Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi TÂN
DẬU (nam mạng )
Sanh năm 1921 đến 1981 và
2041
Cung ĐOÀI. Trực MÃNG. Mạng
THẠCH LƯU MỘC ( cây lựu đá). Khắc
BÍCH THƯỢNG THỔ. Con nhà
THANH ĐẾ ( cô quạnh)
Xương CON GA.Ø tướng tinh CON
CHÓ.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Tân dậu số mạng như vầy
Là cây lựu đủ cung càn chẳng
sai
Đông xuân sanh đặng thời may
Suốt đời thong thả gặp may
tới hoài
Hạ thu lỗi số chơi vơi
Dù cho giàu có cũng lo cũng
buồn
Tánh người vui vẻ dễ thương
Hai bàn tay trắng tạo nên cơ
đồ
Tân dậu tâm tánh thật thà
Gặp người hung dữ thì ta nhịn
liền
Nhiều lúc làm có của tiền
Cũng đều tan rã chẳng yên khó
cầm
Tiền vận nhà cữa chẳng yên
Hậu vận gia đạo mới yên an
hòa.
*
* Phụ giải tổng quát : Số
người tuổi tân dậu phần đông là người nhân hậu có đạo đức, thật thà nhưng tâm
trạng thường có những chuyện buồn vô cớ. Lúc nào cũng là người làm ra tiền của
nhưng không giữ được khiến phải tan theo thời vận mà hết. Tuổi này ngoài bốn
mươi mới an cư lạc nghiệp. Số này (bạch thủ thanh gia ) chớ không nhờ anh em họ
hàng gì cả. Người sau có thể đi tu, số thọ đến 79 tuổi nên thờ phật và dùng
trai lạc thì tốt.
* Đoán vận mạng cho tuổi QUÝ
DẬU (nam mạng )
Sanh năm 1939 đến 1993 và
2053
Cung CHẤN. Trực THÀNH. Mạng
KIẾM PHONG KIM ( gươm vàng). Khắc
PHÚC ĐĂNG HỎA. Con NHÀ BẠCH
ĐẾ ( cô quạnh)
Xương CON GÀ. Tướng tinh CON
ĐƯỜI ƯƠI.
*
Ông Tử Vi độ mạng
THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Luận xem số mạng con gà
Mạng kim cung chấn ráng tìm
thì ra
Số này bất luận là ai
Mùa thu sanh thuận đó ai dám
Nhưng mà nhiều kẻ hiền lành
Ít ai ở dữ gi­an manh bạo
tàng
Hậu vận có của mới an
Tiền vận làm có của kho chẳng
còn
Hai dòng cha mẹ mới an
Không thì chồng vợ khó toan
một đời
Năm xưa tận khổ đã thường
Vận sau bốn chín trời ban
phước lành
Anh em xung khắc hay vầy
Cô bác có của ta đây chẳng
màng
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
quý dậ phần đông giàu thì tột đỉnh còn nghèo thì nghèo xác mùng tơi chế không
lưng chừng như các tuổi khác. Nếu ai thuận sanh nhằm mùa thu và đông thì được
phần giàu sang phú túc có kẻ hầu, người hạ. Nhưng số không nhờ cha mẹ họ hàng
tự tay làm nên sự nghiệp mới hay. Lập nghiệp phương xa thì mới tốt tiền vận khổ
hơn đến 49 tuổi trở đi thì nhờ phước lộc giàu to số trường thọ đến 83 tuổi.
* Đoán vận mạng cho tuổi ẤT
DẬU ( nam mạng )
Sanh năm 1945 đến 2005 và
2065
Cung KHẢM. Trực chấp. Mạng
TUYỀN TRUNG THỦY ( nước trong giếng).
