các vị Chầu Bà trong Tứ […]

Tam vị chúa Mường

Tam vị chúa Mường Trên Toà Sơn Lâm Sơn Trang có 18 Chúa Bói,12 Chúa Chữa, nhưng khi hầu đồng , chỉ thỉnh ba vị tối thượng gọi là Tam Vị Chúa Mường , ba vị Chúa này là những người phụ nữ nhân đức , cả đời làm việc phúc giúp dân chúng và […]

0988611829
Liên hệ