Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM
THÌN ( nam mạng )
Sanh năm 1952 đến 2012 và
2072
Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng
TRƯỜNG LƯU THỦY ( nước chảy dài ).
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con
nhà HẮC ĐẾ ( trường mạng )
Xương con rồng tướng tinh con
chó sói.
*
Ông Tử Vi độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
nhâm thìn số mạng như là
Trường lưu mạng thủy chảy
hoài luôn luôn
Lỗi số xuân hạ phải buồn
Giàu sang cũng mệt khổ thân
cực hoài
Thu đông sanh đặng thời may
Như cá gặp nước như rồng gặp
mây
Đàn ông thuận số can Nhâm
Số người quyền tước không thì
cũng ông
Đặng sanh là số tự trời
Nhờ trời phật độ mới toàn
mạng thay
Số phải đợi vận làm giàu
Hạn quá bốn chín lên cao lần
lần
Phước dư trời báo thiện nhơn
Thọ khương phú hậu duyên xuân
một nhà
*
* Phụ giải tổng quát : Số này
là số giàu có nhưng thể xác không được sung sương. Chỉ trừ người nào sanh thuận
mùa đông và thu thì cuộc đời gặp may nhiều rủi ít, khi thuận mùa sanh thì đời
lên như diều gặp gió, có câu nam nhâm nữ quí.
Đàn ông can nhâm thì phần
đông được tốt số, hơn nữa nếu sanh vào ban ngày thì dễ nuôi hậu vận lại được
vinh hiển, tánh tình của tuổi nhâm thìn người cương trực ngay thẳng mà hiền
lương. Số lúc nhỏ vất vả lớn lên có vợ giàu sang tuổi từ 49 thì giàu có ít ai
sánh kiệp. Nhơn duyên lại có phần trắc trở, hai lần thay đổi sau mới yên
nhà.
* Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP
THÌN ( nam mạng )
Sanh năm : 1904 đến 1964 và
2024
Cung CÀN. Trực PHÁ. Mạng PHÚC
ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ ). Khắc XOA
XUYẾN KIM. Con nhà BẠCH ĐẾ
(phú quý )
Xương CON RỒNG. Tướng tinh
CON RẮN
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Giáp thin số mạng may thay
Tuổi cùng với mạng hợp hòa
thuận sanh
Thu đông sanh ra khổ hèn
Xuân hạ sanh đặng như đèn
sáng trưng
Trai thì vui vẻ đào hoa
Tánh thì hiền hậu,không hay
gi­an tà
Thuận sanh sung sướng biết
bao
Lỗi số cực nhọc gi­an lao lắm
lần
Ví như cờ bạc đánh thua
Về nhà lo lắng như cua gãy
càng
Số này trước ngắn sau dài
Vợ chồng thay đởi ba lần mới
yên
Số phải tu niệm ăn chay
Sống lâu hưởng phước lộc trời
ban cho
*
*Phụ giải tổng quát : Giáp
thìn là số người may mắng vì tuổi và mạng tương cho nên cao số làm ăn có quới
nhơn giúp đỡ, số này không giàu thì cũng sang, số lại được trường thọ và có số
đào hoa cho nên phải nhiều lần thay đổi vợ chồng mới thành gia thất ít lắm cũng
ba lần. Phần đông thì tài lộc đủ dùng trở về già mới được hiển vinh. Nếu có tu
niệm thì phước lộc được tặng thêm. Sau này côn cái đột ngột đủ lại được nhờ. Số
có chơn tu nên cữ ăn thịt chó, mèo, ngựa, rùa, nên dùng trai lạc mỗi tháng sáu
hoặc mười ngày là tốt.
* Đoán vận mạng cho tuổi CANH
THÌN ( nam mạng )
Sanh năm 1940 đến 2000 và
2060
Cung CÀN. Trực BÌNH. Mạng
BẠCH LẠP KIM ( vàng chân đèn). Khắc
PHÚC ĐĂNG HỎA. Con nhà BẠCH
ĐẾ ( trường mạng ).
Xương CON RỒNG. Tướng tinh
CON LẠC ĐÀ.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Canh Thìn là số rất cao
Số có kẻ đoán người đưa rộn
ràng
Thuận sanh tiếp đãi dạ thưa
Hậu vận một cách có thừa chẳng
sai
Mùa xuân lỗi số đắng cay
Mồ hôi nước mắt chảy ngang
ròng ròng
Anh em xung khắc chẳng xong
Nói ra gây dữ, tự nhiên chẳng
hòa
Lớn lên lập nghiệp xứ xa
Cô bác có của thì ta không
nhờ
Can canh can mậu bơ vơ
Tại sanh lỗi số trật giờ khổ
thân
Thuận sanh sung sướng mười
phần
Lòng ở ngay thẳng thánh thần
độ cho.
