pháp sư khoa nghitổng hợp

Khoa lễ tam phủ đối khám

Khoa lễ tam phủ đối khám

Hương phụng hiến, cúng dàng đỉnh lễ thập phương
Tam bảo tiền, tam phủ công đồng chư đại đế, Vạn linh động dám đẳng vô biên.
Thập điện minh vương diêm la, chúa lục tào thưởng bạc thượng thư viện thụ thử
thành, tâm tùy khẩn đảo, kiền kỳ uy dức giáng hương duyên, U hiển thoát khiên,

* Thiết dĩ pháp chuyên tức khải. Tịnh cúng phu
chần, duy Bài Biện dĩ trang nghiêm, khủng vãng lai chi vế trược, bằng tư pháp
thủy đẳng trừ trần căn. Giáo hữu tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng 

– Bích ngọc chản trung hàm Tố Nguyệt 
– Lục Dương chi thượng tán chân châu 
– Kim tương nhất trích sái đàn tràng,
– Cẩu uế tinh đàn tất thanh tịnh,
– Án bắc đế tra thiên thần la na Địa Tra Sa hạ
(3 lần) 

* Thiết dĩ, hướng phún kim lư, Tường yên Liêu
nhiễu, Cửu thiên đăng minh, Ngọc chản thủy diệm huỳnh hoàng Vu Tam giới, dĩ Kim
phần Hương kiến Thành cúng dàng,

– Thập phương vô lượng thường trụ tam bảo,
– Hương cúng dàng, thiên phủ linh, Thiên tôn kim
quyết Ngọc hoàng thượng đế, đông cực thanh hoa đại đế, nam cực trường sinh đại
đế, Tây cực hạo linh đại đế, Bắc âm phong đô đại đế, Diêm la thiên tử thập điện
minh vương, địa phủ trư tư nhất thiết thánh chúng, cúng dàng thủy phủ chí tôn,
phù tang cam lêm đaị đế , thủy phủ thiên long chúa, Bát hải long vương cửu
giang tứ độc thủy phủ động đình, thủy phủ long tinh, nhất thiết thánh chúng phổ
cập minh tư chúa để thập nhị tào quan, khám vấn từ tụng điểm lực tào quan chúa
sinh chúa tử án bạc tào quan, kiểm tội phúc thiện ác tào quan, khan ngục hình
khảo, kinh lược tào quan, âm cảnh chủ nhất thiết thánh chúng, cập tiền sinh kim
xinh, oan gia trái chủ, phụ mệnh khiếm tài, cửu thù chấp đối đẳng chủ hoạch
hồn, gia đường hương hỏa viễn cận tông thân, môn thừa hộ úy, cấm kỵ đẳng thần
thiết uy linh đồng thùy chiếu giảm, tức hữu Việt Nam quốc …, huyện xã phường …
tên tín chủ, Đẳng tình kỉ chì vì (xuân hạ thu đông ) Tiết sự thiết khủng tộc
bất an. Hoặc do tổ tiên mỗi bị quá khiên, vọng hành tố tụng hoặc tòng thời
kiếp, thương cập kim xinh, kiểm kỳ tội mắc kỳ oan, thuyết kỳ hình nhi đối, kỳ
tụng, đa đa nghiệp trướng, nhất nhất khiên vưu, tiếp phán phân minh. Vô di hào
pháp, cung bằng đại giác, khải thiện đàn nghi, tấu.

Thượng đế dĩ giai thông, chư minh vương nhi động
giám, tam cung đại đế, lục viện tào liêu, chiếu nghiệp cảnh dĩ phân minh, cứu
khổ nguyên nhi biện bạch, tra khám tổ tiên viễn cận câu lai, oan trái đẳng hồn,
áp phó đàn duyên, đối đồng phân giải, tụng hoặc vô hữu chương thiện ác dĩ vô
tư, tội nhược kinh nhược trọng, tiềm tài nhi bất tác.

Phục vọng. Hồng từ động trạch, đại đức bang đà,
sích nhi bạn dĩ hòa hưu, cứu đẳng hồn chi siêu độ, khám tức đình tụng, tức giải
tỷ vô biên, nghiệp trướng đoạn trừ, oan dĩ tội dị tiêu, nhất thiết tố triền,
đốn thích minh dương câu lợi, phức cập hàm tiêm, ngưỡng vọng thánh thông, phủ
lâm giáp tịnh, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng 

– Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh, 
– Tam phủ thánh đế nguyện văn chi,
– Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì 
Nguyện tại kim thời lai giáng phó. Nam
Bộ Bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá (3 lần)

* Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương
dĩ kính. Chúng đẳng kiến thành, thượng hương nghinh thỉnh.

* Nhất tâm phụng thỉnh. Uy thức thịnh trầm trần,
lợi lợi hiệu từ tôn, công đức trang nghiêm, đăng đăng, nguy nguy, xung giáo
chủ, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật chư đại bồ
tát.