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con
nhà XÍCH ĐẾ ( cô quạnh)
Xương CON GÀ . Tướng tinh CON
KHỈ.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*
THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đinh dậu cung tốn tuổi ta
Lửa ở dưới núi cháy hoài ngày
đêm
Mùa xuân, mùa hạ sanh ra
Đặng sanh sung sướng làm nên
chức quyền
Thu đông lỗi số tự nhiên
Hỏa bị thủy khắc đảo điên cực
hoài
Số này trung vận bôn ba
Khá rồi tan rã khiến ta chưa
cầm
Hậu vận mới đặng an tâm
Dư ăn dư để của cầm khỏi rơi
Số này vận mạng đổi dời
Xa quê xa xứ ở thời mới an
Bụng người cũng có tánh linh
Nghi đâu có đó thiệt tình
chẳng sai
Số tuổi lòng dạ thẳng ngay
Của rơi không lượm gặp người
chỉ cho
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
này là số tuổi hiền lương tâm đạo, biết trọng lẽ phải, nên thường có quới nhơn
độ trì, người lại có giác quan thứ sáu, thường hay nghi đâu có đó, số này sanh
nhằm xuân và hạ thì giàu có. Tuổi này tuy vậy mà phải chịu lao đao lúc nhỏ
người giỏi có tài hơn người, có lòng quảng đại, lại có thiên tư giỏi. Người có
can tu, nên dùng trai lạc thì tốt
* Đoán vận mạng cho tuổi ĐINH
DẬU ( nam mạng )
Sanh năm 1957 đến 2017 và
2077
Cung TỐN trực BEá. Mạng SƠN
HẠ HỎA ( lửa dưới núi ). Khắc THÍCH
LỊCH HỎA. Con nhà XÍCH ĐẾ (
cô quạnh )
Xương CON GÀ. Tướng tinh CON
KHỈ
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đinh dậu cung tốn tuổi ta
Lửa ở dưới núi cháy hoài ngày
đêm
Mùa xuân, mùa hạ sanh ra
Đặng sanh sung sướng làm nên
chức quyền
Thu đông lỗi số tự nhiên
Hỏa bị thủy khắc đảo điên cực
hoài
Số này trung vận bôn ba
Khá rồi tan rã khiến ta chưa
cần
Hậu vận mới đặng an tâm
Dư ăn dư để của cầm khỏi rơi
Số này vận mạng đổi dời
Xa quê xa sứ ở thời mới an
Bụng người cũng có tánh linh
Nghi đâu có đó thiệt tình
chẳng sai
Số tuổi lòng dạ thẳng ngay
Của rơi không lượm gặp người
chỉ cho
*
*Phụ giải tổng quát :tuổi này
là số tuổi hiền lương có tâm đạo, biết trọng lẽ phải, nên thường có quới nhơn
độ trì, người lại có giác quan thứ sáu, thường hay nghi đâu có đó, số nào sanh
nhằm xuân và hạ thì giàu có. Tuổi này tuy vậy mà số phận phải chịu lao đao, lúc
nhỏ người giỏi có tài hơn người, có lòng quảngđại, lại có thiên tư giỏi. Người
có căn tu, nên dùng trai lạc thì tốt.
*Đoán vận mạng cho tuổi KỶ
DẬU(nam mạng )
Sanh năm 1909 đén 1969 và
2029
Cung KHÔN. Trực CHẤP. Mạng
ĐẠI TRẠCH THỔ( đất nhà lớn). Khắc
THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà
HUỲNH ĐẾ( quan lộc).
Xương CON GÀ tướng tinh CON
THỎ.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Kỷ dậu mạng thổ cung khôn
Đại trạch đất lớn ở thì say
Thìn, tuất, sửu, mùi chẳng
chê
Tỵ ngọ sáu tháng đặng bề an
thân
Thu đông hưu tù phân vân
Hai mùa làm đặng công thần
cũng lo
Số này lúc nhỏ lao đao
Hậu vận sung sướng phong lưu
thanh nhàn
Tánh tình ngay thẳng chẳng gi­an
Lại thêm có số tu hành, thọ
thân
Tha phương lập nghiệp mới nên
Cửa nhà an ổn, gia môn thuận
hòa
Số này hưởng lộc tuổi già
Cũng như áo gấm lại càng thêm
hoa
*Phụ giải tổng quát : Số tuổi
kỷ dậu, tuy giàu có nhưng phần tâm trí lúc nào
cũng cực lo lắng nhiều mà thụ
hưởng chẳng được bao nhiêu. Nếu người nào sanh
vào ban ngày thì cũng tốt.
Tuổi này lúc nhỏ bôn ba, vẫy vùng mới đủ ăn , nhưng
cũng chẳng được yên số cực
nhiều sướng ít.’
Tuổi từ bốn mươi trở đi thì
mới được thanh nhàn hậu vận được hiển đạt. Người thiệt

thà, không dối trá lại có căn
tu nên trường thọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