*
* Phụ giải tổng quát : Người
số tuổi canh thìn có số hễ giàu thì giàu hơn người còn ai ngèo thì cũng nghèo
xác ngèo sơ chớ không có lưng chừng. Nếu thuận sanh thì làm quan nhứt là người
nào sanh vào ban đêm thì được phú quý. Nhưng số này nói chung là khắc vợ khắc
con, không ở gần nhau. Nhơn duyên cũng trắc trở buổi đầu, khó bề chung thủy.
Tuổi từ 40 trở về sau mới được tụ tài. Số có căng tu nên cữ ăn thịt chó, mèo,
rùa, ngựa. Nên dùng trai lạc mỗi tháng7 hoặc 10 ngày thì tốt.
* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU
THÌN ( nam mạng )
Sanh năm 1928 đến 1988 và
2048
Cung LY. Trực TRÂU. Mạng ĐẠI
LÂM MỘC ( cây ở rừng ). Khắc ĐẠI
TRẠCH THỔ. Con nhà THANH ĐẾ (
trường mạng ).
Xương CON RỒNG. Tướng tinh
CON QUẠ.
*
Phật độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Tuổi cùng với mạng thuận hòa
tương sanh
Số như cây trái nở đua
Nhưng mà bị khắc vì sanh lỗi
mùa
Mùa xuân vượng tướng phát tài
Mùa hạ giàu có muôn ngàn cực
thân
Anh em cô bác chẳng gần
Người dưng giúp đỡ ân cần độ
ta
Tuổi sanh biết đặng nhiều
nghề
Phiêu lưu xa xứ xa quê ông bà
Có tài có đức trong tay
Xuân sanh thất bại sau này
thịnh hưng
Lòng ở ngay thẳng mới hay
Phật trời dòm ngó có ngày làm
nên
*
*Phụ giải tổng quát : số tuổi
mậu thìn nhờ tuổi và mạng tương sanh số giàu có mau lẹ cũng như cây trái trỗ
bông đua nhau nở. Nhưng nếu ai mà bị lỗi số sanh thì dù có giàu tiền muông bạc
triệu cũng không nhờ tiền của cha mẹ. Nếu ai sanh nhằm mùa xuân và mùa đông là
người quý tướng sau này làm nên danh phận. Nhưng về đường lương duyên thì rắc
rối gi­an truân vì mạnh lớn và cao số nên tình phải long đong phải đôi ba dòng
con, nhiều vợ.
* Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH
THÌN ( nam mạng)
Sanh năm : 1916 đến 1976 và
2036
Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng SA
TRUNG THỔ ( đất pha cát). Khắc
DƯƠNG LIỄU MỘC. Con nhà HUỲNH
ĐẾ ( phú quý )
Xương CON RỒNG. Tướng tinh
CON CHUỘT.
*
Bà Chúa Ngọc độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
bính thìn số mạng tuổi này
Tuổi cùng với mạng ấy là
tương sanh
Số người tánh nết hiền lành
Tánh thì đằm thắm thuận hòa
tương lâu
Mạng may có phước lộc trời
Phong sương cũng lắm gi­an
nan cũng nhiều
Số phải lập nghiệp phương xa
Cửa nhà yên ổn gia môn hiệp
hòa
Trung vận làm có của kho
Nhưng mà hậu vận mới là hiển
vinh
Số này phước lớn mới an
Không thời chết hụt chết oan
đã rồi
Giận ai nói dữ nói nhiều
Lòng không độc ác nói rồi bỏ
qua
*

*Phụ giải tổng quát : tuổi bính thìn là người có
nhiều dịp may mắn trong đời bởi tuổi cùng với mạng tương sanh nếu được sanh
nhằm ban ngày thì là người có quyền tước lớn có óc kinh doanh hoặc chỉ huy
nhiều người. Người ăn ở có tâm đức,không làm điều gì xằng bậy, hiền lương,
siêng năng, trí sáng. Lúc nhỏ thường gặpcảnh khổ cực nhưng lớn lên thì được
sung sướng kể từ trung vận sẽ được phát tài, gia đình có hạnh phúc. Số phận lập
nghiệp phương xa thì mới khá, sống lâu, có âm đạo cho nên kiên cữ phải thờ
phượng ơn trên thì tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