– Duy nguyện hoàng thùy lân mẫn, Quảng Bá từ bi
giáng phó đàn tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Di la ngọc cảnh nguy nguy kim quyết diêu huyền
cung đao lợi chung cung, đăng đăng giáo đài thông bích hán, 

Cung duy thiên phủ chí tôn, cao thượng linh
thiên ngọc hoàng thượng đế, tam thập tam thiên thiên đế, vô sắc giới chung, tứ
không tứ thiên, thiên đế sắc giới tứ thuyền nhất thập thiên, thiên đế, dục giới
thiên chung, lục thiên, thiên đế thiên phủ chư, nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: tế khổ lưu ân, hiếu sinh bá đức
giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh. Diêm la điện thượng,
nguyệt kỳ khán tội ư từ vương, địa phủ đài tiền doãn tứ thân, oan ư thánh đế:

Cung duy: Địa phủ chí tôn bắc âm phong đô đại
đế, ngũ nhạc ngũ đế, thiên thánh đế, minh phủ thập điên từ vương, phổ cập lục
viện, thượng tư giám quan, hiệu lượng công đức ký định tào quan, tra khám đông
vấn tụng, điển lục tào quan chúa sinh chúa tử, vận ách tào quan, kiểm sát tội
phúc thiện ác tào quan, điểm khám hình ngục, kháo kinh tào quan, địa phủ chư tư
nhất thiết thánh chúng. Duy nguyện: Xích khiên trừ họa, tức khổ đình toan, dáng
phó đạo tràng, chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh, Tinh cung hiệu hiệu,
hoàng thi hoài hải chi ân ba, bối quyết trùng trùng lợi tế, giang hà chi đức
trạch.

Cung dung: thủy phủ chí tôn, phù tang cam lâm
đại đế, đại thiên long chúa, bát hải long vương, cửu giang tứ độc, hoài hải
long vương thủy phủ động đình tinh quan thủy giới, thủy phủ trư tư nhất thiết
thánh chúng. Duy nguyện: tiêu tai giải ách, xả họa trừ khiên, giáng phó đạo
tràng chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh: Uy nghiêm cự trắc, đốn
trừ nhân ngã câu vong, diệu trí lan lường, giải thích oan khiên nhi bình đẳng,
địa phủ điều hoàn tục trái phán quan, cập tiền khiên kim thế oan gia trái chủ,
phụ mệnh khiếm tài, cừu thù chấp đối đằng hồn, giữ phù cao thượng tong thân,
quyết thuộc gia đường hương hỏa, môn thừa hộ úy, cấm kỵ đẳng nhất thiết uy linh
tùy tòng bội chứng 

Duy nguyện: Thảo thừa phật lực giáng phó đạo
tràng chứng minh công đức.

Thượng lai triệu thỉnh. Ký mộc quang lâm, an tọa
chân ngôn, cảnh đường trì tụng.

– Tam phủ thánh hiền la, pháp tịch 
– Trư tư bộ chúng giáng đàn duyên,
– Tùy kỳ khẩn đảo vi khải cần 
– Phủ tứ uy quang an phát tọa.
– Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
– Án cha ma la sa ha 
Thượng lai an tọa chân ngôn, tuyên dương dĩ
kính, nhiếp bị tịnh cúng hương hoa, đăng trà quả thực, thượng hiến thánh từ,
phủ thùy lạp thụ, chúng đẳng kiền thành, thượng hưởng phụng hiến. ( Chú biến
thực cam lộ thủy …)

– Vô lượng nhân nhất thiết cúng.
– Phổ thì pháp giới trư quần sinh, 
– Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng
– Duy lăng thành tựu phật công đức, án nga nga
lẳng tam bà phạ phiệt nhật la hộc( 3 lần ) 

* Cung văn, huyền cung đăng đăng duy cao nhi thính
thực tỷ. Âm phủ minh minh, đảo khẩ thông nhi cầu tất ứng, hạ thiên công trí tạo
hóa, ăn lăng vật bản hồ thiên, thừa tổ đức dĩ sinh nhân, lãi nhân do tự bổ, dĩ
nguyện thanh lưu khiết đàng đầm tịnh thủy, trừng sai chương hưởng dĩ vô tư,
niệm khuất thân chi hữu hệ, Kim ( vong linh) tín chủ thiết niệm phao sinh trược
thế, úy dĩ phàm phu thần hồn lan miễn ưu khiên vưu, u hiển muội minh ư họa
phúc, văn tào khủng động, thiết lự thiểu an đối hậu duệ nhị doanh khuy, cảm
tiên linh nhi lưu trợ, kim bằng bốc xuất, do bị tổ tiên (đọc tên vong) tiền vi
ác nghiệt, phiền đa hậu phụ tội căn thâm trọng, nhất nhất kết thành oan trái,
khúc nhi tuần lý tư tình, hoặc dĩ vi vô nhị vọng hành giá tụng tịnh cặp tử tôn,
hoàn đồ toàn tộc thân quyến bàng hoàng dã đan khổn dĩ thủ trầm, vọng thánh
thính như quản sát.

Phục nguyệt: Động giám thùy hu, bá đức khoan
nhân duy tế khổ hách khiên chi niệm, phổ cộng đức trừ họa thi, ái nhân lợi vật
tri tâm, cách kỳ an tịnh tiêu không, miễn cẩn lưu ứ trác tụng, đình bãi tức
hưu, khảo kinh ư hình nhân, vọng ô chứng hiệu duy tiêu oan trái, cửu thù nhi
đoạn liễu, minh dương nhi lợi tồn một quân an, tiên linh tổ lễ, dĩ siêu thăng
hậu tử tôn cát khánh, vị kim sự ý, cụ hữu đầu từ, hạnh đối quang, khuất thùy
thông thính.

Ngưỡng duy :
– Thiên phủ chư tiên, thiên chúa thánh đế. Ngụ
tiền.

– Địa phủ diên la thiên tử thánh đế, ngự tiền 
– Thủy phủ đại thiên, long chúa bát hải long
vương tiền. Nguyện thùy giám sát, kim hữu trạng văn, cẩn đư tuyên đọc.(tụng bát
nha hồi hướng)

Lễ tất

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0988611829
Liên hệ